Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 34: Ôn tập học kì 1

Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 34: Ôn tập học kì 1

 

II. PHƯƠNG PHÁP

 Vấn đáp, thảo luận nhóm

III. CHUẨN BỊ CỦA GV- HS

 - GV: Hệ thống câu hỏi – các kiến thức chính.

 - HS: Ôn lại các bài đã học.

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Lượt xem 999Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn học Sinh học - Tiết 34: Ôn tập học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Ngày giảng:
Tiết: 34
ôn tập học kì i
I. MUẽC TIEÂU.
 1. Kieỏn thửực
Giuựp HS oõn laùi caực kieỏn thửực veà teỏ baứo thửùc vaọt, reó, thaõn, laự, sinh saỷn sinh dửụừng vaứ sinh saỷn hửừu tớnh cuỷa caõy.
 2. Kyừ naờng
Reứn kyừ naờng quan saựt, so saựnh.
 3. Thaựi ủoọ
 Giaựo duùc loứng yeõu thieõn nhieõn, yeõu thớch moõn hoùc.
ii. phương pháp
	Vấn đáp, thảo luận nhóm
iii. chuẩn bị của gv- hs
	- GV: Hệ thống câu hỏi – các kiến thức chính.
	- HS: ôn lại các bài đã học.
iv. tiến trình giờ dạy
 1. OÅn ủũnh lụựp : kieồm tra sổ soỏ lụựp.(1p)
 2. Kieồm tra baứi cuừ: keỏt hụùp trong giụứ daùy.
 3. Giảng bài mới
 * Vào bài: Đeồ chuaồn bũ cho vieọc thi hoùc kyứ I ủaùt keỏt quaỷ toỏt vaứ cuỷng coỏ kieỏn thửực ủaừ hoùc tieỏp sang HK2. Hoõm nay, chuựng ta oõn taọp
Hoaùt ủoọng cuỷa Giaựo Vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa Hoùc Sinh
GV tieỏn haứnh baống phửụng phaựp ủaởt caõu hoỷi cho HS traỷ lụứi, caực phaàn phửực taùp coự theồ cho nhoựm hoọi yự caõu traỷ lụứi ủuựng, moọt soỏ kieỏn thửực GV seừ cuỷng coỏ baống caựch choỏt caực yự chớnh HS ghi daứn yự ủeồ hoùc.
Caõu hoỷi:
 1. Phaõn bieọt thửùc vaọt coự hoa vaứ thửùc vaọt khoõng coự hoa.
 2. Cụ theồ thửùc vaọt coự hoa coự maỏy loaùi cụ quan?
3. Teỏ baứo thửùc vaọt goàm nhửừng thaứnh phaàn chuỷ yeỏu naứo?
 4. Quaự trỡnh phaõn baứo dieón ra nhử theỏ naứo?
5. Reồ caõy goàm maỏy mieàn, chửực naờng cuỷa moói mieàn?
6. Chổ treõn hỡnh veừ caực boọ phaọn cuỷa mieàn huựt vaứ chửực naờng cuỷa chuựng
(GV treo tranh H10.1)
7. Keồ teõn caực loaùi reồ bieỏn daùng vaứ chửực naờng cuỷa chuựng?
 8. Thaõn caõy goàm nhửừng boọ phaọn naứo? Coự maỏy loaùi thaõn?
9. Caỏu taùo trong cuỷa thaõn non goàm nhửừng phaàn naứo? Chửực naờng moói phaàn?
10. Thaõn to ra do ủaõu?
11. Keồ teõn moọt soỏ thaõn bieỏn daùng, chửực naờng cuỷa chuựng ủoỏi vụựi caõy.
12. ẹaởc ủieồm beõn ngoaứi cuỷa laự? Caực kieồu xeỏp laự treõn thaõn?
13. Caỏu taùo trong cuỷa phieỏn laự goàm nhửừng phaàn naứo? Chửực naờng cuỷa moói phaàn?
14. Quang hụùp laứ quaự trỡnh gỡ cuỷa caõy? Nhửừng yeỏu toỏ naứo laứ ủieàu kieọn caàn thieỏt cho quaự trỡnh quang hụùp?
15. Hoõ haỏp laứ gỡ? YÙ nghúa cuỷa sửù hoõ haỏp ủoỏi vụựi caõy?
16. YÙ nghúa cuỷa sửù thoaựt hụi nửụực qua laự?
17. Coự nhửừng loaùi laự bieỏn daùng phoồ bieỏn naứo? Chửực naờng cuỷa moói loaùi laứ gỡ?
18. Sinh saỷn sinh dửụừng tửù nhieõn laứ gỡ?
19. Giaõm caứnh, chieỏt caứnh laứ gỡ? Trỡnh baứy caựch gheựp maột?
Caực kieỏn thửực chớnh:
 Thửùc vaọt coự hoa coự cụ quan laứ hoa, quaỷ, haùt; thửùc vaọt khoõng coự hoa: cụ quan sinh saỷn phaỷi laứ hoa, quaỷ, haùt.
Goàm 2 loaùi cụ quan:
 Cụ quan sinh dửụừng: reồ, thaõn, laự
 Cụ quan sinh saỷn: hoa, quaỷ, haùt
 Thửùc vaọt goàm: 
 - Vaựch teỏ baứo laứm cho thửùc vaọt coự hỡnh daùng nhaỏt ủũnh.
 - Maứng sinh chaỏt: bao chaỏt teỏ baứo
 - Chaỏt teỏ baứo: nụi dieón ra hoaùt ủoọng soỏng cuỷa teỏ baứo.
 - Nhaõn: ủieàu khieồn hoaùt ủoọng cuỷa teỏ baứo.
 - Khoõng baứo: chửựa dũch teỏ baứo 
 tửứ 1 nhaõn thaứnh 2 nhaõn chaỏt teỏ baứo phaõn chia vaựch teỏ baứo hỡnh thaứnh teỏ baứo con hỡnh thaứnh seừ coự 4 mieàn:
=> Mieàn trửụỷng thaứnh: coự chửực naờng daón truyeàn; mieàn huựt, haõp thuù nửụực, muoỏi khoaựng; mieàn sinh trửụỷng: laứm cho reồ daứi ra; mieàn choựp reồ che chụỷ cho ủaàu reồ.
=> Mieàn huựt cuỷa reồ chia laứm 2 phaàn:
- Voỷ 
 + Bieồu bi : baỷo veọ
 + Loõng huựt : huựt nửụực & muoỏi khoaựng
- Truù giửừa : goàm caực boự maùch
 + Maùch goó 
 + Maùch raõy
 Ruoọt chửựa chaỏt dửù trửừ
=> Thaõn caõy goàm: thaõn chớnh, caứnh choài, choài naựch. 
- 3 loaùi thaõn : Thaõn ủửựng;Thaõn leo; Thaõn boứ
=> Goàm 2 phaàn:
 + Voỷ goàm:
 . Bieồu bỡ: baỷo veọ 
 . Thũt voỷ: tham gia quang hụùp
 + Truù giửừa goàm:
 . M.goó: chuyeồn nửụực, muoỏi khoaựng
 . M.raõy : chuyeồn chaỏt hửừu cụ
 . Ruoọt: chửựa chaỏt dửù trửừ
=> Thaõn to ra do sửù phaõn chia teỏ baứo : ụỷ moõ phaõn sinh 2 taàng : taàng sinh voỷ vaứ taàng sinh truù.
 => - Thaõn cuỷ: dửù trửừ dinh dửụừng
 - Thaõn reồ: dửù trửừ dinh dửụừng
 - Thaõn mọng nửụực: dửù trửừ nửụực + quang hụùp.
=> Laự gaàn goàm:
 . Phieỏn: baỷn deùp, maứu luùc
 . Cuoỏng: trong coự caực boự maùch
 . Gaõn: coự 3 kieồu : song song, maùng, voứng
- Caực kieồu xeỏp laự:Moùc caựch; Moùc ủoỏi; Moùc voứng
=> Phieỏn laự caỏu taùo goàm:
 - Bieồu bỡ baỷo veọ
 - Thũt laự: cheỏ taùo chaỏt hửừu cụ, chửựa trao ủoồi khớ
 - Gaõn laự: vaọn chuyeồn caực chaỏt
=> Quang hụùp laứ quaự trỡnh caõy xanh sửỷ duùng nửụực + khớ cacbonic tinh boọt + oxi
=> Hoõ haỏp ụỷ caõy: laỏy oõxi phaõn giaỷi chaỏt hửừu cụ, sinh ra naờng lửụùng
 Thaỷi cacbonic + hụi nửụực.
YÙ nghúa: sinh ra naờng lửụùng taùo hoaùt ủoọng soỏng cho caõy.
=> Taùo sửực huựt cho sửù vaọn chuyeồn nửụực, muoỏi khoaựng tửứ reồ leõn laự; Caõy khoõng bũ ủoỏt noựng.
 - Laự bieỏn thaứnh gai: thoaựt hụi nửụực
 - Tua cuoỏn: giuựp caõy leo leõn
 - Tay moực giuựp caõy baựm vaứ leo leõn
 - Laự vaỷy: che chụỷ choài cuỷa thaõn rễ
 - Laự dửù trửừ: chửựa chaỏt dửù trửừ
 - Laự baột moài: baột hoựa moài
- Sinh saỷn sinh dửụừng tửù nhieõn laứ sinh saỷn tửứ rễ, thaõn laự.
 - Giaõm caứnh: cắt 1 ủoaùn caứnh coự ủuỷ maột, choài caộm xuoỏng ủaỏt aồm.
 - Chieỏt caứnh: laứm cho caứnh ra rễ ngay treõn caõy roài caột ủem troàng.
 - Gheựp maột: duứng maột cuỷa moọt caõy gaộn vaứo caõy khaực (goỏc gheựp) cho chúng tieỏp tục phaựt trieồn.
 4. Cuỷng coỏ:(5p)
	GV: nhaỏn maùnh troùng taõm tửứng chửụng.
	HS: phaõn bieọt 2 quaự trỡnh quang hụùp vaứ hoõ haỏp.
 5. Hửụựng daón veà nhaứvà chuẩn bị bài sau:(2p)
	- HS hoùc baứi, xem laùi caực thớ nghieọm ụỷ SGK tiết sau kiểm tra học kì I
V. Rút kinh nghiệm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 34 on tap hk1.doc