Bài kiểm tra 1 tiết môn Hình học Lớp 6 - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Phong Châu (bài số 2)

Bài kiểm tra 1 tiết môn Hình học Lớp 6 - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Phong Châu (bài số 2)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3, 0 điểm ) Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo các phương án trả lời A , B, C, D. Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở đầu câu trả lời đúng?

Câu 1 - Cho đường thẳng a ; B a ; C a thì ta nói:

A . Đường thẳng a không chứa điểm B . B . Điểm C nằm trên đường thẳng a.

C . Đường thẳng a không đi qua điểm C . D . Cả ba câu đều sai.

Câu 2 - Cho hai đường thẳng phân biệt p và q có A p ; B q thì :

A . Đường thẳng p đi qua A và B . B . Điểm B nằm ngoài đường thẳng q .

C . Đường thẳng q chứa A và B . D . Đường thẳng q chứa điểm A.

Câu 3 - Cho đường thẳng b, M b, N b, P b. Ta nói :

A. Ba điểm M, N, P không thẳng hàng. B. Ba điểm M, N, P thẳng hàng.

C. Đường thẳng b đi qua M và N. D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 4- Cho hai điểm phân biệt A và B , nhận xét nào sau là đúng:

A . Có nhiều đường thẳng đi qua hai điểm A và B .

B . Có một và chỉ một đường không thẳng đi qua hai điểm A và B .

C . Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .

D . Cả ba câu trên đều sai.

Câu 5 - Hai đường thẳng phân biệt thì có thể :

A. Trùng nhau hoặc cắt nhau; B. Song song hoặc cắt nhau;

C. Trùng nhau hoặc song song. D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 6 - Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó, vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:

A . 3 đường thẳng B . 4 đường thẳng.

C . 5 đường thẳng. D. Cả 3 câu trên đều sai.

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: (5 điểm).Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm M trên đường thăng xy. Lấy điểm A thuộc tia Mx và điểm B thuộc tia My.

a) Nêu các tên gọi khác của đường thẳng xy?

b) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng kể tên các đoạn thẳng đó?

c) Viết tên tất cả các tia đối của tia By và tia MA trong hình em vừa vẽ?

d) Viết tên tất cả các tia trùng với tia Ay trong hình em vừa vẽ?

Bài 2 (2 điểm)

Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng (nN và n>1).

a) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm khi n = 5?

b) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm theo n?

c) Số đường thẳng có thể là 2008 được hay không?

 

doc 5 trang Người đăng lananh572 Lượt xem 117Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 1 tiết môn Hình học Lớp 6 - Năm học 2008-2009 - Trường THCS Phong Châu (bài số 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Phong Châu Bài kiểm tra một tiết (bài số 2)
 Môn: Toán (H)- Lớp 6 _ Năm học 2008-2009
Họ và tên: ................................................... Lớp: 6 ....
Điểm
Lời phê của giáo viên
A. Phần trắc nghiệm khách quan (3, 0 điểm ) Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo các phương án trả lời A , B, C, D. Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở đầu câu trả lời đúng?
Câu 1 - Cho đường thẳng a ; B ẻ a ; C ẽ a thì ta nói:
A .	Đường thẳng a không chứa điểm B .	 B . Đường thẳng a không đi qua điểm C .
C .	Điểm C nằm trên đường thẳng a . D . Cả ba câu đều sai.
Câu 2 - Cho hai đường thẳng phân biệt p và q có A ẻ p ; B ẽ q thì :
A .	Đường thẳng p đi qua A và B . 	 B . Đường thẳng q chứa A và B .
C .	Điểm B nằm ngoài đường thẳng q . D . Đường thẳng q chứa điểm A. 
Câu 3 - Cho đường thẳng b, M ẻ b, N ẽ b, P ẻ b. Ta nói :
A. 	Ba điểm M, N, P thẳng hàng.	 B. Ba điểm M, N, P không thẳng hàng.
C.	Đường thẳng b đi qua M và N.	 D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 4- Cho hai điểm phân biệt A và B , nhận xét nào sau là đúng:
A .	Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .
B .	Có một và chỉ một đường không thẳng đi qua hai điểm A và B .
C . 	Có nhiều đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
D .	Cả ba câu trên đều sai.
Câu 5 - Hai đường thẳng phân biệt thì có thể :
A. Trùng nhau hoặc cắt nhau; B. Trùng nhau hoặc song song.
C. Song song hoặc cắt nhau; 	 D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 6 - Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó, vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:
A .	3 đường thẳng	 B . 5 đường thẳng.
C .	4 đường thẳng. D. Cả 3 câu trên đều sai.
B. Phần tự luận
Bài 1: (5 điểm).Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm N trên đường thăng xy. Lấy điểm Q thuộc tia Nx và điểm P thuộc tia Ny.
a) Nêu các tên gọi khác của đường thẳng xy?
b) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng kể tên các đoạn thẳng đó?
c) Viết tên tất cả các tia đối của tia Py và tia NQ trong hình em vừa vẽ?
d) Viết tên tất cả các tia trùng với tia Ay trong hình em vừa vẽ?
Bài 2 ( 2 điểm)
Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
a) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm khi n = 5?
b) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm theo n?
c) Số đường thẳng có thể là 2008 được hay không?
Trường THCS Phong Châu Bài kiểm tra một tiết (bài số 2)
 Môn: Toán (H)- Lớp 6 _ Năm học 2008-2009
Họ và tên: ................................................... Lớp: 6 ....
Điểm
Lời phê của giáo viên
A. Phần trắc nghiệm khách quan (3, 0 điểm ) Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm theo các phương án trả lời A , B, C, D. Em hãy khoanh tròn vào một chữ cái ở đầu câu trả lời đúng?
Câu 1 - Cho đường thẳng a ; B ẻ a ; C ẽ a thì ta nói:
A .	Đường thẳng a không chứa điểm B .	 B . Điểm C nằm trên đường thẳng a.
C .	Đường thẳng a không đi qua điểm C . D . Cả ba câu đều sai.
Câu 2 - Cho hai đường thẳng phân biệt p và q có A ẻ p ; B ẽ q thì :
A . Đường thẳng p đi qua A và B . 	 B . Điểm B nằm ngoài đường thẳng q .
C . Đường thẳng q chứa A và B	. D . Đường thẳng q chứa điểm A. 
Câu 3 - Cho đường thẳng b, M ẻ b, N ẽ b, P ẻ b. Ta nói :
A. 	Ba điểm M, N, P không thẳng hàng. B. Ba điểm M, N, P thẳng hàng.
C.	Đường thẳng b đi qua M và N.	 D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 4- Cho hai điểm phân biệt A và B , nhận xét nào sau là đúng:
A .	Có nhiều đường thẳng đi qua hai điểm A và B .
B .	Có một và chỉ một đường không thẳng đi qua hai điểm A và B .
C . 	Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .
D .	Cả ba câu trên đều sai.
Câu 5 - Hai đường thẳng phân biệt thì có thể :
A. Trùng nhau hoặc cắt nhau; B. Song song hoặc cắt nhau; 
C. Trùng nhau hoặc song song. 	 D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 6 - Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó, vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:
A .	3 đường thẳng	 B . 4 đường thẳng.
C .	5 đường thẳng. D. Cả 3 câu trên đều sai.
B. Phần tự luận
Bài 1: (5 điểm).Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm M trên đường thăng xy. Lấy điểm A thuộc tia Mx và điểm B thuộc tia My.
a) Nêu các tên gọi khác của đường thẳng xy?
b) Trên hình có bao nhiêu đoạn thẳng kể tên các đoạn thẳng đó?
c) Viết tên tất cả các tia đối của tia By và tia MA trong hình em vừa vẽ?
d) Viết tên tất cả các tia trùng với tia Ay trong hình em vừa vẽ?
Bài 2 (2 điểm)
Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng (nN và n>1).
a) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm khi n = 5?
b) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm theo n?
c) Số đường thẳng có thể là 2008 được hay không?
Bài làm phần tự luận
Xác nhận của gia đình:
Trường THCS Phong Châu HDC Bài kiểm tra một tiết (bài số 2)
 Môn: Toán (H)- Lớp 6 _ Năm học 2008-2009
A. Phần trắc nghiệm khách quan (3, 0 điểm ) 
Câu 1 - Cho đường thẳng a ; B ẻ a ; C ẽ a thì ta nói:
A .	Đường thẳng a không chứa điểm B .	 B . Điểm C nằm trên đường thẳng a.
C .	Đường thẳng a không đi qua điểm C . D . Cả ba câu đều sai.
Câu 2 - Cho hai đường thẳng phân biệt p và q có A ẻ p ; B ẽ q thì :
A . Đường thẳng p đi qua A và B . 	 B . Điểm B nằm ngoài đường thẳng q .
C . Đường thẳng q chứa A và B	. D . Đường thẳng q chứa điểm A. 
Câu 3 - Cho đường thẳng b, M ẻ b, N ẽ b, P ẻ b. Ta nói :
A. 	Ba điểm M, N, P không thẳng hàng. B. Ba điểm M, N, P thẳng hàng.
C.	Đường thẳng b đi qua M và N.	 D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 4- Cho hai điểm phân biệt A và B , nhận xét nào sau là đúng:
A .	Có nhiều đường thẳng đi qua hai điểm A và B .
B .	Có một và chỉ một đường không thẳng đi qua hai điểm A và B .
C . 	Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B .
D .	Cả ba câu trên đều sai.
Câu 5 - Hai đường thẳng phân biệt thì có thể :
A. Trùng nhau hoặc cắt nhau; B. Song song hoặc cắt nhau; 
C. Trùng nhau hoặc song song. 	 D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 6 - Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó, vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:
A .	3 đường thẳng	 B . 4 đường thẳng.
C .	5 đường thẳng. D. Cả 3 câu trên đều sai.
B. Phần tự luận
Bài 1: (5 điểm).Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm M trên đường thăng xy. Lấy điểm A thuộc tia Mx và điểm B thuộc tia My.
a) Nêu các tên gọi khác của đường thẳng xy?
b) Viết tên tất cả các tia đối của tia By và tia MA trong hình em vừa vẽ?
c) Viết tên tất cả các tia trùng với tia Ay trong hình em vừa vẽ?
Đáp án
Thang điểm
1 điểm
a) Tên gọi khác của đường thẳng xy là: AB; BA; AM; MA; BM; MB.
1 điểm
b) trên hình có 3 đoạn thẳng đó là:
1 Đoạn thẳng AB hoặc BA
2. Đoạn thẳng AM hoặc MA
3. Đoạn thẳnh BM hoặc MB
1 điểm
c) Tia đối của tia By là các tia BM; BA; Bx
 Tia đối của tia MA là các tia MB; My
1 điểm
d) Các tia trùng với tia Ay là : AM; AB; Ay.
1 điểm
Bài 2 ( 2 điểm)
Cho n điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng.
a) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm khi n = 5?
b) Tính số đường thẳng đi qua các cặp điểm theo n?
c) Số đường thẳng có thể là 2008 được hay không?
Đáp án
Thang điểm
Khi n = 5 số đường thẳng là 10
0,5điểm
Số đường thẳng tính theo n là:
1 điểm
Số đường thẳng không thể là 2008
0,5 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docT7 hh Kiem tra.doc