Giáo án Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 54: Luyện nói Thuyết minh về một thứ đồ dùng - Năm học 2011-2012 - Cao Thị Viễn Phương

Giáo án Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 54: Luyện nói Thuyết minh về một thứ đồ dùng - Năm học 2011-2012 - Cao Thị Viễn Phương

I . MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT

- Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng.

- Biết trình bày thuyết minh một thứ đồ dùng bằng ngôn ngữ nói.

II . TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

1. Kiến thức

- Cách tìm hiểu, quan sát và nắm được đặc điểm cấu tạo, công dụng của những đồ vật dụng gần gũi với bản thân.

- Cách xây dựng trình tự các nội dung cần trình bày bằng ngôn ngữ nói về một thứ đồ dùng trước lớp.

2. Kỹ năng:

- Tạo lập văn bản thuyết minh.

- Sử dụng ngôn ngữ dạng nói trình bày chủ động một thứ đồ dùng trước tập thể lớp.

III. CHUẨN BỊ :

a. Giáo viên : bài soạn, đồ dùng trực quan (phích nước).

b. Học sinh : soạn bài, học bài.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Ổn định tổ chức lớp:

2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

- Giới thiệu bài mới.

 

doc 2 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 54: Luyện nói Thuyết minh về một thứ đồ dùng - Năm học 2011-2012 - Cao Thị Viễn Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngaøy soaïn : 11/11/2011
 Ngaøy day: 14/11/2011
Tuaàn 14 - Tieát 54
 	Taäp laøm vaên:
LUYEÄN NOÙI : THUYEÁT MINH VEÀ 
MOÄT THÖÙ ÑOÀ DUØNG.
.ooo0ooo.
I . MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT
- Củng cố, nâng cao kiến thức và kĩ năng làm bài văn thuyết minh về một thứ đồ dùng.
- Biết trình bày thuyết minh một thứ đồ dùng bằng ngôn ngữ nói.
II . TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
1. Kiến thức
- Cách tìm hiểu, quan sát và nắm được đặc điểm cấu tạo, công dụng của những đồ vật dụng gần gũi với bản thân.
- Cách xây dựng trình tự các nội dung cần trình bày bằng ngôn ngữ nói về một thứ đồ dùng trước lớp.
2. Kỹ năng:
- Tạo lập văn bản thuyết minh.
- Sử dụng ngôn ngữ dạng nói trình bày chủ động một thứ đồ dùng trước tập thể lớp.
III. CHUẨN BỊ :
a. Giáo viên : bài soạn, đồ dùng trực quan (phích nước).
b. Học sinh : soạn bài, học bài.
IV. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1. Ổn định tổ chức lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Giới thiệu bài mới.
3. Bài mới:
Hoạt động giáo viên và học sinh
Nội dung ghi bảng
* Hoạt động 1: HD HS xác định đề bài và tìm hiểu đề. 
--Goïi h/s nhaéc laïi ñeà, xacù ñònh y/c ñeà baøi.
? Haõy xaùc ñònh theå loaïi vaø noäi dung cuûa ñeà baøi ?
--Theå loaïi : thuyeát minh.
--Noäi duïng : thuyeát minh caùi phích nöôùc.
? Ở bài này, theo các em sẽ sử dụng những phương pháp thuyết minh nào?
- Phương pháp : định nghĩa, dùng số liệu, so sánh, phân loại
?Haõy nhaéc laïi daøn baøi chung cuûa vaên thuyeát minh? 
- GV hướng dẫn h/s thiết lập trình tự theo bố cục gồm 3 phần : MB, TB, KB.
- Nên viết thành một số đoạn : công dụng, giới thiệu cấu tạo ruột phích
* Hoạt động 2: Luyện nói trước lớp.
- GV cho h/s quan sát trực tiếp chiếc phích nước.
--Chia 4 nhoùm, noùi trong nhoùm 10’.
--Môøi h/s 2 khá nói trước 
- Các h/s khác nhận xét.
- Gv nhận xét.
- Mời h/s 1-2 h/s TB nói tiếp.
- Các h/s khác nhận xét.
- Gv nhận xét.
- Mời 2-3 h/s yếu yeáu noùi töøng phaàn.
- Các h/s khác nhận xét.
- Gv nhận xét.
--H/s gioûi noùi toaøn baøi.
--Goïi h/s khaùc nhaän xeùt, ñaùnh giaù caùch trình baøi.
--Choát laïi, nhaän xeùt chung treo daøn yù (baûng phuï).
I.Ñeà baøi–tìm hieåu ñeà:
1. Ñeà :
Thuyeát minh veà caùi phích nöôùc (bình thuûy).
2. Tìm hieåu ñeà :
--Theå loaïi : thuyeát minh.
--Noäi duïng : thuyeát minh caùi phích nöôùc.
- Phương pháp : định nghĩa, dùng số liệu, so sánh, phân loại
II.Luyeän noùi:
4. Củng cố - luyện tập : 
5.. Hướng dẫn học ở nhà : 
-- Tìm hiểu, xây dựng bố cục cho bài văn thuyết minh về một vật dụng tự chọn.
--Chuaån bò baøi vieát taäp laøm vaên soá 3.
6. Rút kinh nghiệm:
 ..
.
..

Tài liệu đính kèm:

  • doc14 Van 8 LUYEN NOI.doc