Ngoại khóa: Theo dòng lịch sử

Ngoại khóa: Theo dòng lịch sử

GỢI Ý TRẢ LỜI NỘI DUNG BỨC TRANH:

Gợi ý 1:

Đây là chiếc xe tăng đã mang lại giây phút lịch sử đầu tiên của quân đội ta trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Gợi ý 2:

Chiếc xe tăng này đã làm nên giờ phút lịch sử vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975.

 

ppt 52 trang Người đăng phuongnga36 Ngày đăng 30/09/2019 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Ngoại khóa: Theo dòng lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Theo Dòng Lịch SửLiªn ®éi tr­êng THCS L¨ng CanCH¦¥NG TR×NHLăng Can, ngày 21 tháng 12 năm 2009Hoạt động ngoại khĩa ngµy 21/12/2009Chào mừng ngµy Qu©n ®éi nh©n d©n ViƯt Nam (22/12/1944 – 22/12/2009)PHÇN I:THỂ LỆ PHẦN THIChương trình lần lượt đưa ra 10 câu hỏi.Trong thời gian 15 giây, các đội viªn trả lời. Bức tranh ẩn sau các câu hỏi.(Chỉ trả lời nội dung bức tranh khi đã trả lời hết 10 câu hỏi)KHÁM PHÁ BỨC TRANHĐáp án: Năm 1400 Đáp án: Vạn Xuân 	Đáp án: Triều  TâyĐáp án: Hoàng Hoa ThámĐáp án: Năm 1858 tại Đà NẵngĐáp án: Ngày 22/12/1944Đáp án: Phú ThọĐáp án: Hồ Chí Minh Đáp án: Chia để trịĐáp án: Chữ quốc ngữ(Chữ Việt)Câu 2: Em hãy cho biết nhà Hồ được thành lập vào năm nào?Câu 3: Lê Lợi sau khi lên ngôi đặt tên nước ta là gì?Câu 4:“Dập dìu trống đánh cờ xiêu. Phen này quyết đánh cả . lẫn .”Câu 6: Ai là người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế?(1884-1913)Câu 5: Quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta năm nào, ở đâu?Câu 8: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân thành lập ngày tháng năm nào?Câu 10: Đền thờ Hùng Vương hiện nay ở tỉnh nào?Câu 7: Chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là ai?Câu 9: Thủ đoạn thâm độc nhất của thực dân Pháp về chính trị sau chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm nô dịch lâu dài nhân dân VN là gì?Câu 1: Em hãy cho biết chữ chúng ta học hằng ngày gọi là chữ gì?Câu 2Câu 3	Câu 4Câu 6Câu 5Câu 8Câu 10Câu 7Câu 9Câu 115 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©yGỢI Ý TRẢ LỜI NỘI DUNG BỨC TRANH:Gợi ý 1:Đây là chiếc xe tăng đã mang lại giây phút lịch sử đầu tiên của quân đội ta trong chiến dịch Hồ Chí MinhGợi ý 2:Chiếc xe tăng này đã làm nên giờ phút lịch sử vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975.15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©y15 gi©y b¾t ®Çu01s 02s 03s 04s 05s 06s 07s 08s 09s 10s 11s 12s 13s 14s 15s hÕt 15 gi©yĐây là bức tranh xe tăng đầu tiên của quân đội ta tiến vào cổng dinh độc lập của ngụy quyền lúc 10 giờ 45 phút ngày 30/4/1975 cho giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.GIẢI THÍCH BỨC TRANHPhÇn II. V­ỵt ch­íng ng¹i vËtTHỂ LỆ PHẦN THI	Các đội viªn lần lượt trả lời câu hỏi ô hàng ngang bằng cách tr¶ lêi c©u hái.Thời gian cho mội câu hỏi là 15 giây. (Chỉ trả lời Ô chìa khóa khi đã trả lời hết 10 câu hỏi hàng ngang)Vâ Nguyªn Gi¸pdioaacthhhunplhvnshhiiommaaynpggoveiunha¬nnn®«khctb­ª¨¬a1tongigntir­ahmnªn©®t®mªa«b¬¬an­cmTh¾ng lỵi cđa chiÕn dÞch §iƯn Biªn Phđ ®· ®Ëp tan hoµn toµn kÕ ho¹ch nµy cđa Ph¸p vµ Mü.(Hµng ngang cuèi cïng gåm 4 ch÷ c¸i)Trong trËn §iƯn Biªn Phđ, mét tÊn thu«c nỉ cđa ta ®· ®­ỵc ®Ỉt t¹i ®©y vµ ®· san ph¼ng cao ®iĨm nµy cđa ®Þch. Cao ®iĨm ®ã tªn lµ g×?(Hµng ngang thø 9 gåm 4 ch÷ c¸i vµ 1 con sè)Bé ®éi ta ®· bÝ mËt ®ét nhËp vµo n¬i nµy ®Ĩ ph¸ hủ ®­êng vËn chuyĨn vµ tiªp tÕ duy nhÊt cđa ®Þch.(Hµng ngang thø 3 gåm 6 ch÷ c¸i) Mét sù s¸ng t¹o ®éc ®¸o cđa bé ®éi ta cã t¸c dơng tr¸nh th­¬ng vong trong chiÕn ®Êu.(Hµng ngang thø 10 gåm 8 ch÷ c¸i)Tªn t­íng cđa ®Þch t¹i §iƯn Biªn Phđ?(Hµng ngang thø 2 gåm 10 ch÷ c¸i)§©y lµ tªn mét bµi h¸t nỉi tiÕng g¾n liÕn víi nh÷ng chĩ voi s¾t trong chiÕn dÞch §iƯn Biªn Phđ.?(Hµng ngang thø 7 gåm 9 ch÷ c¸i)Tªn ng­êi anh hïng ®· lÊy th©n m×nh chÌn ph¸o?( Hµng ngang thø 8 gåm 10 ch÷ c¸i )T­íng §ê-c¸t vµ bé tham m­u cđa ®Þch ®· mang theo vËt nµy ra ®Çu hµng vµo 17h30’ ngµy 7 th¸ng 5 n¨m 1954.(Hµng ngang thø 11 gåm 7 ch÷ c¸i)§Þa danh nµo ®­ỵc Ph¸p x©y dùng vµ chĩng huªnh hoang r»ng ®ã lµ n¬i bÊt kh¶ x©m ph¹m?(Hµng ngang thø 1 gåm 11 ch÷ c¸i)“..............................................Hoa m¬ l¹i tr¾ng, v­ên cam l¹i vµng”(Hµng ngang 4,5 vµ 6)123410571169812Trß Ch¬i « Ch÷Gỵi ý « ch÷ hµng däc: Tªn mét nhµ chÝnh trÞ, qu©n sù tµi ba, ng­êi ®· trùc tiÕp chØ ®¹o chiÕn dÞch §iƯn Biªn Phđ.G§¬PhÇn Thi: T×m HiĨu LÞch Sư viƯt NamCâu 1: Chiến thắng Bạch Đằng đánh tan quân Nam Hán diễn ra vào năm nào?Đáp án: Năm 938Câu 2: Sau cách mạng tháng 8 thành công, lúc này nước ta có 3 loại giặc cần phải đánh. Em hãy kể tên những loại giặc đó?Đáp án: Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm.Câu 3: Trong trận Điện Biên Phủ trên không Mỹ chủ yếu sử dụng loại máy bay nào?Đáp án: Máy bay B52Câu 4: Sau khi lên ngôi Lê Lợi đã chia nước ta lúc bấy giờ làm bao nhiêu thừa Tuyên?Đáp án: 13 thừa TuyênCâu 5: Bộ “Quốc triều hình luật” do vua Lê Thánh Tông biên soạn còn có tên gọi khác là gì?Đáp án: Luật Hồng ĐứcCâu 6: Công cụ sản xuất chủ yếu của người nguyên thuỷ được làm bằng gì?Đáp án: Bằng đáCâu 7: Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam có tên là gì?Đáp án: Đội du kích Bắc SơnCâu 8: Nhà nước hiện nay của nước ta có tên gọi là gì?Đáp án: Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Câu 9: Truyền thống chính làm nên mọi thắng lợi của dân tộc ta là gì?Đáp án: Đoàn kếtCâu 10: Căn cứ Ba Đình trong cuộc khởi nghĩa Ba Đình năm 1886 – 1887 thuộc tỉnh nào ngày nay?Đáp án: Thanh HoáTHỂ LỆ PHẦN THICác đội sẽ được xem một đoạn phim tư liệu hoặc một bức tranh. Dưới mỗi đoạn phim hoặc mỗi bức tranh có một câu hỏi. Trong thời gian 30 giây, các đội ghi câu trả lời ra bảng. Trả lời đúng ghi được 20 điểm. Mời các đội xem một đoạn phimBài hát trong đoạn phim trên có tên là gì?Đáp án: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Sáng tác: Phong Nhã)123456789101112131415161718192021222324252627282930 Đây là vị vua nào?Đáp án: Vua Hàm Nghi123456789101112131415161718192021222324252627282930Quân ta đang tiến đánh giải phóng thành phố nào?Đáp án:Quân ta tiến đánh giải phóng thành phố Huế (Cố đô Huế - 26/3/1975)123456789101112131415161718192021222324252627282930Bức tranh trên là hình ảnh trong trận đánh nào?Đáp án: Trận đánh trên sông Bạch Đằng123456789101112131415161718192021222324252627282930Mời các đội xem một đoạn phimTrong đoạn băng trên, Bác Hồ đã đọc Bản Tuyên Ngôn độc lập tại đâu ? Vào ngày tháng năm nào? Đáp án: Tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội ngày 02/9/1945123456789101112131415161718192021222324252627282930Đây là gì?Đáp án: Quốc huy nước Việt Nam123456789101112131415161718192021222324252627282930Bác Hồ đang nói chuyện với chiến sĩ bộ đội ta tại đâu?Đáp án: Tại đền Hùng123456789101112131415161718192021222324252627282930Đây là ai ?Đáp án: Anh Hùng Núp123456789101112131415161718192021222324252627282930Nhân vật cưỡi ngựa nhổ tre diệt thù trên là ai?Đáp án: Thánh Gióng123456789101112131415161718192021222324252627282930C©u 4C©u 3C©u 2C©u 1C©u 5Tr¶ lêi nhanh c©u hái trong vßng 30 gi©y 1010101010 1.Thêi Lý BÝ n­íc ta cã tªn gäi lµ g× ?V¹n Xu©n2. Tªn tr­êng §¹i häc ®Çu tiªn cđa n­íc ta ?Quèc Tư Gi¸m3.¤ng lµ ng­êi ®­ỵc mƯnh danh lµ Hïm thiªng Yªn ThÕ ?Hoµng Hoa Th¸m 4. B¸c Hå viÕt b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp ë ®©u ?48 Hµng Ngang- Hµ Néi5.Tr¹ng L­êng lµ tªn gäi d©n gian cđa vÞ tr¹ng nguyªn nµo ?L­¬ng ThÕ Vinh1.“T«i muèn c­ìi c¬n giã m¹nh ®¹p luång sãng gi÷, chÐm c¸ k×nh ë biĨn kh¬i, ®¸nh ®uỉi qu©n Ng« giµnh l¹i giang s¬n cëi ¸ch n« lƯ, ®©u chÞu khom l­ng lµm tú thiÕp cho ng­êi”.C©u nãi nµy cđa ai ?TriƯu ThÞ Trinh	2. Thêi §inh - TiỊn Lª 	kinh ®« n­íc ta cã tªn gäi lµ g× ?Hoa L­3. Tr¹ng Tr×nh lµ tªn gäi d©n gian cđa vÞ tr¹ng nguyªn nµo ?Nguyªn BØnh Khiªm4. Ai lµ vÞ tr¹ng nguyªn trỴ tuỉi nhÊt trong lÞch sư n­íc ta ?NguyƠn HiỊn: 12 tuỉi5. Cê ®á sao vµng cđa n­íc ta XuÊt hiƯn lÇn ®Çu tiªn khi nµo ?23 – 11 - 1943Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng qu©n M«ng- Nguyªn thêi TrÇn, l¸ cê cđa TrÇn Quèc To¶n cã thªu 6 ch÷ vµng. VËy 6 ch÷ vµng Êy lµ g× ?“Ph¸ c­êng ®Þch b¸o hoµng ©n”2.Trong lÞch sư ViƯt Nam ghi nhËn cã 2 lÇn diƠn ra ®¹i héi quèc d©n. KĨ tªn nh÷ng ®¹i héi ®ã ?§¹i héi Quèc d©n T©n Trµo ( 16- 17/ 8/1945)Héi nghÞ Diªn Hång( 1285)3. Tr¹ng Bïng lµ tªn gäi d©n gian cđa vÞ tr¹ng nguyªn nµo ?Phïng Kh¾c Khoan4. “Nh»m th¼ng qu©n thï mµ b¾n’’ lµ c©u nãi nỉi tiÕng cđa anh hïng liƯt sÜ nµo ?NguyƠn ViÕt Xu©n5.Tỉng BÝ th­ §¶ng Céng S¶n ®Çu tiªn cđa n­íc ta lµ ai ?TrÇn PhĩXIN CH©n THµNH C¶m ¬nCh­¬ng tr×nh ngo¹i kho¸ ®Õn ®©y lµ kÕt thĩc

Tài liệu đính kèm:

  • pptngoai khoa 2212.ppt