Giáo án Đại số Lớp 6 - Tuần 20 đến 36 - Năm học 2010-2011 - Vũ Thị Oanh

Giáo án Đại số Lớp 6 - Tuần 20 đến 36 - Năm học 2010-2011 - Vũ Thị Oanh

I. Mục tiêu:

- HS nắm được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Tìm được kết quả của phép nhân hai số nguyên khác dấu

- HS hiểu và tính đúng kết quả. Biết được tích hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm.

II. Chuẩn bị của GV và HS:

- GV: Nghin cứu SGK, ti liệu tham khảo.

- HS: đồ dùng học tập

III. Tiến trình dạy học:

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ

- phát biểu quy tắc chuyển vế

- làm BT 96/ 65 SBT

- tìm số nguyên x biết

2 – x = 17 – (- 5)

x – 12 = -9 – 15

 HS:

x= 2 – 17 + (-5)

x = - 20

x= -9 – 15 +12

x= -12

Hoạt động 2: nhận xét mở đầu

GV: phép nhân là phép cộng những số hạng bằng nhau. Vậy hãy thay phép nhân bằng phép cộng để tìm kết quả

3.4 =

(-3).4=

(-5).3=

2.(-6)=

GV: so sách các tích trên với tích các giá trị tuyệt đối của chúng?

GV: qua kết quả vừa rồi em có nhận xét gì về dấu của các tích hai số nguyên khác dấu?

HS: 3.4= 3+3+3+3 =12

(-3).4= (-3)+(-3)+(-3)+(-3) = -12

(-5).3= (-5)+ (-5)+ (-5)= -15

2.(-6)= ( -6) +(-6)= -12

HS: các tích này lànhững số đối nhau

 HS: tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm. 1. nhận xét mở đầu:

sgk/ 88

 

doc 145 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 7Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đại số Lớp 6 - Tuần 20 đến 36 - Năm học 2010-2011 - Vũ Thị Oanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 20
 Ngµy so¹n: 6/1/2011 Ngµy d¹y: 10/11/2011 
	TiÕt 59: Quy t¾c chuyĨn vÕ	
I. Mục tiêu:
-Hiểu và vận dụng các tính chất của đẳng thức.
-Vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế. Thực hiện chuyển vế để giải các bài toán tìm x
II. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: thứơc thẳng phấn màu
HS: đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
phát biểu quy tắc dấu ngoặc
làm bài 60b SGK/ 85
GV: nhận xét cho điểm
HS: 
(42-69+17) – (42+17)
= 42 – 69 + 17 – 42 – 17 
= (42 – 42 ) +(17 – 17 ) – 69 
= - 69
Hoạt động 2: Tính chất của đẳng thức
GV: cho HS quan sát hình 50. và trao đổi theo nhóm để rút ra kết luận.
GV: nếu gọi a và b là khối lượng ban đầu của từng đĩa cân thì ta có a=b. a =b được gọi là một đẳng thức. Mỗi đẳng thức gốm 2 vế được cách nhau bằng dấu “=”
GV: nếu gọi khối lương quả cân thêm vào là c vậy ta suy ra tính chất gì?
GV: vậy qua bài này ta rút ra được gì?
HS: nếu cho thêm vào 2 đĩa cân thăng bằng 2 vật có khối lượng như nhau thì thì đĩa cân vẫn thăng bằng.
Ngược lại nếu bớt ở hai đĩa cân 2 vật có khối lượng như nhau thì thì hai đĩa cân cũng thăng bằng.
HS: a+c=b +c
HS: nếu a=b thì a+c = b+c
Nếu a+c = b+c thì a=b
Nếu a=b thì b=a
1.Tính chất của đẳng thức:
nếu a=b thì a+c = b+c
Nếu a+c = b+c thì a=b
Nếu a=b thì b=a
Hoạt động 3: .ví dụ
GV: Aùp dụng tính chất đẳng thức vừa học giải BT sau:
Tìm x biết: x – 2 = -3
GV: nhận xét.
GV: cho HS: 
Làm ?2
x– 2 = -3 
x-2 + 2 = -3 +2
x+0 = -1
x = -1
HS: x + 4 = -2
 x= -2 - 4 
 x= -6
2. ví dụ: 
Tìm x biết: x – 2 = -3
x– 2 = -3 
x-2 + 2 = -3 +2
x+0 = -1
x = -1
Hoạt động 4:Quy tắc chuyển vế
GV: Dựa vào VD trên để giải thích cho HS 
GV: x – 2 = - 3
 x = -3 +2
 x + 4 = - 2
 x = -2 – 4 
GV: ta vừ athực hiện đổi vế 1 số hạng từ vế này sang vế kia.
GV: Hãy nhận xét về dấu của số hạng đó khi chuyển vế?
GV: Vậy từ đó hãy rút ra quy tắc chuyển vế?
GV: giới thiệu quy tắc chuyển vế SGK
GV: gọi HS khác nhắc lại
GV: Cho HS làm các VD sgk
GV: yêu cầu HS: làm ?3
GV: nhận xét bài làm của HS
GV: ta đã học phép trừ của số nguyên ta hãy xét xem 2 phép toán này quan hệ với nhau như thế nào?
Gọi x là hiệu của a – b 
Ta có x= a –b 
Aùp dụng quy tắc chuyển vế
x +b =a
ngược lại nếu ta có x +b =a
thì 
Aùp dụng quy tắc chuyển vế 
Ta có x= a –b 
Vậy hiệu của a –b là một số x mà khi lấy x + với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.
HS: dấu của số hạng được đổi từ “_” sang “+” và từ “+” thành “_”
HS: khi chyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu của số hạng đó.
HS :nhắc lại
HS: 
a/ x – 2 = – 6 
 x = – 6 +2
 x = - 4
b/ x– (-4) =1
 x= 1+ (-4)
 x=-3
HS: x+8 =( -5 ) +4 
 x+8 = -1
 x = - 1 – 8
 x = -9 
HS: HS nghe GV đặt vấn đề và áp dụng quy tắc chuyển vế theosự hướng dẫn của GV dể rút ra nhận xét: Vậy hiệu của a –b là một số x mà khi lấy x + với b sẽ được a
3. Quy tắcchuyển vế:
a/ quy tắc:
khi chyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu của số hạng đó.
khi chyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu của số hạng đó.
VD: x – 2 = – 6 
 x = – 6 +2
 x = - 4
b/ nhận xét:
phép trừ là phép toán ngược của phép cộng.
Hoạt động 5: Luyện tập củng cố:
- GV: yêu cầu HS nhắc lại quy tắc chuyển vế và các tính chất của đẳng thức?
-cho HS: làm BT 61, 63 SGK trang 87
GV: BT: nhận xét đúng sai?
a/ x –12 = (-9 ) – 15 
x = (-9 ) – 15 +12
b/ 2 –x = 17 – 5 
- x = 17 – 5 +2
HS: trả lời
HS: làm bT
HS: a/ đúng 
b/ sai
Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà
-học bài :tính chất của đẳng thức, quy tắc chuyển vế
- làm các BT còn lại trong sgk 
- chuẩn bị các bài tập ở phần luyện tập
Ho¹t ®éng 7: L­u ý khi sư dơng gi¸o ¸n:
NÕu hai vÕ cđa ®¼ng thøc cïng chung mét ®¹i l­ỵng chĩng ta cã thĨ triƯt tiªu.
Khi chuyĨn mét sè h¹ng tõ vÕ nµy sang vÕ kia ph¶i ®ỉi dÊu cđa sè h¹ng, ®Ỉc biƯt víi bµi to¸n t×m x
______________________________________________
 Ngµy so¹n: 7/1/2011 Ngµy d¹y:11/1/2011
TiÕt 60:Nh©n hai sè nguyªn kh¸c dÊu
I. Mục tiêu:
HS nắm được quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu. Tìm được kết quả của phép nhân hai số nguyên khác dấu
HS hiểu và tính đúng kết quả. Biết được tích hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
GV: Nghiên cứu SGK, tài liệu tham khảo. 
HS: đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ
phát biểu quy tắc chuyển vế
làm BT 96/ 65 SBT
tìm số nguyên x biết
2 – x = 17 – (- 5) 
x – 12 = -9 – 15 
HS: 
x= 2 – 17 + (-5)
x = - 20
x= -9 – 15 +12 
x= -12
Hoạt động 2: nhận xét mở đầu
GV: phép nhân là phép cộng những số hạng bằng nhau. Vậy hãy thay phép nhân bằng phép cộng để tìm kết quả
3.4 =
(-3).4=
(-5).3=
2.(-6)=
GV: so sách các tích trên với tích các giá trị tuyệt đối của chúng?
GV: qua kết quả vừa rồi em có nhận xét gì về dấu của các tích hai số nguyên khác dấu?
HS: 3.4= 3+3+3+3 =12
(-3).4= (-3)+(-3)+(-3)+(-3) = -12
(-5).3= (-5)+ (-5)+ (-5)= -15
2.(-6)= ( -6) +(-6)= -12 
HS: các tích này lànhững số đối nhau
 HS: tích của hai số nguyên khác dấu là số nguyên âm.
1. nhận xét mở đầu:
sgk/ 88
Hoạt động 3: .quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu
GV: vậy qua VD trên rút ra quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu?
GV: nhận xét đưa ra quy tắc GV: phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu và tìm điểm khác nhau với nhân hai số nguyên khác dấu?
GV: tính 15.0 =
	-5.0=
GV: vậy tích của một số nguyên bất kỳ với 0 ?
GV: gọi HS đọc VD sgk .
GV: tìm lương cùa công nhân A 
thế nào?
GV: lương cùa công nhân A
40.20000+10.(-10000)
=80000+(-10000)=70000
HS: muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “_” trước kết quả nhận được.
HS: phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
Khác nhau: 
cộng hai số nguyên là tìm hiệu hai trị tuyệt đối, có thể là số âm hoặc dương.
Tích hai số nguyên khác dấu là nhân hai trị tuyệt đối, là số âm.
HS: 15.0 = 0
-15 . 0 =0
HS: tích một số bất kỳ với 0 luôn bằng 0
HS: tìm hiêu số tiền làm được với tiền phạt
2. quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu:
a. quy tắc:
 SGK/88
b. chú ý:
a0=0.a=a
c. ví dụ:
sgk
Hoạt động 4: Luyện tập củng cố:
- GV: yêu cầu HS nhắc lại quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu?
-cho HS: làm BT 73 SGK trang 89
GV: yêu cầu HS làm BT 76
GV: BT: nhận xét đúng sai?
a. muốn nhân hai số nguyên khác dấu ta nhân hai trị tuyệt đối lại với nhau rồi đặt trước kết quả dấu của số có trị tuyệt đối lớn hơn.
b. tích của hai số nguyên trái dấu bao giờ cũng là số âm.
c. a.(-5)= 0.
d. x+x+x+x+x=5+x
e. (-5).4 < (-5).0
GV: nhận xét bài làm
HS: trả lời
HS: (-5).6= - 30
9.(-3) = -27
-10.11=-110
150.(-4) = -600
HS: làm bT
HS: a/ sai
b. đúng
c. sai
d. sai
e. đúng
Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà
-học bài : quy tắc nhân hai số ngyên khác dấu
- làm các BT còn lại trong sgk , các BT trong SBT: 113,114,115,116,117
- chuẩn bị nhân hai số nguyên cùng dấu
Ho¹t ®éng 6: L­u ý khi sư dơng gi¸o ¸n
Tichs hai sè nguyªn tr¸i dÊu lu«n nhá h¬n 0.
Khi thay ®ỉi dÊu cđa mét sè h¹ng th× tÝch kh«ng thay ®ỉi.
___________________________________________
Ngµy so¹n: 8/1/2010 Ngµy d¹y: 12/1/2011 
TiÕt 61: Nh©n hai sè nguyªn cïng dÊu
I. Mục tiêu:
HS nắm được quy tắc nhân hai số nguyên cùngdấu tính được kết quả của phép nhân hai số nguyên khác dấu
Biết được tích hai số nguyên khác dấu luôn là một số nguyên âm. Biết cách đổi dấu tích.
II. chuẩn bị của GV và HS:
GV: 
HS: đồ dùng học tập
III. Tiến trình dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng
Hoạt động 1: kiểm tra bài cũ
- phát biểu quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu
làm BT 77/ 89 sgk
- nếu tích hai thừ số là một số âm thì hai số đó có dấu như thế nào?
làm BT 115 SBT 68
HS1:
HS2:
Hoạt động 2: nhân hai số nguỵên dương
GV: tính (+2.)(+3)
GV: vậy rút ra quy tắc nhân hai số ngyên dương?
GV: tích hai số nguyên dương là số gì?
GV: yêu cầu HS làm ?1
HS: (+2.)(+3)= 2.3=6
HS: là nhân hai số tự nhiên khác 0
HS: tích hai số nguyên dương là một số nguyên dương
HS: 12.3=36
5.120=600
1. nhân hai số nguỵên dương :
nhân hai số ngyên dương 
là nhân hai số tự nhiên khác 0
Hoạt động 3: .quy tắc nhân hai số nguyên âm
GV: yêu cầu HS làm ?2
GV: gọi HS điền 4 kết quả đầu
GV: nhận xét các tích trên có gì giống nhau?
GV: giá trị các tích này như thế nào?
GV: theo quy luật đó hãy rút ra dự đoán kết quả hai tích cuối
GV: nhận xét 
GV: so sánh (-1).(-4) với |-1|.|-4|
GV: vậy muốn nhân nhân số nguyên âm ta làm thế nào?
GV: tích hai số nguyên âm là số gì?
GV: vậy tích hai số ngyên cùng dấu luôn là số gì?
yêu cầu HS làm ?3
HS: 
HS: 
3.(-4)= -12
2.(-4)= -8
1.(-4)= -4
0.(-4)= -0
HS: trong 4 tích đó ta giữ nguyên số (-4) và giảm thừa số thứ 2 1 đơn vị.
HS: tích sau tăng hơn tích trước 4 đơn vị
HS: 
(-1).(-4)= 4
(-2).(-4)= 8
HS: |-1|.|-4|=1.4=4
Hai tích bằng nhau.
HS: muốn nhân hai số nguyên âm ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng .
HS: tích hai số nguyên âm làsố nguyên dương.
HS: tích hai số ngyên cùng dấu luôn là làsố nguyên dương.
HS: 5.17=85
(-15).(-6)=90
2. quy tắc nhân hai số nguyên âm:
a. quy tắc:
SGK/90
 b. nhận xét:
tích hai số nguyên âm làsố nguyên dương
Hoạt động 4: kết luận:
GV: muốn nhân hai số nguyên cùng dấu ta làm thế nào?
GV: yêu cầu HS làm bài tập 78 SGK / 91
Thêm câu (-45).0
GV: rút ra kết luận: tích là số gì nếu thực hiện:
+ nhâ ...  lƯ xÝch lµ:
a,T=
b, b=7,2*1000000
=7200000cm=72km
Ho¹t ®éng 3: VỊ nhµ
¤n tËp ch­¬ng III.
¤n tËp 3 bµi to¸n c¬ b¶n.
Lµm tÊt c¶ c¸c bµi to¸n cßn l¹i ch­¬ng 3 tiÕt sau kiĨm tra
TuÇn 35
 Ngµy so¹n: 28/4 Ngµy d¹y:.................
TiÕt 106: ¤n tËp cuèi n¨m
A, Mơc tiªu
-¤n tËp m«t sè kÝ hiƯu tËp hỵp: 
-¤n tËp c¸c dÊu hiƯu 2, 3, 5, 9
-Sè nguyªn tè, híp sè. UC; BC cđa 2 hay nhiỊu sè
-RÌn luyƯn viƯc sư dơng mét sè kÝ hiƯu tËp h¬p. VËn dơng c¸c dÊu hiƯu chia hÕt, ­íc chung vµ béi chung vµo bµi tËp
B, ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: Néi dung «n tËp, b¶ng phơ
Häc sinh: ¤n tËp
C, TiÕn tr×nh d¹y häc
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: ¤n tËp vỊ tËp hỵp
§äc c¸c kÝ hiƯu ,
LÊy vÝ dơ minh ho¹
G: NhËn xÐt vµ cho ®iĨm häc sinh
? Gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp 168/66(SGK) 
?Nªu yªu cÇu ®Ị bµi
? Gäi HS ®äc bµi 170
? Gäi m«t HS ®øng t¹i chç vµ gi¶i thÝch
Ho¹t ®éng 2: ¤n tËp vỊ c¸c dÊu hiĐu chia hÕt
? Ph¸t biĨu dÊu hiiªơ chia hÕt cho 2,3,5,9
? Nh÷ng sè ntn th× chia hÕt cho c¶ 2 vµ 5
Cho VD
? Nh÷ng sè ntn th× chia hÕt cho 2; 3; 5 vµ 9
Bµi 1: B¶ng phơ
§iỊn vµo dÊu* ®Ĩ:
a, 6*2 3 mµ
b, *53* 2,3,5,9
c, *7*15
G: NhËn xÐt, sưa sai
Ho¹t ®éng 3: ¤n tËp vỊ sè nguyªn tè, ¦C, BC
Nªu sè nguyªn tè vµ hỵp sè
? Trong ®Þnh nghÜa sè nguyªn tè vµ hỵp sè cã ®iĨm nµo gièng nhau, ®iĨm nµo kh¸c nhau
?UCLN cã hai hay nhiỊu sè lµ g×
? BCNN cđa hai hay nhiỊu sè lµ g×
? So s¸nh c¸ch t×m UCLN, BCNN cđa hai hay nhiỊu sè
G: Cho hs ho¹t ®éng nhãm
T×m sè tù nhiªn x, biÕt
a,70>8
b,x vµ 0<x<500
HS: §äc vµ lÊy VD
HS §iỊn kÝ hiƯu vµo « vu«ng
HS: §äc bµi
HS: §øng lµm
Kh«ng cã sè nµo v­a ch½n võa lỴ
HS: Ph¸t biĨu c¸c dÊu hiƯu
HS: Nh÷ng sè cã tËn cïng lµ 0 2 vµ 5 . VD: 10; 50;100
HS: Nhưng sè cã tËn cïng la 0 vµ tỉng c¸c ch÷ sè 9vµ 270
HS: Lªn b¶ng
HS1: Tr¶ lêi
HS2: Tr¶ lêi
HS: tr¶ lêi
HS: Tr¶ lêi
HS: Tr¶ lêi
HS: Ho¹t ®éng nhãm ®¹i diƯn nhãm lªn ch÷a bµi
1,: Thuéc VD 5 N
: Kh«ng thuéc ; 
TËp hỵp con
: Giao
: TËp rçng
VD A Z sao cho x*0=4 A= 
+ Bµi 168/66(SGK)
+Bµi 170
C 
2, C¸c dÊu hiƯu chia hÕt cho 2,3,5,9
Bµi 1:
a, §Ĩ 6*2 3mµ9 th× ph¶i cã tỉng c¸c ch÷ sè ph¶i 
Ta cã 6*2 cã tỉng c¸c ch÷ sè la 6+*+2= 8+*
VËy*== 642; 672
b, §Ĩ *53*th× sè cuèi cïng =0
§Ĩ *530th× tỉng c¸c ch÷ sè lµ; * =1
c, *7*:15 
3, a
+, Gièng nhau:
§Ịu lµ sè tù nhiªn >1
+ Kh¸c nhau
Sè nguyªn tè chØ cã hai ­íc lµ 1 vµ chÝnh nã 
Hỵp sè cã nhiỊu h¬n hai ­íc
b, UCLN cđa hai hay niỊu sè lµ sè lín nhÊt trong tÊp hỵp ­íc chung
cđa c¸c sè 
c, BCNN cđa hai hay nhiỊu sè lµ sè bÐ nhÊt kh¸c 0 trong tËp hỵp c¸c béi chung cđa c¸c sè ®ã
d, ¦CLN: 
B1: Ph©n tÝch c¸c sè ra th­µ sè ngyuªn tè 
B2: Chän ra c¸c thõa sè nguyªn tè chung 
B3: LËp tÝch víi c¸c thõa sè víi sè muc nhá nhÊt
BCNN:
B1: Ph©n tÝch c¸c sè ra thõa sè nguyªn tè
B2: Chän ra c¸c thõa sè nguyªn tè víi sè mị lín nhÊt
Bµi tËp 
a, V× 70
70=2*75
84= 2^2*3*7
(10,84)
V× x>8 nªn x=14
b, x(12,25,30) vµ 0<x<500
	Ho¹t ®éng 4: VỊ nhµ
¤n tËp vỊ 5 phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia, luü thõa trong N,Z , ph©n sè rĩt gän, so s¸nh ph©n sè
Lµm c¸c c©u hái 2,3,4,5/66(SGK)
BTVN : 169;171;172;174;166,679 SGK?
 Ngµy so¹n: 29/4 Ngµy d¹y:.................
TiÕt 107: ¤n tËp cuèi n¨m
Mơc tiªu
TiÕp tơc «n tËp cho hs c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n cđa ch­¬ng tr×nh to¸n vỊ 5 phÐp tÝnh céng , trõ, nh©n, chia, lịy thõa trong Z.
¤n tËp cho hs c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n chia ph©n sè.
¤n tËp vỊ sè nguyªn tè, hỵp sè.
RÌn luyƯn häc sinh tÝnh cÈn thËn trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n.
ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: Nghiªn cøu tµi liƯu tham kh¶o
Häc sinh: Häc bµi vµ lµm bµi.
TiÕn tr×nh d¹y häc
Ho¹t ®éng cđa gv
Ho¹t ®éng cđa hs
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: Lý thuyÕt
? Nªu quy t¾c céng hai sè nguyªn
+ Cïng dÊu
+ Kh¸c dÊu
? Gäi hs l¸y vd
? Nªu quy t¾c trõ hai sè nguyªn vµ lÊy vd minh häa
? Nªu b¶ng dÊu nh©n cđa hai sè nguyªn
? ThÕ nµo lµ sè nguyªn tè, hỵp sè.
? Sè nguyªn tè vµ hỵp sã gièng vµ kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
G: Thèng nhÊt c¸ch tr¶ lêi cho hs 
chÐp vµo vë
Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp
G: Cho hs lµm bµi 170 sgk
? Nªu yªu cÇu bµi to¸n
? Gäi hs lªn b¶ng
G: Cho hs nhËn xÐt thèng nhÊt c¸ch lµm råi cho hs ghi vë.
G: Cho hs thùc hiƯn bµi 171sgk
? Nªu thø tù thùc hiƯn phÐp tÝnh
? Gäi hs lªn b¶ng thùc hiƯn phÇn a, b
G: L­u ý trong qu¸ tr×nh thùc hiƯn phÐp tÝnh cã thỴ ¸p dơng c¸c tÝnh chÊt cđa phÐp céng, phÐp nh©n ®Ĩ thùc hiƯn tÝnh nhanh
G: Gäi 3 hs lªn b¶ng thùc hiƯn 3 phÇn cßn l¹i.
PhÇn e nªn sư dơng phÐp nh©n, chia hai lịy thõa cïng c¬ sè
? Gäi hs nhËn xÐt
G: Thèng nhÊt c¸ch lµm vµ cho hgs ghi vë
G: Cho hs lµm bµi 172sgk
? Bµi to¸n cho biÕt g× vµ yªu cÇu g×
G: Gi¶ sư gäi hs cđa líp lµ a h·y biĨu diƠn c¸c sè liƯu qua a vµ nªu ®iỊu kiƯn cđa a
G: LËp b¶ng ®Ĩ tÝnh a.
? Gäi hs lªn b¶ng
G: NhËn xÐt vµ thèng nhÊt c¸ch lµm vµ cho hs ghi vë.
H: Nªu quy t¾c céng hai sè nguyªn cïng dÊu vµ kh¸c dÊu
VD: (-5)+(-6)=-11
(-78)+50=-(78-50)=-28
H: Nªu quy t¾c trõ hai sè nguyªn
H: Nªu b¶ng dÊu cđa tÝch
H: Nªu ®Þnh nghÜa sè nguyªn tè, hỵp sè.
H: Nªu sù gièng vµ kh¸c nhau cđa hai sè
H: T×m giao cđa tËp hỵp C sè ch½n vµ tËp hỵp D sè lỴ
H: Lªn b¶ng
H: §èi víi biĨu thøc kh«ng cã ngoỈc: Lịy thõa-nh©n, chia- céng, trõ
+ §èi víi biĨu thøc cã ngoỈc:
 ()-[]-{}
H: 2 hs lªn b¶ng
H; Nghe ®Ĩ ¸p dơng
H: 3hs lªn b¶ng
H: NhËn xÐt vµ sưa sai
H: Cã 60 c¸i kĐo chia cho hs cßn d­ 13 chiÕc
? Líp cã bao nhiªu hs
H: Ta cã:
60=a.q+13
Víi ®iỊu kiƯn
13<a<60
H: Hs lªn b¶ng
Lý thuyÕt
C©u1: Quy t¾c céng hai sè nguyªn
+ Cïng dÊu: Céng hai gi¸ trÞ tuyƯt ®èi cđa chĩng råi ®Ỉt dÊu chung tr­íc kÕt qu¶ nhËn ®­ỵc
+ Kh¸c dÊu: Ta t×m hiƯu hai gÝa trÞ tuyƯt ®èi cđa chĩng(sè lín-sè nhá) råi ®Ỉt tr­íc kÕt qu¶ nhËn ®­ỵc dÊu cđa sè cã gi¸ trÞ tuyƯt ®èi lín h¬n
C©u 2: Quy t¾c trõ hai sè nguyªn:
a-b=a+(-b)
C©u 3: B¶ng dÊu:
(+).(+)=(+)
(-).(-)=(+)
(+).(-)=(-)
(-).(+)=(-)
C©u 4:
+ Sè nguyªn tè lµ sè tù nhiªn lín h¬n 1 vµ cã hai ­íc lµ 1 vµ chÝnh nã.
+ Hỵp sè lµ sè tù nhiªn lín h¬n 1 vµ cã nhiỊu h¬n 2 ­íc.
Gièng nhau: Cïng lµ c¸c sè tù nhiªn l¬n h¬n 1.
Kh¸c nhau:
SNT: Cã 2 ­íc
Hỵp sè: NhiỊu h¬n 2 ­íc
Bµi tËp
Bµi 170sgk
C={0;2;4;6;8...........}
D={1;3;5;7................}
CD=
Bµi 171 sgk
a, 27+46+34+53+79
=(27+53)+(46+34)+79
=80+80+79
=160+79=239
b, -377-(98-277)
=-377-98+277
=(-377+277)-98
=-100-98=-198
c, -1,7.2,3+1,7.(-3,7)-1,7.3-0,17:0,1
=-1,7.(2,3+3,7+3)
=-1,7.9=-15,3
d, 
=2,75.(-0,4)-1,6.2,75+(-1,2):4/11
=2,75.(-2)-1,2:4/11
=5,5-3,3=2,2
e,
Bµi 172 sgk
Gäi sè hs cđa líp 6C lµ a thÕ th×:
60=a.q+13 (13<a<60)
a.q=60-13=47
V× 47 lµ sè nguyªn tè.
VËy sè hs lµ 47 hs
Ho¹t ®éng 3:H­íng dÉn vỊ nhµ
Häc thuéc lý thuyÕt theo vë ghi + sgk
Xem l¹i c¸c bµi ®· ch÷a vµ lµm bµi 173, 174, 175, 176 sgk/67
Ngµy so¹n: 30/4 Ngµy d¹y:..................
TiÕt 108: ¤n tËp cuèi n¨m
Mơc tiªu
TiÕp tơc «n tËp cho hs c¸c phÐp tÝnh
¤n tËp cho hs 3 bµi to¸n c¬ b¶n
RÌn kü n¨ng thùc hiƯn phÐp tÝnh, rÌn tÝnh cÈn thËn cho hs trong qu¸ tr×nh thùc hiƯn.
¤n tËp cho hs ®Ĩ gi¶i c¸c bµi to¸n thùc tÕ.
ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: Nghiªn cøu bµi so¹n, nghiªn cøu tµi liƯu tham kh¶o
Häc sinh: Häc bµi vµ lµm bµi
TiÕn tr×nh d¹y häc
Ho¹t ®éng cđa gv
Ho¹t ®éng cđa hs
Ghi b¶ng
Ho¹t ®éng 1: Lý thuyÕt
? T×m gi¸ trÞ ph©n sè cđa mét sè cho tr­íc
? T×m mét sè biÕt gi¸ trÞ mét ph©n sè cđa nã
? Nªu c¸ch t×m tû sè, tû sè phÇn tr¨m , tû lƯ xÝch cđa hai sè
Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp
G: Cho hs lµm bµi 178 sgk
? Gäi hs ®äc bµi
? Bµi to¸n cho biÕt g×? yªu cÇu g×
G: Cho hs ho¹t ®éng nhãm theo bµn ®Ĩ thùc hiƯn
? Gäi ®¹i diƯn 3 nhãm lªn b¶ng trhùc hiƯn 3 phÇn
G: Cho hs nhËn xÐt, sưa sai vµ thèng nhÊt c¸ch lµm.
G: Cho hs lµm bµi 147 sbt
? Gäi hs ®äc bµi.
? Bµi to¸n cho biÕt g× vµ yªu cÇu g×
G: Cho hs suy nghÜ 
? Bµi to¸n thuéc lo¹i nµo
? Gäi hs lªn b¶ng
G: Cho hs nhËn xÐt vµ thèng nhÊt c¸ch lµm.
H: Tr¶ lêi
H: Tr¶ lêi
H: Nªu c¸ch thùc hiƯn
H: Cho biÕt tû sè vµng lkµ: chiỊu dµi: chiỊu réng=1: 0,618
? Cho biÕt c¸c tû lƯ lµ tû sè vµng tÝnh:
+ ChiỊu dµi cđa HCN víi CR=3,09m
+ ChiỊu réng cđa HCN víi CD=4,5m
NÕu CD=15,4m; CR=8m
H: Ho¹t ®éng nhãm theo bµn
H: Lªn b¶ng thùc hiƯn
H: §äc bµi
H: Líp 6c cã 48 hs:
HSG=18,75% hs c¶ líp
HSTB=300% HSG
Cßn l¹i lµ HSK
?TÝnh sè hs mçi lo¹i
? TÝnh % hs tb vµ hsk so víi c¶ líp
H: T×m gi¸ trÞ ph©n sè cđa mét sè cho tr­íc
H: Lªn b¶ng
Lý thuyÕt
C©u 1:
C©u 2:
C©u 3:
+ a:b
+ 
+
a: Kho¶ng c¸ch trªn b¶n ®å
b: Kho¶ng c¸ch thùc tÕ
Bµi tËp
Bµi 178 sgk
a, ChiỊu dµi cđa HCN lµ:
3,09:0,618=5m
b, ChiỊu réng cđa HCN lµ:
4,5.0,618=2,781m
c, Tû lƯ cđa khu v­ên lµ:
15,4:8=1:0,519
Khu v­ên kh«ng ®¹t tû sè vµng
Bµi 147 sbt/26
Sè hs giái cđa líp lµ
48.18,75%=9 hs
Sè häc sinh trung b×nh lµ:
9.300%=27 hs
Sè häc sinh kh¸ lµ:
48 - (9+27)=12 hs
Sè phÇn tr¨m häc sinh trung b×nh lµ:
27:48=56,25%
Sè phÇn tr¨m häc sinh kh¸ lµ:
12:48=25%
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn vỊ nhµ
Häc thuéc lý thuyÕt theo vë ghi+ sgk
Xem c¸c bµi ®· ch÷a
131, 132/24; 148,149/26,27 sbt
TuÇn 36
Ngµy so¹n: 9/4 Ngµy d¹y:....................
TiÕt 109+110: KiĨm tra häc kú II
Mơc tiªu
KiĨm tra kiÕn thøc cđa c¶ n¨m häc ®Ĩ xem nhËn thøc cđa häc sinh vµ biÕt ®­ỵc chç nµo c¸c em ch­a n¾m ®­ỵc.
§¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tỉng hỵp kiÕn thøc cđa häc sinh.
RÌn kü n¨ng tÝnh to¸n, sù suy luËn l«gÝc trong bµi to¸n thùc tÕ vµ bµi tËp h×nh häc.
ChuÈn bÞ
Gi¸o viªn: Nghiªn cøu tµi liƯu tham kh¶o ®Ĩ ra ®Ị kiĨm tra.
Häc sinh: Häc bµi vµ lµm bµi
TiÕn tr×nh d¹y häc:
 I/ §Ị bµi
Bµi 1: Thùc hiƯn phÐp tÝnh:
a, 
b, 
c, 
d, 
Bµi 2: T×m x
a, 
b, 
c, 
Bµi 3: Líp 6b cã 48 häc sinh, sè häc sinh giái b»ng sè häc sinh c¶ líp. Sè häc sinh trung b×nh b»ng 300% sè häc sinh giái, cßn l¹i lµ häc sinh kh¸.
a, TÝnh sè häc sinh mçi lo¹i cđa líp 6b.
b, TÝnh tû sè phÇn tr¨m sè häc sinh kh¸, trung b×nh so víi häc sinh c¶ líp
Bµi 4: Trªn nưa mỈt ph¼ng bê 0x vÏ hai tia 0y; 0z sao cho x0y = 400; 
x0z = 800
a, Tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i
b, Tia 0y cã ph¶i lµ tia ph©n gi¸c cđa x0z kh«ng? V× sao?
Bµi 5: Chøng minh
II/ Biªđ ®iĨm
Bµi 1:
a, b,-0,25 
c, -7,2 d, 2
Bµi 2:
a,x= b, x=-1
c, x= 7 hoỈc x=-3
Bµi 3:
 Sè häc sinh giái lµ:
48. = 8 (häc sinh)
Sè häc sinh trung b×nh lµ:
300%.8=24 (häc sinh)
Sè häc sinh kh¸ lµ:
48 -(8+24)=16 (häc sinh)
Sè phÇn tr¨m häc sinh kh¸ lµ:
(16:48).100%=33,33%
Sè phÇn tr¨m häc sinh trung b×nh lµ:
(24:48).100%=50%
Bµi 4:
a, V× x0y < x0z nªn tia 0y n»m gi÷a hai tia cßn l¹i 
b, V× tia 0y n»m gi÷a nªn ta cã:
 x0y+y0z=x0z
Thay sè: 400+y0z=800
 y0z=400
VËy tia 0y lµ tia ph©n gi¸c cđa x0z v×:
Tia 0y n»m gi÷a hai tia cßn l¹i
x0y=y0z (=400)
Bµi 5: 
VËy 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an toan 6 ki II(1).doc