Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu

 1. Kiến thức: Bieỏt coọng hai soỏ nguyeõn cuứng daỏu

 2. Kỹ năng: Bửụực ủaàu coự theồ duứng soỏ nguyeõn bieồu thũ sửù thay ủoồi theo hai hửụựng ngửụùc nhau cuỷa moọt ủaùi lửụùng.

 3. Thaựi ủoọ: Bửụực ủaàu coự yự thửực lieõn heọ nhửừng ủieàu ủaừ hoùc vaứo thửùc tieón

B. PHƯƠNG PHÁP: Neõu vaứ giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà – Vaỏn ủaựp

 

doc 3 trang Người đăng ducthinh Ngày đăng 31/05/2016 Lượt xem 453Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 6 - Môn Số học - Tiết 44: Cộng hai số nguyên cùng dấu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 44: COÄNG HAI SOÁ NGUYEÂN CUỉNG DAÁU
	Ngaứy soaùn: 07/12/2008
A. Mục tiêu: 
 1. Kiến thức: Bieỏt coọng hai soỏ nguyeõn cuứng daỏu
 2. Kỹ năng: Bửụực ủaàu coự theồ duứng soỏ nguyeõn bieồu thũ sửù thay ủoồi theo hai hửụựng ngửụùc nhau cuỷa moọt ủaùi lửụùng.
 3. Thaựi ủoọ: Bửụực ủaàu coự yự thửực lieõn heọ nhửừng ủieàu ủaừ hoùc vaứo thửùc tieón
B. Phương pháp: Neõu vaứ giaỷi quyeỏt vaỏn ủeà – Vaỏn ủaựp
C. Chuẩn bị:
 1. Giaựo vieõn: : Noọi dung.Moõ hỡnh truùc soỏ, baỷng phuù, phaỏn maứu.
 2.Học sinh: Xem trước nội dung của baứi dụng cụ học tập .
D. Tiến trình:
I. Ổn đủịnh tổ chức (1’): Lớp 6a: 6B: 6c:
II. Baứi cũ ( 2’): 
Thửùc hieọn pheựp tớnh :(+2) + (+3) =? GV hửụựng daồn.
Hoùc sinh thửùc hieọn : 2+3 = 5
III. Baứi mới: 	
1. Đặt vấn đủề (2’): GV: Vaọy thửùc hieọn : (-2) + (-3) = ?
Laứm theỏ naứo ủeồ ta thửùc hieọn pheựp tớnh treõn?
Coự nhaọn xeựt gỡ veà caực soỏ haùng ụỷ cuứng moói toồng?
 ẹeồ thửùc hieọn ủửụùc pheựp tớnh treõn baứi hoùc hoõm nay chuựng ta seừ tỡm keỏt quaỷ cuỷa baứt taọp ủoự
2. Triển khai: 
TG
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung kiến thức
9’
10’
8’
Hoạt ủoọng 1: đ OÂn laùi pheựp coọng hai soỏ tửù nhieõn. HS cho VD veà pheựp coọng hai soỏ tửù nhieõn.
Coọng hai soỏ cuứng dửụng
Gv: ta ủaừ bieỏt : (+2) = 2
 (+4) = 4
Nhử vaọy: ẹeồ coọng hai soỏ nguyeõn dửụng ta laứm ntn?
Gv: Minh hoaù pheựp coọng qua truùc soỏ (coự theồ qua moõ hỡnh ủaừ coự)
Gv: Baột ủaàu tửứ 0. Bieồu dieồn +2 ủi veà phớa naứo ? (chieàu dửụng)
Tửụng tửù: gv: Neõu ủoọ daứi cuỷa toồng
Gv: ủieàu ủoự coự nghúa
(+2) + (+4) =?
Cuừng coỏ baứi laứm ?2 caõu a
Ta thửùc hieọn nhử tn?
Hoạt ủoọng 2: Xaõy dửùng quy taộc coọng hai soỏ nguyeõn aõm.	
Gv: Goùi Hs ủoùc vd veà soỏ nguyeõn aõm
Gv: Giaỷm 20C thỡ coự theồ noựi laứ taờng bao nhieõu 0C.
HS traỷ lụứi caõu hoỷi SGK.
Gv: Vaọy nhieọt ủoọ buoồi chieàu cuứng ngaứy laứ bao nhieõu?
Ta phaỷi thửùc hieọn ntn?
Gv: ta phaỷi thửùc hieọn pheựp tớnh 
Gv: duứng truùc soỏ : HD hoùc sinh tỡm toồng (-3) + (2) treõn truùc soỏ.
Gv: Chuự yự khi bieồu dieồn ủoọ daứi caực soỏ nguyeõn aõm (coự chieàu ngửụùc laùi, coự ủoọ daứi baống giaự trũ tuyeọt ủoỏi).
Vaọy : (-3) + (-2) =?
Traỷ lụứi cho baứi toaựn ?
?1
Tớnh vaứ nhaọn xeựt keỏt quaỷ?
Veà giaự rtũ tuyeọt ủoỏi Hs ủaừ thửùc hieọn ủửụùc , veà coọng hai soỏ nguyeõn aõm, gv cho HS thửùc hieọn thoõng qua bieồu dieồn caực soỏ treõn truùc soỏ.
Gv: Coự nhaọn xeựt gỡ veà giaự trũ tuyeọt ủoỏi cuỷa 2 soỏ ? So vụựi toồng?
Coự nhaọn xeựt gỡ veà daỏu cuỷa hai toồng? Laứ daỏu cuỷa soỏ haùng naứo?
Gv: tửứ ủoự. Em naứo ruựt ra quy taộc coọng hai soỏ nguyeõn aõm?
Goùi 2 hs nhaộc laùi quy taộc sgk
Cuỷngcoỏ baứi laứm?2 vaứ vd:
Goùi Hs thửùc hieọn.
Hoạt ủoọng 3:
Cuỷng coỏ kieỏn thửực baứi
Gv: Cuỷng coỏ troùng taõm baứi.
Laứm BT 23 a, 
Gv: ẹoựự coự phaỷi coọng 2 soỏ nguyeõn cuứng daỏu khoõng? (TH naứo)
1.Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng
(+4) + (+2) = 4+ 2 =6
Coọng hai soỏ nguyeõn dửụng chớnh laứ hai soỏ tửù nhieõn khaực 0.
Truùc soỏ :	
(+2) + (+4) = + 6
?2
Tớnh : (+37) + ( +81)
Hs thửùc hieọn = 37+81 = 118
2.Coọng hai soỏ nguyeõn aõm:
Nhaọn xeựt : Giaỷm 20C nghúa laứ taờng –20C
(-3) + (-2) =?
Truùc soỏ:
ẹaựp : -5
Vaọy : nhieọt ủoọ buoồi chieàu cuứng ngaứy laứ : -50C
?1
|-4| + |-5| =?
(-4) + (-5) =?
=> |-4| + |-5| = 9
 => (-4) + (-17)=?
Hs traỷ lụứi.. baống toồng 2 giaự trũ cuỷa 2 soỏ haùng.
.. traựi daỏu.
=> 
b, Quy taộc : Muoỏn coọng hai soỏ nguyeõn aõm ta coọng hai giaự trũ tuyeọt ủoỏi caỷu chuựng vaứ ủaởt daỏu trửứ ra ủaống trửụực keỏt quaỷ.
?2
(-17) + (-54) =?
(-23)+ (-17) =?
3. Luyeọn taọp :
BT 23: Tớnh
a. 2763 + 152 = ( HS thửùc hieọn)
b. (-7) + (-14) = - (7+14) = - 21
c. (-35) + (-9) = -(35+9) = - 44
V. Hửụựng daón hoùc ụỷ nhaứ: (3’)
- Hoùc quy taộc sgk , laứm BT: 24,25,26,(sgk)
- Gv hửụựng daón : BT 24b, 26

Tài liệu đính kèm:

  • docTIET 45.doc