Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 37 đến 39 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Lãnh

Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 37 đến 39 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Lãnh

I/ MỤC TIÊU : Qua bài này học sinh cần :

- Hệ thống hoá các kiến thức đã học về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, và nâng lên luỹ thừa ; về tính chất chia hết cho một tổng, một tích ; Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức trên vào các dạng bài tập thực hiện các phép tính.

II/ NỘI DUNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :

 Hoạt động 1 : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh .

 Hoạt động 2 : Hệ thống hoá các kiến thức

- GV yêu cầu HS trả lời lần lượt các câu hỏi ôn tập chương đồng thời kết hợp với các bảng trang 62 SGK để hệ thống các kiến thức trọng tâm của chương .

- HS trả lời bài tập 159 . GV có thể hỏi thêm n0 = ? (n0) , n1 = ?

- Hoạt động này có thể tổ chức ngay từ đầu tiết học hoặc có thể phân bổ vào thời điểm đầu của từng hoạt động cụ thể sau này .

 

doc 4 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 25/02/2021 Lượt xem 12Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Số học Lớp 6 - Tiết 37 đến 39 - Năm học 2012-2013 - Nguyễn Văn Lãnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 9/11/2012	
Ngày giảng: 12/11/2012
Tiết 37 : luyện tập 2
I/ Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần :
Rèn kỹ năng tìm BCNN của hai hay nhiều số bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố .
Củng cố các khái niệm bội và quan hệ chia hết .
Biết phân biệt các bài toán tìm bội, tìm ước và vận dụng để giải các bài toán đơn giản .
II/ Nội dung và các hoạt động trên lớp :
 Hoạt động 1 : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh .
 Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ
	Câu hỏi 1 :
	Tìm BCNN(12,21) và ƯCLN (12,21) . 
 	Câu hỏi phụ : Tìm BCNN(12,21,12.21), ƯCLN(12,21,12.21)
Phần hướng dẫn của thầy giáo 
và hoạt động học sinh
Phần nội dung
cần ghi nhớ
Hoạt động 3 : Tìm BCNN, BC của hai hay nhiều số .
Bài tập 156 :
Bội của một số là gì ? Số x trong bài tập 153 phải thoả mãn những điều kiện gì ? Số x cần tìm có thuộc là BC(12,21,28) không ?
Muốn tìm BC (12,21,28) ta có những cách nào ? Vì sao ta thường chọn cách thông qua tìm BCNN ? Nêu các bước tiến hành .
Bài tập 156 :
x ẻ BC(12,21,28) 
BCNN(12,21,28) = 84
B(84)={0;84 ;168 ; 252 ; 336 ; 420 ;...}
Vì 150<x<300 nên x ẻ {168 ; 252}
Hoạt động 4 : Giải các bài toán thực tế đơn giản thông qua việc tìm BC, BCNN
Bài tập 157 :
Số ngày cần tìm có quan hệ như thế nào với 10 và 12 ? Số ngày ít nhất cho ta nghĩ đến điều gì ?
Bài tập 158 :
Số cây mỗi đội và số cây của mỗi công nhân phải trồng có quan hệ như thế nào ?
Số cây mỗi đội phải trồngphải thoả mãn những điều kiện gì ?
Bài tập 157 :
Gọi x là số ngày cần tìm . 
x = BCNN(12,10) = 60 
	Đáp số : 60 ngày
Bài tập 158 :
Gọi x là số cây mỗi đội phải trồng . 
x ẻ BC(8,9) = B(BCNN(8,9)) =B(72) 
x ẻ {0;72;144;216;288;...}
vì 100<x<200 nên x = 144
	Đáp số : 144 cây
Hoạt động 5 : Dặn dò 
HS hoàn chỉnh các bài tập đã sửa .
Đọc thêm phần Có thể em chưa biết - Lịch Can Chi để giải thích vì sao ta rhường nói 60 năm một cuộc đời .
Soạn và trả lời các câu hỏi , làm các bài tập ôn tập chương (159 - 169) để ôn tập chương trong hai tiết tiếp .
**************************
Ngày soạn : 9/11/2012	
Ngày giảng: 13/11/2012
Tiết 38: ôn tập chương i
I/ Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần :
Hệ thống hoá các kiến thức đã học về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, và nâng lên luỹ thừa ; về tính chất chia hết cho một tổng, một tích ; Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức trên vào các dạng bài tập thực hiện các phép tính. 
II/ Nội dung và các hoạt động trên lớp :
 Hoạt động 1 : Kiểm tra nề nếp tổ chức lớp và sự chuẩn bị học tập của học sinh .
 Hoạt động 2 : Hệ thống hoá các kiến thức
GV yêu cầu HS trả lời lần lượt các câu hỏi ôn tập chương đồng thời kết hợp với các bảng trang 62 SGK để hệ thống các kiến thức trọng tâm của chương .
HS trả lời bài tập 159 . GV có thể hỏi thêm n0 = ? (nạ0) , n1 = ?
Hoạt động này có thể tổ chức ngay từ đầu tiết học hoặc có thể phân bổ vào thời điểm đầu của từng hoạt động cụ thể sau này .
Hoạt động 3 : Ôn tập về các phép tính 
Bài tập 160 :
HS nêu thứ tự thực hiện các phép tính trong từng bài .
GV chú ý cách trình bày bài giải của HS .
Riêng bài d , HS cần chú ý vận dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng để tính nhanh
Bài tập 161 :
GV yêu cầu HS xác định được phép toán gì, đại lượng nào cần tìm trong từng phép toán đó và cách tìm đại lượng đó .
Bài tập 162 :
Trong bài tập này, GV hướng dẫn học sinh cách viết biểu thức từ lời đề bài và sau đó áp dụng quy trình giải của bài tập 161 để làm .
Bài tập163 :
Bài tập 160 :
a/ A = 204 - 84 : 12 = 204 - 7 = 197 
b/ B = 15.23 + 4.32 - 5.7 = 15.8+4.9-35
 = 120 + 36 - 35 = 121
c/ C = 56:53+23.22=53+25=125+32 =157
d/ D = 164.53 + 47.164=164.(53+47)
 = 164 . 100 = 16400
Bài tập 161 :
x = 16
x = 11
Bài tập 162 :
	(3x - 8):4 = 7
	3x - 8 = 7.4 = 28
	3x = 28 + 8 = 36
	x = 36 : 3 = 12
GV hướng dẫn HS dùng phương pháp loại dần để chọn các số thích hợp điềm vào chỗ trống rồi nêu thứ tự giải bài toán này .
Bài tập 164 :
HS thực hiện bài này theo nhóm . Trao đổi kết quả các nhóm để sửa sai (nếu có)
Bài tập 163 :
Thứ tự điềnvào là 18 ; 33 ; 22 ; 25
Thực hiện phép tính : (33-25):(22-18) ta được chiều cao nến cháy trong một giờ là 2cm .
Bài tập 164 :
a) 91 = 7.13	b) 225 = 32.52
c) 900 = 22.32.52 ; 	d) 112 = 24.7
 Hoạt động 4 : Dặn dò
HS học bài và hoàn thiện các bài tập đã sửa .
- Tiếp tục ôn tập chương 1.
**************************
Ngày soạn : 9/11/2012	
Ngày giảng: 14/11/2012
Tiết 39: ôn tập chương i (tiếp)
I/ Mục tiêu : Qua bài này học sinh cần :
Hệ thống hoá các kiến thức đã học về; các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9 ; số nguyên tố, hợp số, ƯC, BC, ƯCLN, BCNN .
Rèn kỹ năng vận dụng các kiến thức trên vào các dạng bài tập tìm số chưa biết và các bài toán quan hệ chia hết .
II/ Nội dung và các hoạt động trên lớp :
Hoạt động 1 : Ôn tập các tính chất chia hết, dấu hiệu chia hết, và số nguyên tố, hợp số .
Bài tập 165 :
GV hướng dẫn HS cách nhận biết hợp số , lý luận và kết hợp với bảng số nguyên tố để khẳng định hợp lý và ghi kết quả .
Bài tập 168 :
GV hướng dẫn HS dùng các dữ liệu đã cho cùng với phương pháp loại dần để tìm ra các chữ số a,b,c,d và biết được năm ra đời của máy bay trực thăng .
Bài tập 165 :
a/ 747P vì 7473 ; 235P vì 2355; 97P
b/ aP vì a 3 (và >3)
c/ bP vì b chẵn và b>2
d/ cP vì c = 2.30 - 2.29 = 2.(30-29) = 2P
Bài tập 168 :
a ẻ{0 ; 1} . Vì a ạ0 nên a = 1
105 = 12.8 + 9 nên b = 9
c = 3 là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất .
d = (b+c):2 = (9+3):2 = 6
Do đó máy bay trực thăng ra đời năm 1936
Hoạt động 2 : Ôn tập về ƯC, BC, ƯCLN, BCNN
Bài tập 166 :
Trong bài tập này, HS phải trả lời các câu hỏi : x có quan hệ gì với các số đã cho và cách tìm như thế nào ?
Bài tập 167 :
HS xác định bài toán này thuộc dạng tìm ước chung hay bội chung bằng cách tìm được mối quan hệ chia hết giữa đại lượng cần tìm với các đại lượng đã cho .
HS giải bài tập này tương tự hhư bài tập 154 trang 59 SGK tập 1
Bài tập 166 :
A= {xẻN | xẻƯC(84,180) , x>6}
ƯC(84,180) = Ư(ƯCLN(84,180))= Ư(12)
	= {1;2;3;4;6;12}
vì x >6 nên A = 12
B= 180
Bài tập 167 :
Gọi số sách là a (q) thì a10 ; a15 ; a12 
Nên a BC (10,15,12).BCNN(10;15;12)=60 nên a {0; 60; 120; 180 ...}
Vì 100 Ê aÊ150 nên số sách là 120 quyển
Hoạt động 3 : Dặn dò
HS học bài và hoàn thiện các bài tập đã sửa .
Đọc thêm phần Có thể em chưa biết và ghi kết luận vào vở học .
GV hướng dẫn cụ thể nội dung và cách làm bài để tiết sau HS được kiểm tra 

Tài liệu đính kèm:

  • docGA So hoc.doc