Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6

Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6

1. Tính nhanh ( nếu có):

a) b)

c) d)

2. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần:

a) b)

3. Viết các cặp phân số bằng nhau biết;

a) -15 . 24 = - 9 . 72 b) - 48 . 13 = 16 . ( - 39) c) - 75 . (- 7) = 15 . 35

4. Tìm x biết:

a) b)

c) d)

5. Lớp 6A có 45 học sinh. Trong đó số HS giỏi bằng 2/5 số HS, số HS khá bằng 2/3 số HS còn lại. Còn lại là học sinh trung bình.

a. Số HS trung bình chiếm bao nhiêu % số HS lớp 6A?

b. Số HS khá tham gia trồng cây và đã trồng được 85 cây, còn thiếu 15% so với kế hoạch. Hỏi theo kế hoạch phải trồng bao nhiêu cây?

6. Trên nmp bờ chữa tia OX vẽ hai tia OY, OZ sao cho XOY = 600; XOZ = 1000

a. Tính số đo YOZ

b. Vẽ tia đối của tia OY. Tính góc tạo bởi tia này và tia OZ

Bài 1. Cho = 1100. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho = 280. Gọi Ot là tia phõn giỏc của gúc yOz. Tớnh gúc xOt.

Bài 2 Cho gúc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho = 400.

 a) Tính số đo của góc xOt.

 b) Trờn nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Ot, vẽ tia Om sao cho = 1000

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 28/01/2021 Lượt xem 355Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập môn Toán Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. T×m c¸c sè nguyªn x tho¶ m·n;
a) 	b) ≤ x ≤ 
2. Lan ®äc mét quyÓn truyÖn trong 3 ngµy: Ngµy ®Çu ®äc ®­îc 1/4 sè trang, ngµy thø hai ®äc ®­îc 2/3 sè trang th× cßn l¹i 28 trang cuèi cïng. 
a. Hái quyÓn truyÖn cã bao nhiªu trang vµ mçi ngµy Lan ®äc ®­îc bao nhiªu trang?
b. Khi mua quyÓn truyÖn Lan ®­îc gi¶m gi¸ 5% nªn ph¶i tr¶ 19000®ång. Hái nÕu kh«ng ®­îc gi¶m gi¸ th× Lan ph¶i mua quyÓn truyÖn víi gi¸ bao nhiªu?
3. Mét xÝ nghiÖp cã 3 ph©n x­ëng: Sè c«ng nh©n cña ph©n x­ëng 1 b»ng 3/10 sè c«ng nh©n, sè c«ng nh©n cña ph©n x­ëng 2 b»ng 5/14 sè c«ng nh©n cßn l¹i vµ ph©n x­ëng 3 cã 72 c«ng nh©n.
a. Hái mçi ph©n x­ëng cã bao nhiªu c«ng nh©n?
b. Ph©n x­ëng 2 ®· s¶n xuÊt ®­îc 315 sÈn phÈm, v­ît kÕ ho¹ch 5%. Hái theo kÕ ho¹ch ph©n x­ëng 2 ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm?
c. Ph©n x­ëng 1 cã sè c«ng nh©n nam b»ng 3/5 sè c«ng nh©n n÷. TÝnh sè c«ng nh©n mçi lo¹i
1. TÝnh nhanh ( nÕu cã):
a)	b) 
c) 	d) 
2. S¾p xÕp c¸c ph©n sè sau theo thø tù t¨ng dÇn:
a) 	b) 
3. ViÕt c¸c cÆp ph©n sè b»ng nhau biÕt;
a) -15 . 24 = - 9 . 72	b) - 48 . 13 = 16 . ( - 39) 	c) - 75 . (- 7) = 15 . 35
4. T×m x biÕt:
a) 	b) 
c) 	d) 
5. Líp 6A cã 45 häc sinh. Trong ®ã sè HS giái b»ng 2/5 sè HS, sè HS kh¸ b»ng 2/3 sè HS cßn l¹i. Cßn l¹i lµ häc sinh trung b×nh.
a. Sè HS trung b×nh chiÕm bao nhiªu % sè HS líp 6A?
b. Sè HS kh¸ tham gia trång c©y vµ ®· trång ®­îc 85 c©y, cßn thiÕu 15% so víi kÕ ho¹ch. Hái theo kÕ ho¹ch ph¶i trång bao nhiªu c©y?
6. Trªn nmp bê ch÷a tia OX vÏ hai tia OY, OZ sao cho ÐXOY = 600; ÐXOZ = 1000
a. TÝnh sè ®o ÐYOZ
b. VÏ tia ®èi cña tia OY. TÝnh gãc t¹o bëi tia nµy vµ tia OZ
Bài 1. Cho = 1100. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho = 280. Gọi Ot là tia phân giác của góc yOz. Tính góc xOt.
Bài 2 Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Ot sao cho = 400. 
 a) Tính số đo của góc xOt. 
 b) Trên nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Ot, vẽ tia Om sao cho = 1000
. Tia Ot có phải là tia phân giác của góc yOm không ? Vì sao ? 
Bài 3: rên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho góc 
xOy là 1000, góc xOz là 200. 
a/ Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? 
b/ Vẽ tia Om là tia phân giác của góc yOz. Tính số đo của góc xOm. 
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy và Ot sao cho = 300; = 700 
a. Tính góc yOt. Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? 
b. Gọi Om là tia đối tia Ox. Tính góc mOt. 
c. Gọi tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính góc aOy.
Bài 5 Cho và là hai góc kề bù, biết số đo góc = 130° . Vẽ tia Ot là phân giác của góc . Vẽ tia Om nằm giữa hai tia Oy, Oz sao cho . 
a) Tính n yOm . 
b) Tia Om có phải là tia phân giác của 
n yOz không ? Vì sao? 
Bài 6: 
a) Trên tia Ox xác định 3 điểm A, B, C sao cho OA = 2cm; OB = 5cm; OC = 
8cm. Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao? 
b) Cho kề bù với , biết = 140° . Gọi Ot là tia phân giác của góc . Tính .
Bài 7 Cho và là 2 góc kề bù, biết = 50° . Vẽ tia Ot là phân giác . Vẽ tia Om nằm giữa hai tia Oy, Oz sao cho = 90° . 
a) Tính . 
b) Tia Om có phải là tia phân giác không? Vì sao?
Bài 8 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho = 350 và = 700. 
a) Tính góc tOy. 
b) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? 
c) Gọi Om là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc mOy.
Bài 8 Cho và là 2 góc kề bù, biết = 50° . Vẽ tia Ot là phân giác . Vẽ tia Om nằm giữa hai tia Oy, Oz sao cho = 90° . 
a) Tính . 
b) Tia Om có phải là tia phân giác không? Vì sao?
Bài 9 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho = 350 và = 700. 
a) Tính góc tOy. 
b) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? 
c) Gọi Om là tia đối của tia Ot. Tính số đo góc mOy.

Tài liệu đính kèm:

  • docOn tap toan 6.doc