Giáo án Lớp 2 - Tuần 3 - Năm học 2010-2011 - Phan Thị Mận

Giáo án Lớp 2 - Tuần 3 - Năm học 2010-2011 - Phan Thị Mận

I . MUÏC TIEÂU:

 Sau tieát hoïc naøy, hoïc sinh

 - Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng .

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)

 - Giaùo duïc HS bieát giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:

 -GV: Tranh minh hoïa. SGK

 -HS: SGK

III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:

 1. Khôûi ñoäng: (1 phuùt ) Haùt

 2. Kiểm tra: (4 phuùt)

 -Cho 3 HS ñoïc laïi baøi “Laøm vieäc thaät laø vui” vaø traû lôøi caâu hoûi 1, 2 trong SGK

 -GV nhaän xeùt ghi ñieåm.

 

doc 29 trang Người đăng vanady Lượt xem 1105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 3 - Năm học 2010-2011 - Phan Thị Mận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngaøy soaïn: 28. 8. 2010 
Ngaøy daïy: 30 .8.2010 TUAÀN 03
Thứ hai ngày 30 tháng 8 năm 2010
 Tiết 7+8 : BAÏN CUÛA NAI NHOÛ
I . MUÏC TIEÂU: 
 Sau tieát hoïc naøy, hoïc sinh
 - Biết đọc liền mạch các từ, cụm từ trong câu; ngắt nghỉ hơi đúng và rõ ràng .
 Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Người bạn đáng tin cậy là người sẵn lòng cứu người, giúp người. (trả lời được các câu hỏi trong SGK)
 - Giaùo duïc HS bieát giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
 -GV: Tranh minh hoïa. SGK
 -HS: SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
 1. Khôûi ñoäng: (1 phuùt ) Haùt
 2. Kiểm tra: (4 phuùt)
 -Cho 3 HS ñoïc laïi baøi “Laøm vieäc thaät laø vui” vaø traû lôøi caâu hoûi 1, 2 trong SGK 
 -GV nhaän xeùt ghi ñieåm.
 3. Baøi môùi :
 a) Giôùi thieäu baøi: Baïn cuûa Nai Nhoû (Duøng tranh giôùi thieäu baøi)
 b) Caùc hoaït ñoäng daïy hoc : 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY 
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 
*Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc 
Muïc tieâu : Ñoïc ñuùng toaøn baøi 
F Giaùo vieân ñoïc maãu laàn 1 
-Yêu cầu HS ñoïc noái tieáp caâu .
 +Yêu cầu HS phaùt hieän töø khoù, ñoïc töø khoù, GV ghi baûng: ngaên caûn, hích vai, lao tôùi,
-Yêu cầu ñoïc noái tieáp ñoaïn :
+Yêu cầu HS phaùt hieän töø môùi, ghi baûng: ngaên caûn, hích vai, thoâng minh, hung aùc,
-Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu
-Ñoïc ñoaïn trong nhoùm, thi ñoïc.
-Nhaän xeùt tuyeân döông.
-Caû lôùp ñoàng thanh toaøn baøi
-HS theo doõi
- Ñoïc noái tieáp
-HS ñoïc töø khoù caù nhaân + ñoàng thanh
-Ñoïc noái tieáp.
-Ñoïc, giaûi nghóa töø.
-HS ñoïc
-HS trong nhoùm ñoïc vôùi nhau.
-Ñaïi dieän nhoùm thi ñoïc.
 TIEÁT 2 
HOAÏT ÑOÄNG DAÏY 
HOAÏT ÑOÄNG HOÏC 
 Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn tìm hieåu baøi
 Muïc tieâu: Hieåu noäi dung baøi
 -HS ñoïc thaàm ñoaïn 1 + TLCH
 -H: Nai Nhoû xin pheùp cha ñi ñaâu?
 - H: Cha Nai Nhoû noùi gì? 
 -Cho HS ñoïc thaàm ñoaïn 2, 3 vaø ñaàu ñoaïn 4 ñeå traû lôøi
H: Nai Nhoû ñaõ keå cho cha nghe nhöõng haønh ñoäng naøo cuûa baïn?
-Cho HS ñoïc thaàm caû baøi
 -H: Moãi haønh ñoäng cuûa baïn Nai Nhoû noùi leân 1 ñieåm toát cuûa baïn aáy. Em thích nhaát ñieåm naøo? Vì sao?
-GV neâu caâu hoûi HS thaûo luaän
Theo em ngöôøi baïn như thế nào laø ngöôøi baïn toát?
 GV choát yù: Qua nhaân vaät baïn cuûa Nai Nhoû giuùp chuùng ta bieát ñöôïc baïn toát laø ngöôøi baïn saün loøng giuùp ngöôøi, cöùu ngöôøi.
H: Neáu Nai Nhoû ñi vôùi ngöôøi baïn chæ coù söùc voùc khoeû maïnh khoâng thoâi thì coù an toaøn khoâng?
H: Neáu ñi vôùi ngöôøi baïn chæ coù trí thoâng minh vaø söï nhanh nheïn thoâi, ta coù thaät söï yeân taâm khoâng? Vì sao?
+Noäi dung baøi noùi leân ñieàu gì ?
-Nhaän xeùt choát yù.
-Giaùo duïc HS bieát giuùp ñôõ ngöôøi khaùc.
*Hoaït ñoäng 3 : Luyeän ñoïc laïi
Muïc tieâu : Hoïc sinh ñoïc laïi toaøn baøi theo vai.
F GV ñoïc laïi baøi.
-Cho HS ñoïc laïi baøi.
-Nhaän xeùt tuyeân döông.
-Ñoïc baøi vaø traû lôøi caâu hoûi
-HS traû lôøi: Ñi ngao du thieân haï, ñi chôi khaép nôi cuøng vôùi baïn
- Cha khoâng ngaên caûn con. Nhöng con haõy keå cho cha nghe veà baïn cuûa con
-HS ñoïc thaàm ñoaïn 2,3 vaø ñaàu ñoaïn 4 ñeå traû lôøi.
- Haønh ñoäng 1: Laáy vai hích ñoå hoøn ñaù to chaën ngang loái ñi.
- Haønh ñoäng 2: Nhanh trí keùo Nai chaïy troán con thuù döõ ñang rình sau buïi caây. 
- Haønh ñoäng 3: Lao vaøo laõo Soùi, duøng gaïc huùc Soùi ngaõ ngöûa ñeå cöùu Deâ non.
- HS ñoïc thaàm caû baøi
- “Daùm lieàu mình vì ngöôøi khaùc”, vì ñoù laø ñaëc ñieåm cuûa ngöôøi vöøa duõng caûm, vöøa toát buïng. 
 - HS töï suy nghó, traû lôøi 
- HS töï suy nghó, traû lôøi
- HS nghe 
- HS phaân coâng ñoïc
 - HS ñoïc theo nhoùm.
-Thi ñoïc toaøn baøi
4. Cuûng coá , dặn dò
+Baøi vaên muoán noùi vôùi chuùng ta ñieàu gì? (Noùi leân ñöùc tính toát cuûa baïn Nai nhoû daùm lieàu mình ñeå cöùu ngöôøi .)
- Dặn về nhà xem lại bài, xem trước bài sau: Gọi bạn
Rút kinh nghiệm cho giờ dạy sau:
TOAÙN
PHEÙP COÄNG COÙ TOÅNG BAÈNG 10
I. Muïc tieâu
 Sau tieát hoïc naøy, hoïc sinh:
 - Bieát coäng hai soá coù toång baèng 10. 
 -Bieát döïa vaøo baûng coäng ñeå tìm moät soá chöa bieát trong pheùp coäng coù toång baèng 10. 
 -Bieát vieát 10 thaønh toång cuûa hai soá trong ñoù coù moät soá cho tröôùc. 
 - Bieát coäng nhaåm: 10 coäng vôùi soá coù moät chöõ soá. 
 -Bieát xem ñoäng hoà khi kim phuùt chæ vaøo 12.
 + Baøi taäp caàn laøm: Baøi 1 (coät 1, 2, 3), Baøi 2, Baøi 3 (doøng 1), Baøi 4.
 -Reøn kyõ naêng laøm toaùn.
 -GDHS tính caån thaän khi laøm baøi.
II. Ñoà duøng daïy hoïc
-GV: Baûng gaøi, que tính. Moâ hình ñoàng hoà.
HS: Boä ñoà duøng hoïc toaùn
III. Hoaït ñoäng treân lôùp: 
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay chuùng ta seõ hoïc baøi “Pheùp coäng coù toång baèng 10”.
2. Phaàn hoaït ñoäng:
a. Hoaït ñoäng: Giôùi thieäu pheùp coäng 
6 + 4 = 10.
Böôùc 1: Quan saùt
- GV thao taùc vôùi que tính giuùp HS nhaän thaáy 6 que tính theâm 4 que tính ñöôïc 10 que tính. 10 que tính baèng 1 chuïc que tính, ñöôïc boù thaønh 1 boù chuïc
 Chuïc
Ñôn vò
+
6
4
 1
0
- GV keát hôïp ghi baûng theo caùch ñaëït tính nhö beân.
Böôùc 2: Thöïc haønh ñaët tính
- GV neâu pheùp coäng: 6 + 4 = 10 vaø höôùng daãn HS thao taùc ñaët tính.
b. Luyeän taäp - Thöïc haønh
Baøi 1 (coät 4 HSG laøm) Yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi:
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû. Sau ñoù goïi moät HS ñoïc chöõa baøi.
- Caùc em coù nhaän xeùt gì veà caùc pheùp coäng naøy?.
- Caùc em coù nhaän xeùt gì veà caùc caëp tính trong baøi soá 1?
Baøi 2: Yeâu caàu HS töï laøm baøi sau ñoù ñoåi cheùo ñeå töï kieåm tra baøi cho nhau.
- Hoûi: Caùch vieát, caùch thöïc hieän pheùp tính 5 + 5.
Baøi 3: ( Doøng 2; 3 daønh cho HSKG) Yeâu caàu ta laøm gì?
- Yeâu caàu HS nhaåm vaø ghi ngay keát quaû cuoái cuøng vaøo sau daáu “=” khoâng phaûi ghi pheùp tính trung gian.
- Goïi HS söûa baøi, GV nhaän xeùt.
Baøi 4: Troø chôùi: Ñoàng hoà chæ maáy giôø?
- GV söû duïng moâ hình ñoàng hoà ñeå quay kim ñoàng hoà. Chia lôùp thaønh hai ñoäi chôi. Hai ñoäi laàn löôït ñoïc caùc giôø maø GV quay treân moâ hình. Toång keát, sau naêm ñeán baûy laàn chôi ñoäi naøo noùi ñuùng nhieàu hôn thì ñoäi ñoù thaéng cuoäc.
Nhaän xeùt, tuyeân döông
3. Cuûng coá, daën doø:
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën doø HS veà nhaø oân laïi baøi, taäp nhaåm caùc pheùp tính coù daïng nhö baøi taäp 3. 
- HS quan saùt traû lôøi theo höôùng daãn.
- HS thöïc hieän ôû baûng con.
- Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám.
- HS: 9 coäng 1 baèng 10.
- Ñieàn 1 soá vaøo choã chaám.
- HS laøm baøi sau ñoù HS ñoïc baøi laøm cuûa mình. Caùc HS khaùc nhaän xeùt.
9 + 1 = 10
1 + 9 = 10
10 = 9 + 1 
10 = 1 + 9
8 + 2 =10 
2 + 8 =10 
1 0 = 8 + 2
10 = 2 + 8
7 + 3 =10
3 + 7 = 10
10 = 7 + 3
10 = 3 + 7
5 + 5 =10 
10 = 5+5
10 = 6+4
10 = 4+6
- Caùc pheùp coäng naøy ñeàu coù toång baèng 10.
- Caùc pheùp tính trong baøi soá 1 coù caùc pheùp coäng ñoåi choã cho nhau neân toång vaãn khoâng thay ñoåi.
- HS töï laøm baøi vaø kieåm tra baøi cuûa baïn
- 5 coäng 5 baèng 10, vieát 0 vaøo coät ñôn vò, vieát 1 vaøo coät chuïc.
+
7
+
 5
+
2
+
 1
+
 4
3
 5
8
 9
 6
 10
 10
10
 10
 10
-Yeâu caàu tính nhaåm
- Laøm baøi taäp
7 + 3 + 6 = 16
6 + 4 + 8 = 18
5 + 5 + 5 = 15
9 + 1 + 2 = 12
4 + 6 + 1 = 11
2 + 8 + 9 = 19
-Hoïc sinh thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa GV.
Rút kinh nghiệm cho giờ dạy sau:
ĐẠO ĐỨC
BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI ( tiết 1)
I. Mục tiêu: 
 Sau tiết học, học HS biết:
-Khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi.
-Biết được vì sao cần phải nhận lỗi và sửa lỗi.
-Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.
*HSKG: Biết nhắc bạn bạn nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.
-Biết quí trọng các bạn biết nhận và sửa lỗi, không tán thành những bạn không trung thực.
II. Chuẩn bị
GV: SGK + phiếu thảo luận + tranh minh họa
HS: Dụng cụ phục vụ trò chơi sắm vai
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Kiểm tra (4’) Học tập sinh hoạt đúng giờ
- 3 HS đọc ghi nhớ.
3. Bài mới 
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’) 
-Hôm nay chúng ta sẽ học bài “Biết nhận lỗi và sửa lỗi”.
-Ghi đầu bài
Phát triển các hoạt động (27’)
v Hoạt động 1: Kể chuyện “Cái bình hoa”
Ÿ Mục tiêu: HS hiểu được câu chuyện
-GV kể “Từ đầu đến . . . không còn ai nhớ đến chuyện cái bình vỡ” dừng lại.
-Các em thử đoán xem Vô- va đã nghĩ và làm gì sau đó? 
-GV kể đoạn cuối câu chuyện.
-Vì sao Vô - va trằn trọc không ngủ?
v Hoạt động 2: Thảo luận nhóm
Ÿ Mục tiêu: HS trả lời theo câu hỏi
-Các em vừa nghe cô kể xong câu chuyện. Bây giờ, chúng ta cùng nhau thảo luận.
-Chia lớp thành 4 nhóm.
-GV phát biểu nội dung.
-Nhóm 1: Vô - va đã làm gì khi nghe mẹ khuyên.
-Nhóm 2: Vô - va đã nhận lỗi như thế nào sau khi phạm lỗi?
-Nhóm 3: Qua câu chuyện em thấy cần làm gì sau khi phạm lỗi.
-Nhóm 4: Nhận và sửa lỗi có tác dụng gì?
*GV chốt ý: Khi có lỗi em cần nhận và sửa lỗi. Ai cũng có thể phạm lỗi, nhưng nếu biết nhận và sửa lỗi thì mau tiến bộ, sẽ được mọi người yêu mến.
v Hoạt động 3: Thực hành 
Ÿ Mục tiêu: HS tự làm bài tập theo đúng yêu cầu.
-Cô giao bài, giải thích yêu cầu bài.
-Cô đưa ra đáp án đúng
4. Củng cố – Dặn dò (2’)
-Ghi nhớ trang 8
-Chuẩn bị: Thực hành
- Hát
-3 HS đọc ghi nhớ 
-Nhắc lại
-Sẽ không ai biết câu chuyện và sẽ qua nhanh.
-Vì Vô - va mắc lỗi mà chưa dám nói, chưa nói ra được
- HS thảo luận nhóm, phán đoán phần kết.
- HS trình bày.
HS làm bài tập theo yêu cầu.
Chẳng hạn:
- Viết thư xin lỗi cô.
- Kể hết chuyện cho mẹ.
- Cần nhận và sửa lỗi.
- Được mọi người yêu mến, mau tiến bộ.
- Các nhóm thảo luận, trình bày kết quả thảo luận trước lớp. 
- HS chú ý lắng nghe.
- HS đọc ghi nhớ trang 8.
Rút kinh nghiệm cho giờ dạy sau:
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
BÀI 3: HỆ CƠ
I- Mục tiêu: 
 Sau tiết học này, học sinh:
- Nêu được tên và vị trí các vùng cơ chính: cơ đầu, cơ ngực, cơ lưng, cơ bụng, cơ tay, cơ chân. 
- HS khá giỏi biết được sự co duỗi của cơ bắp khi cơ thể hoạt động.
- Giáo dục HS biết cách giúp cơ phát triển săn chắc.
II- Đồ dùng dạy học: 
- GV: Mô hình hệ cơ, 2 bộ tranh hệ cơ, 2 bộ thẻ ghi tên 1 số cơ.
- HS: SGK
III- Hoạt động dạy học:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Kiểm tra(3’) Boä xöông
Keå teân 1 soá xöông tay trong cô theå.
Ñeå baûo veä boä xöông vaø giuùp xöông phaùt trieån toát ta caàn phaûi laøm gì?
Nhaän xeùt 
3. Baøi môùi Heä cô
Giôùi thieäu: (2’)
Yeâu caàu töøng caëp HS quan saùt vaø moâ taû khuoân maët, hình daùng cuûa baïn.
Nhôø ñaâu maø moãi ngöôøi coù khuoân maët vaø hình daùng nhaát ñònh.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (24’)
v Hoaït ñoäng 1: Quan saùt tranh 
Ÿ Muïc tieâu: Nhaän bieát vò trí vaø teân goï ... ït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
* Hoaït ñoäng 1 :Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
* Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh bieát caùch gaáp maùy bay phaûn löïc.
* Caùch tieán haønh:
- Cho hoïc sinh quan saùt saùt maãu maùy bay phaûn löïc vaø traû lôøi caâu hoûi.
 (?) Maùy bay phaûn löïc goàm coù maáy phaàn? Nhöõng phaàn naøo?
-Cho hoïc sinh quan saùt, so maãu gaáp maùy bay phaûn löïc vaø maãu gaáp teân löûa töø ñoù ruùt ra nhaän xeùt veà söï gioáng nhau vaø khaùc nhau giöõa maùy bay phaûn löïc vaø teân löûa.
* Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn maãu: Gv treo quy trình gaáp leân baûng roài höôùng daãn.
* Muïc tieâu: Gaáp ñöôïc maùy bay phaûn löïc.
* Caùch tieán haønh:
* Böôùc 1: Gaáp taïo muõi, thaân, caùnh maùy bay.
-Gaáp ñoâi tôø giaáy theo chieàu daøi ñeå laáy ñöôøng daáu giöõa. Môû tôø giaáy ra, gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû (H1) ñöôïc (H2). Gaáp toaøn boä phaàn treân vöøa gaáp xuoáng theo ñöôøng daáu gaáp (H2) sao cho ñieåm A naèm treân ñöôøng daáu giöõa(H3). Gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû (H3) sao cho 2 ñænh tieáp giaùp nhau ôû ñöôøng daáu giöõa, ñieåm tieáp giaùp caùch meùp gaáp phía treân khoaûng chieàu cao nhö (H4). Gaáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû (H4) sao cho ñænh A ngöôïc leân treân ñeå giöõ chaët 2 neáp gaáp beân ñöôïc (H5). Gaáp tieáp theo ñöôøng daáu gaáp ôû (H5) sao cho 2 ñænh phía treân vaø 2 meùp beân saùt vaøo ñöôøng daáu giöõa nhö (H6).
* Böôùc 2: Taïo maùy bay phaûn löïc vaø söû duïng.
-Beû caùc neáp gaáp sang beân ñöôøng daáu giöõa vaø mieát doïc theo ñöôøng daáu giöõa ñöôïc maùy bay phaûn löïc (H7). Caàm vaøo neáp gaáp giöõa, cho 2 caùnh maùy bay phaûn löïc ngang ra 2 beân höôùng maùy bay phaûn löïc cheách leân phía treân ñeå phoùng nhö phoùng teân löûa (8).
- Nhaän xeùt
- Quan saùt vaø traû lôøi caâu hoûi theo yeâu caàu.
-3 phaàn: muõi, thaân vaø caùnh.
- Hoïc sinh quan saùt vaø so saùnh.
- Quan saùt theo doõi vaø thöïc hieän theo höôùng daãn.
-2 hoïc sinh leân baûng laøm caùc böôùc gaáp maùy bay phaûn löïc cho caû lôùp quan saùt.
-Hoïc sinh taäp gaáp maùy bay phaûn löïc nhaùp.
4. Cuûng coá: (3’)
-Nhaän xeùt keát quaû hoïc taäp vaø tinh thaàn thaùi ñoä cuûa hoïc sinh trong giôø hoïc.
-Nhaän xeùt tieát hoïc.
IV. Hoaït ñoäng noái tieáp : (2’)
- Tröng baøy saûn phaåm:
-Chuaån bò baøi sau: Gaáp maùy bay ñuoâi rôøi.
Rút kinh nghiệm cho giờ dạy sau:
Ngaøy soaïn: 29. 8. 2010 
Ngaøy daïy: 03 .9.2010 
Thứ sáu ngày 03 tháng 9 năm 2010
Chính tả
Tiết 6: GỌI BẠN
I. MỤC TIÊU
 Học xong tiết này, học sinh:
- Nghe - viết chính xác, trình bày đúng 2 khổ cuối bài thơ Goị bạn.
- Làm đúng BT2; BT(3) a / b. 
- GD học sinh có ý thức rèn chữ, giữ vở đẹp, yêu thích môn học chính tả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
-GV: Bảng phụ ghi sẵn nội dung các bài tập 2, 3/
-HS: Bảng con, vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG 
Hoạt động của giáo viên 
Hoạt động học sinh 
1. KIỂM TRA
Kiểm tra 2 HS.
Nhận xét việc học bài ở nhà của HS.
2. BÀI MỚI
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Hướng dẫn tập chép.
a) Ghi nhớ nội dung đoạn thơ.
Treo bảng phụ, đọc đoạn thơ cần viết.
Hỏi: Bê Vàng đi đâu?
H: Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ?
H: Khi Bê Vàng bị lạc, Dê Trắng đã làm gì?
b) Hướng dẫn cách trình bày
H: Đoạn thơ có mấy khổ?
H: Một khổ thơ có mấy câu thơ?
H: Trong bài có những chữ nào viết hoa? Vì sao?
H: Lời gọi của Bê Trắng được ghi với dấu gì?
c) Hướng dẫn viết từ khó
Yêu cầu HS đọc các từ khó.
Chỉnh sửa lỗi cho HS.
d) Viết chính tả
Đọc từng dòng thơ. Mỗi dòng đọc 3 lần. Đọc rõ: hai chấm, mở ngoặc kép, đóng ngoặc kép.
e) Soát lỗi, chấm bài
Tương tự như các tiết trước.
2.3. Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bài 2:
Gọi 1 HS đọc yêu cầu.
Gọi 2 HS làm mẫu.
Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn.
Đáp án: nghiêng ngả; nghi ngờ; nghe ngóng; ngon ngọt.
Bài 3: 
Tiến hành như bài tập 2.
Đáp án: trò chuyện, che chở, trắng tinh, chăm chỉ, cây gỗ, gây gổ, màu mỡ, mở cửa.
GV có thể gọi HS tìm thêm các tiếng dễ lẫn để phân biệt nếu còn thời gian.
3. CỦNG CỐ - DẶN DÒ
Nhận xét tiết học, tuyên dương các em học tốt, nhắc nhở những HS còn chưa chú ý.
Dặn HS về nhà chép lại bài chính tả.
2 HS lên bảng viết các từ mà tiết trước viết sai, hoặc cần chú ý phân biệt: trung thành, chung sức, mái che, cây tre.
Cả lớp đọc đồng thanh sau khi nghe GV đọc.
Bê Vàng đi tìm cỏ.
Vì trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo.
Dê Trắng thương bạn, chạy khắp nơi tìm.
Có 3 khổ thơ.
Hai khổ đầu mỗi khổ có 4 câu thơ và khổ cuối có 6 câu thơ.
Đọc các chữ viết hoa và rút ra kết luận: chữ đầu dòng thơ và tên riêng phải viết hoa.
Đặt sau dấu hai chấm và trong ngoặc kép.
Cả lớp đọc đồng thanh: héo, nẻo, đường, hoài, lang thang,
Cả lớp viết từ khó vào bảng con.
Nghe GV đọc và viết lại.
Đọc yêu cầu.
2 HS lên bảng viết, cả lớp viết ra nháp.
Đúng/ Sai.
Cả lớp đọc đồng thanh đáp án và làm vào Vở.
Rút kinh nghiệm cho giờ dạy sau:
TOÁN
Tiết 15: KIỂM TRA
	I. Mục tiêu
Kiểm tra kết quả khảo sát đầu năm học của HS, tập trung vào:
- Đọc, viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau.
- Kỹ năng thực hiện phép cộng và phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
- Giải bài toán bằng một phép tính (cộng hoặc trừ) chủ yếu là dạng thêm hoặc bớt một số đơn vị từ số đã biết)
- Đo và viết số đo độ dài đoạn thẳng.
	II. Đồ dùng dạy - học 
-GV: đề kiểm tra (do nhà trường ra đề).
- HS: đồ dùng học tập toán, bút, bút chì
	II. Phương pháp
- Kiểm tra, thực hành
	IV. Các hoạt động dạy - học 
	1. Nêu yêu cầu tiết kiểm tra, nhắc nhở về quy định trong tiết kiểm tra: Nghiêm túc, trung thực, cẩn thận và kiểm tra trước khi nộp bài,
	2. GV phát cho mỗi HS 1 đề để các em làm bài.
	3. Học sinh làm bài.
	4. Thu bài
- GV NX tiết học
- Về nhà chuẩn bị bài sau.
Rút kinh nghiệm cho giờ dạy sau:
TAÄP LAØM VAÊN
I. MUÏC TIEÂU 
 Sau tieát hoïc naøy, hoïc sinh:
- Bieát saép xeáp ñuùng trình töï caùc tranh; keå ñöôïc tieáp noái töøng ñoaïn caâu chuyeän Goïi baïn (BT1). 
-Xeáp ñuùng thöù töï caùc caâu trong truyeän Kieán vaø Chim gaùy (BT2)
*GV nhaéc HS ñoïc baøi Danh saùch hoïc sinh toå 1, lôùp 2A tröôùc khi laøm baøi taäp 3.
 -Laäp ñöôïc danh saùch töø 3 ñeán 5 hoïc sinh theo maãu(BT3)
 -Yeâu thích moân hoïc.
II. Chuaån bò
GV:Tranh + baûng phuï
HS:Vôû
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Kieåm tra (3’)Töï thuaät
-Xem phaàn töï thuaät cuûa HS
-Nhaän xeùt cho ñieåm vaø cuûng coá theâm veà caùch vieát lí lòch ñôn giaûn.
3. Baøi môùi 
Giôùi thieäu: (1’)
-Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc baøi taäp ñoïc: “Goïi baïn”. Hoâm nay, chuùng ta seõ luyeän taäp veà caùch toùm taét noäi dung caâu chuyeän qua tranh veõ, ñoàng thôøi saép xeáp caùc caâu trong baøi sao cho hôïp lí vaø thöïc haønh laäp danh saùch HS theo nhoùm.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng(28’)
v Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp
Ÿ Muïc tieâu: Saép xeáp laïi caùc böùc tranh ñuùng trình töï caâu chuyeän
Baøi 1:
-Neâu yeâu caàu
-Cho HS xeáp laïi thöù töï tranh
-Nhaän xeùt, goïi 2 HS keå laïi caâu chuyeän.
Baøi 2:
-Neâu yeâu caàu baøi?
-Ñoïc vaø suy nghó ñeå saép xeáp caùc caâu cho ñuùng thöù töï noäi dung caùc söï vieäc xaûy ra.
-Kieåm tra keát quaû
v Hoaït ñoäng 2: Laäp baûng danh saùch
Ÿ Muïc tieâu: Naém ñöôïc caùch laäp baûng danh saùch lôùp
Ÿ Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm
Baøi 3:
-Neâu yeâu caàu
-Höôùng daãn HS keû baûng vaøo vôû vaø ghi thöù töï caùc coät, xem baûng danh saùch lôùp 2A ñeå ghi cho ñuùng
4. Cuûng coá – Daën doø (2’)
-Neâu laïi nhöõng noäi dung ñaõ luyeän taäp (HS: Xeáp tranh cho ñuùng noäi dung chuyeän, roài toùm taét laïi noäi dung chuyeän. Saép xeáp caùc caâu cho ñuùng thöù töï. Laäp danh saùch nhoùm baïn)
-Khi trình baøy chuù yù vieát ñuùng chính taû, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy saïch, ñeïp.
-chuaån bò baøi tieáp theo.
- Haùt
- 2 HS ñoïc
- Saép xeáp caùc tranh, toùm noäi dung tranh baèng 1, 2 caâu ñeå thaønh caâu chuyeän:“Goïi baïn”
- HS xeáp laïi thöù töï tranh 1-3-4-2
- (1) Beâ vaø Deâ soáng trong röøng saâu.
- (2) Trôøi haïn haùn, suoái caïn, coû khoâ heùo.
-(3) Beâ ñi tìm coû queân ñöôøng veà.
-(4) Deâ tìm baïn goïi hoaøi: “Beâ! Beâ!”
- Xeáp caùc caâu cho ñuùng thöù töï
- HS ñoïc noäi dung baøi 2
- HS laøm baøi
- Thi daùn tranh (4-5 em ): b - d - a - c.
- Laäp danh saùch HS
- HS laøm baøi
Rút kinh nghiệm cho giờ dạy sau:
TIEÁT SINH HOAÏT TAÄP THEÅ CUOÁI TUAÀN 3
I. Môc tiªu
- NhËn xÐt ®¸nh gi¸ chung t×nh h×nh tuÇn 3.
- §Ò ra ph­¬ng h­íng kÕ ho¹ch tuÇn 4
 (Tieát hoaït ñoäng taäp theå ñöôïc tieán haønh nhaèm ñaùnh giaù hoaït ñoäng, coâng vieäc cuûa lôùp dieãn ra trong tuaàn hoaëc thaùng chuû ñieåm, hoïc kì, ñònh höôùng cho caùc hoaït ñoäng seõ ñöôïc thöïc hieän trong tuaàn ñoù hay thaùng tôùi, chuû ñieåm tôùi) .
	II. Chuaån bò:
	 + Gi¸o viªn Soá lieäu toång hôïp trong tuaàn, lieân heä Caùn boä toång phuï traùch xin soá lieäu cuûa ñoäi tröïc tuaàn, phaûn aùnh cuûa caùc caùn boä giaùo vieân trong ñieåm tröôøng.
 + HS: Caùn boä lôùp thoáng keâ soá lieäu theo doõi tình hình chung cuûa lôùp, ñaùnh giaù hoaït ñoäng vaø vieäc hoïc taäp cuûa caùc thaønh vieân trong lôùp.
III.Noäi dung cuûa tieát hoaït ñoäng taäp theå.
Tuyeân boá lyù do.
-Lôùp tröôûng tuyeân boá lyù do: Sinh hoaït cuoái tuaàn theo ñònh kyø.
Haùt.
Giôùi thieäu thaønh phaàn tham döï.
 - Giaùo vieân chuû nhieäm.
- Caùn boä lôùp.
- Caùc thaønh vieân trong lôùp.
Tieán haønh sinh hoaït.
Lôùp tröôûng ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn qua hoaëc thaùng qua.
(Ñaùnh giaù caùc coâng vieäc thöïc hieän trong tuaàn moät caùch toaøn dieän veà hoïc taäp ,thöïc hieän noäi qui, lao ñoäng theå duïc veä sinh...)
YÙ kieán cuûa caùc thaønh vieân trong lôùp.
Giaùo vieân chuû nhieäm :
-Nhaän xeùt chung:
+ VÒ nÒn nÕp, t¸c phong: VÉn cßn mét sè b¹n cßn ®i häc trÔ, ¨n mÆc ch­a s¹ch sÏ, ch­a ch¶i ®Çu, ch­a c¾t mãng tay dµi. Cßn nãi chuyÖn riªng trong líp.
+ VÒ tØ lÖ chuyªn cÇn: Mét sè b¹n ®i häc ch­a ®Òu, vaãn coøn tình traïng ñi hoïc treã.
+ VÒ häc tËp: Cßn mét sè b¹n ch­a tËp trung vµo häc tËp, ch­a lµm bµi vµ häc bµi ë nhµ.
+ VÒ vÖ sinh, trùc nhËt: Líp ®· s¹ch sÏ tr­íc khi vµo häc, nh­ng vÉn cã giÊy r¸c sau mçi buæi häc. 
- Trao hoa cho töøng toå, tuyeân döông toå giaûi nhaát.
+ Tæ 2: thø nhÊt.
+ Tæ 3, tæ 6 thø nh×.
+ tæ 4, tæ 5 thø ba
- Neâu keá hoaïch tuaàn tôùi:
+ TuÇn hai: Rót kinh nghiÖm vµ tr¸nh c¸c khuyÕt ®iÓm nh­ tuÇn 3.
+ L­u ý mét sè em ®i häc ®óng giê, chuÈn bÞ ®å dïng, s¸ch vë tèt vµ ®Çy ®ñ h¬n.
+ H­íng c¸c ho¹t ®éng d¹y - häc vµo cao ®iÓm thi ®ua hai tèt: “chµo mõng ngµy quèc kh¸nh 2/9; vµ ngµy khai gi¶ng n¨m häc míi”.
+ ChuÈn bÞ häc vµ xem l¹i bµi cho thËt tèt.
- Nhaän xeùt tieát sinh hoaït:
Haùt ra veà. 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 3.doc