Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 24: Luyện tập - Năm học 2005-2006

Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 24: Luyện tập - Năm học 2005-2006

Mục tiêu

 - Hoc sinh được cung coá caùch veõ oà thò ham soá cua ham soá thoâng qua bai tap . Bieát caùch xaùc ònh toa o giao iem, tìm toa o giao iem, tìm caùc giaù trò con lai cua ham soá.

 -Ren kyõ naêng tính toaùn, bieu dieãn caùc cap soá treân mat phaúng toa o, veõ oà thò, giai phông trình.

- Giaùo duc tính can than khi tính, veõ, trình bay khoa hoc, vôt khoù.

Phương tiện dạy học:

 GV:Compa, eâke, thôùc thaúng SGK, SBT, giáo án.

 HS: Ôn tập đồ thị của hàm số y =ax+b, thước kẻ.

Tiến trình dạy học:

 ổn định: 9/6 9/7

Hoat ong cua thaày Hoat ong cua tro Bai ghi

Hoat ong 1: Bai cuõ (6’)

Haõy neâu dang oà thò ham soá y = ax +b (a 0 ) ; caùch veõ; giaù trò nao ôc goi la tung o goác cua ông thaúng?

Nhan xeùt bai lam cua ban?

GV nhan xeùt - ghi iem. HS leân bang trình bay

Hoat ong 2:Giai bai tap (36)

Yeâu caàu HS oc eà 16/51

Goi 2 HS xaùc ònh toa o caùc iem e veõ

Nhan xeùt bai lam cua caùc ban?

Goi 2HS veõ oà thò

Nhan xeùt hình veõ cua ban?

Hôùng daãn HS caùch tìm toa o A:

iem A va thuoc ông thaúng y = x va thuoc ông thaúng y = 2x + 2 neân ta caàn giai pt:2x + 2 = x

Theo lí luan treân e tìm y ta lam nh theá nao?

GV chuù yù: ch caàn thay vao 1 trong 2 pt ta tìm ôc y

Qua B(0;2) veõ ông thaúng song song vôùi Ox, ông thaúng nay coù dang phông trình?

Tông t nh caâu b haõy neâu caùch tính toa o C?

Nhan xeùt bai lam cua ban?

GV nhan xeùt:

Nhaéc lai coâng thùc tính dien tích tam giaùc?

oái vôùi bai toaùn nay em chon canh nao lam aùy, canh nao la ông cao?

Goi HS leân bang tính

Yeâu caàu dôùi lôùp HS oc keát qua tính ôc:

Yeâu caàu HS oc eà 17/51

Goi HS leân bang trình bay

Nhan xeùt bai lam cua ban?

GV nhan xeùt:

oái vôùi toa o iem nao ta coù the tìm ôc ngay?

Xaùc ònh toa o A;B ?

Neâu caùch xaùc toa iem C?

Goi HS leân bang trình bay

Nhan xeùt bai lam cua ban?

GV nhan xeùt:

Nhaéc lai coâng thùc tính chu vi cua tam giaùc?

Neâu caùch tính canh BC,AC

Goi 2HS trình bay

Nhan xeùt bai lam cua ban?

GV nhan xeùt

Yeâu caàu HS oc eà 18/52

GV hd : bieát giaù trò cua hsoá la 11 tùc la bieát ôc giaù trò nao trong coâng thùc:

y =3x + b

thay caùc giaù trò ta coù pt?

Yeâu caàu HS veà nha veõ oà thò y = 3x -1

oà thò i qua A (-1;3) tùc la bieát ôc giaù trò nao trong coâng thùc y = ax + 5

Goi 1HS trình bay 1HS oc eà 16/51

2 HS xaùc ònh toa o caùc iem e veõ

HS Nhan xeùt:

2HS veõ oà thò

HS Nhan xeùt:

Ta tìm ôc gía trò x hay hoanh o cua A

HS tra lôi: thay vao 2 pt aàu e tính

ông thaúng nay coù dang phông y = 2

1HS leân bang trình bay1:

HS nhan xeùt bai lam cua ban

HS coù nhieàu caùch tra lôi:

1HS leân bang tính

2HS oc keát qua tính ôc:

HS oc eà 17/51

2 HS leân bang trình bay a /

HS nhan xeùt:

Toa o iem A,B

A(-1;0),B(3;0)

1HS leân bang trình bay:

HS nhan xeùt:

Tong 3 canh

Aùp dung ònh lí pitago

2HS leân bang trình bay:

HS nhan xeùt:

HS oc eà 18/52

Bieát y = 11

HS tra lôi:

Bieát x = -1 ; y = 3

1HS trình bay

 Bai 16/51

a/ Veõ oà thò:

* y = x

Cho x = 0 y = 0 O(0;0)

 x = 1 y = 1 E(1;1)

* y = 2x + 2

Cho x = 0 y = 2 F(0;2)

 y = 0 x = -1 H(-1;0)

b/ Giai phông trình:

 2x + 2 = x

 2x x = -2

 x = -2

Thay x = -2 vao y = x

ta ôc y = -2 .

Vay ta coù A (-2;-2)

c/ Qua B(0;2) veõ ông thaúng song song vôùi Ox, ông thaúng nay coù phông trình

y = 2 va ông thaúng nay caét ông thaúng y = x tai C

*Tìm toa o cua C:

vôùi y = x, ma y = 2 neân x = 2 Vay C(2;2)

*Tính dien tích tam giaùc ABC

BC = 2 (cm);

AD = 2 + 2 = 4(cm)

Neân:

Bai 17/51

a/ Veõ oà thò:

* y = x + 1

Cho x = 0 y = 1 E(0;1)

 y = 0 x = -1 F(-1;0)

* y = -x + 3

Cho x = 0 y = 3 D(0;3)

 y = 0 x = 3 H(3;0)

b/Tìm toa o cua caùc iem:

A(-1;0),B(3;0)

Toa iem C:

Ta coùT:x + 1 = -x + 3

 2x = 2

 x = 1

thay x = 1 vao y = x + 1

 y = 1 + 1 = 2.vay C(1;2)

c/ p = AC + BC + AB =

Bai 18/52

a/ Thay x = 4 va y = 11

vao y = 3x +b ta ôc:

 11 = 3.4 + b

 b = -1

Ta coù ham soá y = 3x -1

b/ Thay x = -1 ; y = 3

vao y = ax + 5 ta ôc:

 3 = a(-1) +5

 a = 2

Ta coù ham soá:y =2x +5

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 9 - Tiết 24: Luyện tập - Năm học 2005-2006", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 12	Ngày soạn:	Ngày giảng: 
Tiết 24: LUYệN TậP
Mục tiêu
 - Hoc sinh được cung coá caùch veõ oà thò ham soá cua ham soá thoâng qua bai tap . Bieát caùch xaùc ònh toa o giao iem, tìm toa o giao iem, tìm caùc giaù trò con lai cua ham soá.
 -Ren kyõ naêng tính toaùn, bieu dieãn caùc cap soá treân mat phaúng toa o, veõ oà thò, giai phông trình.
- Giaùo duc tính can than khi tính, veõ, trình bay khoa hoc, vôt khoù. 
Phương tiện dạy học: 
 GV:Compa, eâke, thôùc thaúng SGK, SBT, giáo án.
 HS: Ôn tập đồ thị của hàm số y =ax+b, thước kẻ.
Tiến trình dạy học:
 ổn định: 9/6	9/7
Hoat ong cua thaày
Hoat ong cua tro
Bai ghi
Hoat ong 1: Bai cuõ (6’)
Haõy neâu dang oà thò ham soá y = ax +b (a0 ) ; caùch veõ; giaù trò nao ôc goi la tung o goác cua ông thaúng?
Nhan xeùt bai lam cua ban? 
GV nhan xeùt - ghi iem.
HS leân bang trình bay
Hoat ong 2:Giai bai tap (36)
Yeâu caàu HS oc eà 16/51
Goi 2 HS xaùc ònh toa o caùc iem e veõ
Nhan xeùt bai lam cua caùc ban? 
Goi 2HS veõ oà thò
Nhan xeùt hình veõ cua ban? 
Hôùng daãn HS caùch tìm toa o A:
iem A va thuoc ông thaúng y = x va thuoc ông thaúng y = 2x + 2 neân ta caàn giai pt:2x + 2 = x
Theo lí luan treân e tìm y ta lam nh theá nao?
GV chuù yù: ch caàn thay vao 1 trong 2 pt ta tìm ôc y
Qua B(0;2) veõ ông thaúng song song vôùi Ox, ông thaúng nay coù dang phông trình?
Tông t nh caâu b haõy neâu caùch tính toa o C?
Nhan xeùt bai lam cua ban? 
GV nhan xeùt:
Nhaéc lai coâng thùc tính dien tích tam giaùc?
oái vôùi bai toaùn nay em chon canh nao lam aùy, canh nao la ông cao?
Goi HS leân bang tính 
Yeâu caàu dôùi lôùp HS oc keát qua tính ôc: 
Yeâu caàu HS oc eà 17/51
Goi HS leân bang trình bay
Nhan xeùt bai lam cua ban? 
GV nhan xeùt:
oái vôùi toa o iem nao ta coù the tìm ôc ngay?
Xaùc ònh toa o A;B ?
Neâu caùch xaùc toa iem C?
Goi HS leân bang trình bay
Nhan xeùt bai lam cua ban? 
GV nhan xeùt:
Nhaéc lai coâng thùc tính chu vi cua tam giaùc?
Neâu caùch tính canh BC,AC
Goi 2HS trình bay
Nhan xeùt bai lam cua ban? 
GV nhan xeùt
Yeâu caàu HS oc eà 18/52
GV hd : bieát giaù trò cua hsoá la 11 tùc la bieát ôc giaù trò nao trong coâng thùc:
y =3x + b
thay caùc giaù trò ta coù pt?
Yeâu caàu HS veà nha veõ oà thò y = 3x -1
oà thò i qua A (-1;3) tùc la bieát ôc giaù trò nao trong coâng thùc y = ax + 5
Goi 1HS trình bay
1HS oc eà 16/51
2 HS xaùc ònh toa o caùc iem e veõ
HS Nhan xeùt:
2HS veõ oà thò
HS Nhan xeùt:
Ta tìm ôc gía trò x hay hoanh o cua A
HS tra lôi: thay vao 2 pt aàu e tính
ông thaúng nay coù dang phông y = 2
1HS leân bang trình bay1:
HS nhan xeùt bai lam cua ban
HS coù nhieàu caùch tra lôi:
1HS leân bang tính
2HS oc keát qua tính ôc: 
HS oc eà 17/51
2 HS leân bang trình bay a /
HS nhan xeùt:
Toa o iem A,B
A(-1;0),B(3;0)
1HS leân bang trình bay:
HS nhan xeùt:
Tong 3 canh
Aùp dung ònh lí pitago
2HS leân bang trình bay:
HS nhan xeùt:
HS oc eà 18/52
Bieát y = 11
HS tra lôi:
Bieát x = -1 ; y = 3
1HS trình bay
Bai 16/51
a/ Veõ oà thò:
* y = x
Cho x = 0 y = 0 O(0;0)
 x = 1 y = 1 E(1;1)
* y = 2x + 2
Cho x = 0 y = 2 F(0;2)
 y = 0 x = -1H(-1;0)
b/ Giai phông trình:
 2x + 2 = x
 2x x = -2
 x = -2
Thay x = -2 vao y = x 
ta ôc y = -2 .
Vay ta coù A (-2;-2)
c/ Qua B(0;2) veõ ông thaúng song song vôùi Ox, ông thaúng nay coù phông trình 
y = 2 va ông thaúng nay caét ông thaúng y = x tai C
*Tìm toa o cua C:
vôùi y = x, ma y = 2 neân x = 2 Vay C(2;2)
*Tính dien tích tam giaùc ABC
BC = 2 (cm);
AD = 2 + 2 = 4(cm)
Neân:
Bai 17/51
a/ Veõ oà thò:
* y = x + 1 
Cho x = 0 y = 1 E(0;1)
 y = 0 x = -1F(-1;0)
* y = -x + 3 
Cho x = 0 y = 3 D(0;3)
 y = 0 x = 3H(3;0)
b/Tìm toa o cua caùc iem:
A(-1;0),B(3;0)
Toa iem C:
Ta coùT:x + 1 = -x + 3
 2x = 2
 x = 1
thay x = 1 vao y = x + 1
 y = 1 + 1 = 2.vay C(1;2)
c/ p = AC + BC + AB =
Bai 18/52
a/ Thay x = 4 va y = 11
vao y = 3x +b ta ôc:
 11 = 3.4 + b
 b = -1 
Ta coù ham soá y = 3x -1
b/ Thay x = -1 ; y = 3
vao y = ax + 5 ta ôc:
 3 = a(-1) +5
 a = 2 
Ta coù ham soá:y =2x +5
* Hoat ong 3:Dan do (2’)
Xem lai caùc bai tap aõ giai maãu . Lam bai tap con lai /52
Xem bai tieáp theo va lam trôùc?1 

Tài liệu đính kèm:

  • doct24.doc