Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 13 - Trường THCS Quyết Tiến

Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 13 - Trường THCS Quyết Tiến

Tuần 13:

Tiết 49,50. Viết bài tập làm văn số 3

Ngày soạn:.

Ngày dạy:.

Cho các lớp:6a

I- Mức độ cần đạt

Học sinh đạt được : Củng coỏ kieỏn thửực ủaừ hoùc veà vaờn keồ chuyeọn ủụứi thửụứng.

 - Bieỏt keồ 1 caõu chuyeọn coự yự nghúa.

- Bieỏt vieỏt baứi theo boỏ cuùcvaứ lụứi vaờn hụùp lyự.

- Boài dửụừng tình cảm tửù nhieõn trong saựng.

II/ Chuẩn bị:

 - Ra đề bài phù hợp .

 - Ôn lại các bước làm bài văn tự sự kể chuyện đời thường.

III/ Tổ chức dạy và học:

1. Ổn định:

2. Kiểm tra bài cũ: không

3. Bài mới:

 GV đọc đề hướng dẫn H/S nghiêm túc làm bài.

 Đề bài.

 Hãy kể về những đổi mới ở Tiên Lãng quê em.

1/Yêu cầu: - Đọc kỹ đề,thực hiện 4 bước làm bài/

 - Dựa vào dàn bài đã lập để viết

 - Lời văn phải mạch lạc bố cục rõ ràng

 - Chọn ngôi kể phù hợp

 

doc 10 trang Người đăng thu10 Ngày đăng 10/09/2020 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Ngữ văn 6 - Tuần 13 - Trường THCS Quyết Tiến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 13:
Tiết 49,50. ViÕt bài tập làm văn số 3
Ngµy so¹n :..................
Ngµy d¹y :....................
Cho c¸c líp :6a
I- Møc ®é cÇn ®¹t
Học sinh đạt được : Củng cố kiến thức đã học về văn kể chuyện đời thường.
 - Biết kể 1 câu chuyện có ý nghĩa.
- Biết viết bài theo bố cụcvà lời văn hợp lý.
- Bồi dưỡng t×nh c¶m tự nhiên trong sáng.
II/ ChuÈn bÞ: 
 - Ra ®Ị bµi phï hỵp .
 - ¤n l¹i c¸c b­íc lµm bµi v¨n tù sù kĨ chuyƯn ®êi th­êng.
III/ Tỉ chøc dạy và học:
1. ỉn ®Þnh: 
2. Kiểm tra bài cũ: kh«ng 
3. Bµi míi:
 GV ®äc ®Ị h­íng dÉn H/S nghiªm tĩc lµm bµi.
 §Ị bµi.
 H·y kĨ vỊ nh÷ng ®ỉi míi ë Tiªn L·ng quª em.
1/Yªu cÇu: - §äc kü ®Ị,thùc hiƯn 4 b­íc lµm bµi/
 - Dùa vµo dµn bµi ®· lËp ®Ĩ viÕt
 - Lêi v¨n ph¶i m¹ch l¹c bè cơc râ rµng
 - Chän ng«i kĨ phï hỵp
2, LËp dµn ý.
a. Më bµi : Giíi thiƯu chung vỊ quª h­¬ng.
b.Th©n bµi :
 - §ỉi míi vỊ con ®­êng
 - §ỉi míi vỊ nhµ cưa
 - §ỉi míi vỊ con ng­êi
 - ph­¬ng tiƯn ,cuéc sèng
c.KÕt bµi:C¶m nghÜ cđa em vỊ quª h­¬ng
4.Cđng cè: - GV thu bµi
 - NhËn xÐt giê lµm bµi cđa häc sinh.
5. H­íng dÉn häc bµi: - ViÕt l¹i hoµn chØnh bµi v¨n
 - Xem tr­íc bµi: kĨ chuyƯn t­ëng t­ỵng
 ***************************************************
Tiết 51: Treo biĨn - Lỵn c­íi ¸o míi
Ngµy so¹n :..................
Ngµy d¹y :....................
Cho c¸c líp :6a
I.Mức độ cần đạt: * Giúp học sinh :
- Có hiểu biết bước đầu về truyện cười
- Hiểu, cảm nhận được nội dung, ý nghĩa truyện 
- Hiểu 1 số nét chính về nghệ thuật gây cười của truyện
- Kể lại được truyện
II, Trọng tâm kiến thức, kĩ năng, thái độ:
1, Kiến thức :
- Khái niệm truyện cười
- Đặc điểm thể loại của truyện cười với nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tác phẩm 
- Cách kể hài hước về người hành động không suy xét, không có chủ kiến trước những ý kiến của người khác.
- Ý nghĩa chế diễu, phê phán những người có tính hay khoe khoang, hợm hĩnh chỉ làm trò cười cho thiên hạ.
- Những chi tiết miêu tả điệu bộ, hành động, ngôn ngữ của nhân vật lố bịch, trái tự nhiên.
2, Kĩ năng:
- Đọc – hiểu văn bản truyện cười Treo biển
- Phân tích, hiểu ngụ ý của truyện.
- Kể lại câu truyện
- nhận ra các chi tiết gây cười của truyện
3, Thái độ : Rĩt ra bµi häc cho b¶n th©n
III/ ChuÈn bÞ:
 - B¶ng phơ: “ Treo biĨn”, Tranh “Lỵn c­íi ¸o míi”
 - Tãm t¾t néi dung 2 truyƯn 
C/ Tỉ chøc dạy - học:
1. Ổn định lớp:
2. KiĨm tra bµi cị :
 ? Thế nào là truyện ngụ ngơn. 
 ? Hãy kể lại truyện “ Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng”. Nêu bài học rút ra từ truyện?
3.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1 : T¹o t©m thÕ
 - Thêi gian : 2 phĩt
 - Mơc tiªu :Giĩp häc sinh t¹o t©m thÕ tèt vµo bµi häc.
 - Ph­¬ng ph¸p  : thuyÕt tr×nh
 - KÜ thuËt : ®éng n·o
Gi¸o viªn gäi 1 - 2 häc sinh kĨ c©u chuyƯn c­êi mµ em biÕt
H: Nghe chuyƯn trªn, v× sao em l¹i c­êi? Em rĩt ra bµi häc g× cho b¶n th©n
-> Trong cuéc sèng hµng ngµy, ta gỈp rÊt nhiỊu nh÷ng c©uc huyƯn c­êi cã nh÷ng c©u chuyƯn giĩp ta th­ gi·n, nh­ng cịng cã nh÷ng chuyƯn c­êi ®Ĩ l¹i cho ta mét bµi häc. §Ĩ hiĨu râ h¬n vỊ nh÷ng lậi truyƯn c­êi ®ã chĩng ta cïng t×m hiĨu bµi häc h«m nay.
*Ho¹t ®éng 2: Tri gi¸c
 - Thêi gian dù kiÕn : 10 phĩt
 - Mơc tiªu : N¾m ®­ỵc vỊ t¸c gi¶, t¸c phÈm, c¶m nhËn b­íc ®Çu vỊ v¨n b¶n qua viƯc ®äc.
 - Ph­¬ng ph¸p  : §äc diƠn c¶m, vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh.
 - KÜ thuËt : D¹y häc theo gãc, KÜ thuËt kh¨n tr¶i bµn 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
Bài ghi
? Thế nào là truyện cười? Kể tên một số truyện cười mà em biết?
Hướng dẫn đọc, kể, giải thích từ khĩ.
- Chú ý đọc giọng hài hước nhưng kín đáo, nhấn mạnh từ bỏ ngay được lặp lại nhiều lần trong bài.
? Xác định thể loại ? ngơi kể ? phương thức biểu đạt?
Hs đọc phần chú thích (*) trang 124 để nhận biết thế nào là truyện cười.
Hs đọc bài theo hướng dẫn của gv.
 Trả lời
I . Tìm hiểu chung.
* Truyện cười :
 (Sgk trang 124)
- Thể loại: Truyện cười.
- PTB§ : Tự sự 
- Ngơi kể: thứ 3
* Ho¹t ®éng 3: Ph©n tÝch 
 - Thêi gian dù kiÕn : 30 phĩt
 - Mơc tiªu : N¾m ®­ỵc néi dung, nghƯ thuËt, c¸c nh©n vËt trongtruyƯn
 - Ph­¬ng ph¸p  : §äc, vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, b×nh gi¶ng.
 - KÜ thuËt : D¹y häc theo gãc, KÜ thuËt kh¨n tr¶i bµn
Truyện 1: Treo biển
? Nhà hàng treo biển để làm gì? 
Nội dung tấm biển treo ở cửa hàng cĩ những yếu tố nào?
? Vai trị của từng yếu tố?
? Em cĩ nhận xét gì về tấm biển đĩ?
? Cĩ mấy gĩp ý về nội dung của biển đề ở cửa hàng cá?
? Em cĩ nhận xét gì về từng ý kiến?
? Chủ nhà hàng đã làm gì trước những gĩp ý của mọi người?
Thảo luận: Nếu đặt mình vào vị trí chủ nhà hàng em sẽ làm gì?
?Truyện gây cười ở điểm nào? 
Qua bài học này em rút ra được kinh nghiệm gì cho bản thân.
Truyện 2: Lợn cưới áo mới. (Hướng dẫn đọc thêm)
? Hai nhân vật trong truyện đã bộc lộ tính nết như thế nào?
? Em hiểu thế nào là khoe khoang?Em cĩ suy nghĩ gì về tính nết ấy?
? Anh chàng đi tìm lợn đã hỏi thăm về con lợn của mình như thế nào? Trong lời hỏi thăm đĩ cĩ từ nào thừa? Vì sao?
? Anh chàng được hỏi trả lời ra sao? 
?Cĩ yếu tố nào thừa trong câu trả lời ấy hay khơng?
? Tác giả dân gian đã dùng nghệ thuật gì trong truyện? 
? Qua hai nhân vật trong câu chuyện này tác giả dân gian muốn gửi đến chúng ta điều gì?
- Nhà hàng treo biển để quảng cáo cho sản phẩm của mình.
- Nội dung tấm biển ban đầu gồm cĩ các yếu tố sau:
+ Ở đây: Chỉ địa điểm.
+ Cĩ bán: Chỉ hoạt động của nhà hàng.
+ Cá: Sản phẩm mua bán.
+ Tươi: Phẩm chất của măt hàng.
=>Tấm biển mang đầy đủ thơng tin mà chủ nhà hàng muốn thơng báo.
- Lần lượt cĩ bốn người với 4 gĩp ý khác nhau:
+ Bỏ từ “tươi”.
+ Bỏ từ “Ở đây”
+ Bỏ từ “ Cĩ bán”
+ Bỏ từ “Cá”
Các gĩp ý trên đều cĩ vẻ rất hợp lí, lại được nĩi với giọng chê bai. Bởi vậy nĩ cĩ tác động lớn đến ơng chủ vốn là người thiếu tự tin.Do đĩ ơng đã nhanh chĩng bỏ từng từ theo sự gĩp ý của từng người. Tuy nhiên những gĩp ý trên chỉ mang tính chủ quan, cá nhân. Nếu nghe theo mà bỏ đi thì nội dung biển trở nên tối nghĩa.
- em sẽ khơng làm như thế mà phải suy xét xem lời gĩp ý của mọi người cĩ phù hợp hay khơng trước khi quyết định thay đổi.
- Điểm đáng cười ở đây là hành động của ơng chủ nhà hàng nghe theo lời gĩp ý của người khác mà khơng cĩ sự nhìn nhận đúng đắn về tính xác thực của vấn đề, là biểu hiện của kiểu người ba phải, thiếu lập trường.
- Qua câu chuyện này em nhận thấy khi làm việc gì cũng đều phải thận trọng, đắn đo suy xét kĩ. Phải giữ chủ kiến của mình, Khơng vì sự gĩp ý của người khác mà thay đổi ý định của mình nếu như ý định đĩ đúng.
 - §äc ghi nhí
Cả hai đều cĩ tính hay khoe khoang.
- Khoe khoang là muốn mọi người biết đến để nhận lời khen, ca ngợi, khâm phục về tài năng, danh vọng, của cải, quyền lựcĐây là một tính xấu.
- “Bác cĩ thấy con lợn cưới của tơi chạy qua đây khơng?”- Yếu tố thừa là từ “cưới”. Trong tâm trạng tiếc của, anh ta hớt hãi chạy đi tìm lợn, vậy mà ngay trong lời hỏi thăm anh ta cũng khơng quên phải khoe cho mọi người biết anh ta sắp đám cưới.
 - “Từ lúc tơi mặc cái áo mĩi này, tơi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả.”
- Yếu tố thừa trong câu là “ Từ lúc tơi mặc cái áo mới này”. Đây là một người cực kì khoe khoang. May được áo mới đối với anh ta là một niềm vui lớn. Bời vậy may xong anh ta mặc ngay và đứng hĩng ở cửa xem cĩ ai đi qua để khoe. Anh ta chờ đợi sốt ruột, chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy ai nên sự háo hức ban đầu chuyển sang tức tối, tức vì khơng khoe được áo mới.
 Vì vậy nên khi được hỏi, đáng lẽ anh ta phải trả lời ngay nhưng anh ta lại làm cử chỉ hết sức tức cười đĩ là giơ vạt áo ra và khoe. 
- Thế là “Lợn cưới” đối với “Aã mới”
- Phê phán chế giễu người hay khoe khoang.
II . Ph©n tÝch văn bản:
A/ Treo biển
 1. Cửa hàng quảng cáo:
- “ Ở đây cĩ bán cá tươi”
=> Sự việc bình thường.
2. Các ý kiến và sự tiếp thu:
Ý kiến
Sự tiếp thu
+Ở đây: Chỉ địa điểm.
+Cĩ bán: Chỉ hoạt động của nhà hàng.
+Cá: Sản phẩm mua bán.
+ Tươi: Phẩm chất của măt hàng.
+ Bỏ từ “Ở đây”
+ Bỏ từ “Cĩ bán”
+ Bỏ từ “Cá”
+ Bỏ từ
 “t­ơi”
=> Phê phán cách làm việc kh«ng cã chủ kiến 
III/ Tỉng kÕt:
*. Ghi nhớ:
Sgk trang 125
B. Truyện 2: Lợn cưới áo mới
1. Anh đi tìm lợn:
“ Bác cĩ thấy con lợn cưới của tơi chạy qua đây khơng?”
-> Khoe của lộ liễu.
2. Anh cĩ áo mới:
“Từ lúc tơi mặc cái áo mới này”
-> Lời khoe lố bịch trẻ con.
=> Phê phán chế giễu người hay khoe khoang.
*Ghi nhớ: 
 sgk trang 128
* Ho¹t ®éng 4: ghi nhí
 - Thêi gian dù kiÕn : 7 phĩt
 - Mơc tiªu : N¾m ®­ỵc néi dung, nghƯ thuËt, c¸c nh©n vËt trongtruyƯn
 - Ph­¬ng ph¸p  : vÊn ®¸p, thuyÕt tr×nh, b×nh gi¶ng.
 - KÜ thuËt : KÜ thuËt kh¨n tr¶i bµn.
H: Thế nào là truyện cười? Kể lại truyện treo biển và truyện lợn cưới áo mới.
5. H­íng dÉn häc bµi;
 - Học bài. Chuẩn bị bài : Số từ, lượng từ.
******************************************************
Tiết 52:
SỐ TỪ VÀ LƯỢNG TỪ
Ngµy so¹n :..................
Ngµy d¹y :....................
Cho c¸c líp :6a
I- Møc ®é cÇn ®¹t
- Nhận biết, nắm được ý nghĩa, công dụng của số từ à lượng từ
- Biết cách dùng số từ, lượng từ trong khi nói và viết
Ii. Träng t©m kiÕn thøc, kÜ n¨ng
1, Kiến thức :
Khái niệm số từ và lượng từ
- Nghĩa khái quát của số từ và lượng từ
- Đặc điểm ngữ pháp của số từ và lượng từ :
	+ Khả năng kết hợp của số từ và lượng từ
	+ Chức vụ ngữ pháp của số từ và lượng từ
2, Kĩ năng:
- Nhận diện được số từ và lượng từ
- Phân biệt số từ với danh từ chỉ đơn vị.
- Vận dụng số từ và lượng từ khi nói, viết.
3, Thái độ : 
 -BiÕt sư dơng sè tõ vµ l­ỵng tõ
- Biết được cơng dụng ý nghĩa của số từ và lượng từ. Biết dùng đúng nĩ khi nĩi và viết.
III - ChuÈn bÞ
 - B¶ng phơ ghi mÉu, m« h×nh cơm danh tõ.
 - Xem kü bµi cơm danh tõ.
Iv – Tỉ chøc d¹y- häc
1. Ổn định lớp
2.KiĨm tra bµi cị : 
 ? X¸c ®Þnh cơm danh tõ trong c©u : Vua sai ban cho lµng Êy ba thĩng g¹o nÕp
 ? Ph©n tÝch cÊu t¹o cơm danh tõ?
3. Bµi míi:
 Ho¹t ®éng 1: T¹o t©m thÕ .
 Mơc tiªu :- T¹o sù høng thĩ cho häc sinh khi b­íc vµo bµi häc míi
 Thêi gian: - 1phĩt.
 Ph­¬ng ph¸p :- ThuyÕt tr×nh .
 KÜ thuËt :- , KÜ thuËt ®éng n·o.
Ho¹t §éng 2, 3, 4 : T×m hiĨu bµi ( §äc, quan s¸t vµ ph©n tÝch, gi¶i thÝch c¸c vÝ dơ, kh¸i qu¸t kh¸i niƯm, hƯ thèng ho¸ sè tõ vµ l­ỵng tõ )
Ph­¬ng Ph¸p : VÊn ®¸p ; Nªu vÊn ®Ị, thuyÕt tr×nh...
KÜ thuËt : Phiªĩ häc tËp ( vë luyƯn tËp Ng÷ v¨n), Kh¨n tr¶i bµn, C¸c m¶nh ghÐp, ®éng n·o
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trị
Néi dung
GV treo mẫu bảng phơ 
? Các từ in đậm trong vd sgk bổ sung ý nghĩa cho những từ nào?
? Tõ ®­ỵc bỉ xung thuéc tõ lo¹i nµo.
? NhËn xÐt vỊ vị trí của nĩ trong cơm danh tõ? 
? Từ đơi cĩ phải là số từ khơng? Vì sao?
? Tìm một số từ cĩ ý nghĩa khái quát chỉ cơng dụng như từ : “đơi”?
G đ ưa mẫu ph©n tÝch mẫu
? Nh÷ng tõ g¹ch ch©n cã biĨu thÞ sè l­ỵng chÝnh x¸c kh«ng?
? Nªu vÞ trÝ cđa nã trong cơm danh tõ?
Em hiĨu thÕ nµo lµ l­ỵng tõ?
? So s¸nh l­ỵng tõ cĩ gì giống và khác với số từ.
GVtreo m« h×nh cÊu t¹o cơm danh tõ
? §iỊn c¸c cơm danh tõ vµo m« h×nh.
? Lượng từ cĩ thể chia làm mấy nhĩm?
Gv hướng dẫn hs làm bài tập trong sgk
? Nªu yªu cÇu bµi tËp ?
? X¸c ®Þnh sè tõ trong bµi th¬
Chĩ ý nh÷ng tõ in ®Ëm
? Nªu ý nghÜa cđa nh÷ng tõ nµy?
 §äc mÉu
“Hai” bổ sung nghĩa cho từ “chàng”.
“Một” trăm bổ sung cho từ “ván cơm nếp”.
“Chín” bổ sung cho từ “ngà”
“Sáu” bổ sung nghĩa cho từ “Hùng Vương”
Trong vd a) bổ nghĩa về số lượng đứng trước danh từ.
Trong vd b) bổ nghĩa về thứ tự đứng ở sau danh từ .
Từ “đơi” khơng phải là số từ vì nĩ khơng đứng trước danh từ mà lại đứng sau số từ. “Đơi” là danh từ chỉ đơn vị. 
Ví dụ: Tá, cặp, chục
Các Hồng Tử.
Những kẻ thua trận.
Cả mấy vạn tướng lĩnh.
-> các, những, cả mấylà lượng từ
- Giống:Cùng đứng trước danh từ.
- Khác: 
+ Số từ: Chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.
+ lượng từ: Chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.
 Lªn b¶ng ®iỊn vµo m« h×nh
- Lượng từ cĩ thể chia thành hai nhĩm:
+ lượng từ chỉ ý tịan thể: Cả, tất cả, tất thảy
+ Lượng từ chỉ ý tập hợp hay phân phối: Các, những, mọi, mỗi, từng
 §äc ghi nhí
Mét canh, hai canh, ba canh, n¨m c¸nh=> sè l­ỵng
Canh bèn, canh n¨m=>sè thø tù
- Tr¨m, ngµn, mu«n:kh«ng cã ý nghÜa chÝnh x¸c, chØ sè l­ỵng lín.
I. Số từ:
-> “Hai, Một trăm, chín” bổ nghĩa về số lượng đứng trước danh từ.
-“Sáu” bổ nghĩa về thứ tự đứng ở sau danh từ .
II. Lượng từ:
1.Kh¸i niƯm:
- ChØ l­ỵng Ýt, nhiỊu: 
§øng tr­íc danh tõ
2.Ph©n lo¹i:
+ lượng từ chỉ ý toµn thể: Cả, tất cả, tất thảy
+ Lượng từ chỉ ý tập hợp hay phân phối: Các, những, mọi, mỗi, từng
* Ghi nhớ: sgk trang 128,129.
III/ Luyện tập.
Bµi 1.
Bµi 2.
Ho¹t ®éng 5 : LuyƯn tËp , cđng cè .
Ph­¬ng ph¸p : VÊn ®¸p gi¶i thÝch
KÜ thuËt : Kh¨n tr¶i bµn, c¸c m¶nh ghÐp, dïng c¸c phiÕu .
Thêi gian : 15-20 phĩt.
 Lượng từ là gì? Số từ là gì? Mỗi loại cho một vd.
 §äc truyƯn c­êi : Anh ngèc ®i chỵ mua bß.
5. H­íng dÉn häc bµi :
 Hoµn thiƯn các bài tập. Học ghi nhớ.
 - ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n chđ ®Ị vỊ líp em trong ®ã cã sư dơng sè tõ ,l­ỵng tõ.
 Đọc trước bài kể chuyện tưởng tượng. 
********************************************************** 

Tài liệu đính kèm:

  • docV6 Tuan 13 Chuan KTKN.doc