Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 29: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp)

Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 29: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp)

A. Mục tiêu

1. Kiến thức

-Nhận biết được sự đông đặc là quá trình quá trình ngược lại của sự nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này

-Vận dụng được kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản

2.Kĩ năng :Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là trừ bảng này biết vẽ đường biểu diễn , từ đường biểu diễn rút ra những kết luận cần thiết

3.Thái độ :cẩn thận ,tỉ mỉ

B. Chuẩn bị :

1. Cá nhân hs :Mỗi em một thước kẻ , một bút chì , một tờ giấy kẻ sẳn ô vuông (khổ vở hs )

2. Cả lớp : Một bảng phụ có kẻ ô vuông , phóng to hình 25.1

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 15/06/2017 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 6 môn Lí - Tiết 29: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngµy so¹n: 29/03/2010
Ngµy d¹y: 30+31/03/2010
Tiết 29 § SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (tiÕp)
A. Mục tiêu 
1. Kiến thức 
-Nhận biết được sự đông đặc là quá trình quá trình ngược lại của sự nóng chảy và những đặc điểm của quá trình này 
-Vận dụng được kiến thức trên để giải thích một số hiện tượng đơn giản 
2.Kĩ năng :Biết khai thác bảng ghi kết quả thí nghiệm , cụ thể là trừ bảng này biết vẽ đường biểu diễn , từ đường biểu diễn rút ra những kết luận cần thiết 
3.Thái độ :cẩn thận ,tỉ mỉ
B. Chuẩn bị :
1. Cá nhân hs :Mỗi em một thước kẻ , một bút chì , một tờ giấy kẻ sẳn ô vuông (khổ vở hs ) 
2. Cả lớp : Một bảng phụ có kẻ ô vuông , phóng to hình 25.1 
C.Ph­¬ng ph¸p:
- Ph­¬ng ph¸p d¹y häc tÝch cùc.
D.Hoạt động dạy học . 
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Mơc tiªu: kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Nêu đặc điểm của sự nóng chảy ? 
-Dựa vào dự đoán của phần II sự đông đặc y/c hs dự đoán điều gì xẩy ra đối với băng phiến khi thôi không đun nóng và để băng phiến nguội dần 
-Dựa vào nội dung dự đoán của hs GV đặt vấn đề : Quá trình chuyển thể từ thể lỏng rắn gọi là sự đông đặc => quá trình đông đặc có những đặc điểm gì chúng ta cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay
-Hai em lần lượt lên bản trả lời 
-Hs khác tập trung chú và nhận xét 
-Nghe nội dung GV thông báo
-Có thể đề xuất phương án giải quyết 
Hoạt động 2 :G iới thiệu thí nghiệm về sự đông đặc (
Mơc tiªu: G iới thiệu thí nghiệm về sự đông đặc (
- Thêi gian: 3phút)
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Giới thiệu cách làm thí nghiệm 
-Treo bảng hình 25.1 nêu cách theo dõi để ghi lại kết quả nhiệt độ và trạng thái của băng phiến 
- Thu thập thông tin 
Hoạt động 3 :Ph©n tÝch kÕt qu¶ thi nghiƯm
Mơc tiªu: Ph©n tÝch kÕt qu¶ thi nghiƯm
- Thêi gian: (25 phút)
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
2. phân tích kết quả thí nghiệm 
-Hướng dẫn hs vẽ đường biểu diễn về sự thay đổi nhiệt đoộ của băng phiến trên bảng phụ có kẻ ô vuông dựa vào số liệu trên bảng 24.1 
-Thu bài của một số hs 
-Cho một số hs trong lớp nêu nhận xét 
-Lưu ý chữa sai sót của hs , khuyên khích cho điểm những trò vẽ tốt 
-Treo bảng phụ hình vẽ đúng đã vẽ sẳn 
-Dựa vào đường biểu diễn ,hướng dẫn ,điều khiển hs tra lời câu hỏi û 
C1,C2,C3 , C4
- Mỗi câu hỏi y/c một đến hai hs trả lời và cho cả lớp nhận xét
-Theo dõi bảng 25.1 
-Làm việc cá nhân , vẽ đường biểu diễn ra tờ gấy có ô vuông 
-Nêu nhân xét về đừng biểu diễn của các bạn trong lớp 
-Đối chiếu kiểm tra và có thể chữa sai sót 
-Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi 
C1: 800C 
C2 : (1) Đường biểu diễn từ phú thứ 0 đến phút thứ 4 là đoạn thẳng nẳm nghiêng 
 (2) Đường biểu dieễn từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 là đoạn thẳng nằm ngang 
 (3)Đường biểu dieễn từ phút thứ 7 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm nghiêng 
C3: -Giảm ;-không thay đổi ; -Giảm 
Hoạt động 4 : Rút ra kết luận
Mơc tiªu: Rút ra kết luận
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-Hướng dẫn hs dùng từ thích hợp tong khung điền vào chỗ trống 
-Gọi hs so sánh đặc điểm của sự nóng chảy và sự đông đặc 
-y/c hs đọc và ghi nhớ nội dung trong SGK và ghi vở 
-Hoàn thành câu hỏi C4 ghi vở kết luận 
+ Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc 
+ Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định 
+ Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi 
+Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc 
Nóng chảy
(ở nhiệt độ xác định)
Rắn Lỏng
 Đông đặc 
 ( ở nhiệt độ xác định
Hoạt động 5 : Vận dụng (
Mơc tiªu: Vận dụng (
- Thêi gian: 7phút)
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
.-Hướng dẫn hs trả lời câu hỏi C5,C6,C7
C5:
+Dựa vào bảng nhiệt nóng chảy => chất nào nóng chảy ở nhiệt độ 00C ?
+ Từ phút thứ 0 đến phút 1 nhiệt độ của nước đá như thế nào ? 
+ Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4 hiện tượng gì xẩy ra với nước đá ?Trong thời gian này nhiệt độ của nước đá ra sao? 
+ Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7 nhiệt độ của nước như thế nào ? 
 -Tham gia thảo luận trả lời câu hỏi theo y/c của giáo viên 
C5: Nước đá .Từ phút thứ 0 đến phút thứ 1 nhiệt độ của nước đá tăng dần từ -40C đến 00C .Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4 ,nước đá nóng chảy , nhiệt độ không đổi . từ thứ 4 đến phút thứ 7 nhiệt độ của nước tăng dần 
C6 : -Đồng nóng chảy từ thể rắn sang thể lỏng khi đun trong lò đúc 
 -Đồng lỏng ->đông đặc : Từ thể lỏng sang thể rắn , khi nguội trong khuôn đúc 
C7 : Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan 
Hoạt động 6 : Củng cố -Hướng dẫn về nhà
Mơc tiªu: Củng cố -Hướng dẫn về nhà
- Thêi gian:
- §å dïng d¹y häc:
- C¸ch tiÕn hµnh:
-y/c một vài học đọc phần ghi nhớ SGK .
Hướng dẫn : Làm bài tập 24-25.(1,4,6,7,8)SBT
Dặn dò : Về nhà Làm bài tập 2425.(1,4,6,7,8)SBT
-Đọc phần ghi nhớ 
-Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo viên và tham gia cùng với lớp trả lời câu hỏi SGK 
D. Nội dung ghi bảng :
II.Sự đông đặc 
Dự đoán 
Phân tích kết quả thí nghiệm 
Rút ra kết luận 
+ Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc 
+ Phần lớn các chất đông đặc ở một nhiệt độ nhất định 
+ Trong thời gian đông đặc nhiệt độ của vật không thay đổi 
+Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc 
Nóng chảy
(ở nhiệt độ xác định)
Rắn Lỏng
 Đông đặc 
 ( ở nhiệt độ xác định
III. Vận dụng 
C5: Nước đá .Từ phút thứ 0 đến phút thứ 1 nhiệt độ của nước đá tăng dần từ -40C đến 00C .Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4 ,nước đá nóng chảy , nhiệt độ không đổi . từ thứ 4 đến phút thứ 7 nhiệt độ của nước tăng dần 
C6 : -Đồng nóng chảy từ thể rắn sang thể lỏng khi đun trong lò đúc 
 -Đồng lỏng ->đông đặc : Từ thể lỏng sang thể rắn , khi nguội trong khuôn đúc 
C7 : Vì nhiệt độ này là xác định và không đổi trong quá trình nước đá đang tan

Tài liệu đính kèm:

  • docLY 6 TIET 29.doc