Giáo án Đại số 6 - Tiết 97, tiết 98

Giáo án Đại số 6 - Tiết 97, tiết 98

1. Kiến thức:

 - Biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó

 - Biết vận dụng qui tắc để giải các bài toán thực tiến.

 2. Kỹ năng:

 - Tìm được số biết giá trị phân số của nó

 - Làm được các bài tập đơn giản trong SGK

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập

 II/ Chuẩn bị:

 - GV: Bảng phụ ?

 

doc 4 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 233Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 97, tiết 98", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 97. Tìm một số biết giá trị phân số của nó
I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị phân số của nó
	- Biết vận dụng qui tắc để giải các bài toán thực tiến.
	2. Kỹ năng:
	- Tìm được số biết giá trị phân số của nó
	- Làm được các bài tập đơn giản trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi làm bài tập
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ ?
	- HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Tìm hiểu ví dụ
- Yêu cầu HS đọc ví dụ
? Bài tập cho biết gì và yêu cầu gì
- Gọi số HS của lớp 6A là x
? Nêu mối liên hệ giữa x và các dữ kiện đầu bài 
? Để biết số HS của lớp 6A là bao nhiêu ta làm như thế nào 
- Gọi 1 HS đứng tại chõ thực hiện
? Qua ví dụ muốn tìm một sô biết của nó bằng a em làm thế nào 
HĐ2. Qui tắc
- Gọi 1 HS đọc qui tắc
- Yêu cầu HS làm phần ?1
? là phân số nào 
? a là số nào 
- Gọi 1 HS lên bảng làm 
- TT: Yêu cầu HS làm phân b
- Gọi 1 HS lên bảng làm
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS đọc ?2
? Trong bài a là số nào, là phân số nào 
- Gọi 1 HS len bảng thực hiện
HĐ3. Luyện tập 
- Yêu cầu HS làm bài 126
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 127
- Gọi 2 HS lên bảng làm
- GV nhận xét và chốt lại
- HS đọc ví dụ SGK
Biết: số HS của lớp 6A là 27 bạn
Tìm: Số HS của lớp 6A
x. = 27
Để biết số HS của lớp 6A ta đi tìm x
- 1 HS đứng tại chỗ thực hiện
Ta tính a : 
- HS đọc qui tắc SGK
 là phân số 
A là số 14
- 1 HS lên bảng làm
- HS làm phần b
- 1 HS lên bảng làm
- HS lắng nghe
- HS đọc ?2
là 1-
a = 350 (lít)
- 1 HS lên bảng thực hiện
- HS làm bài 126
- 2 HS lên bảng thực hiện
- HS lắng nghe
- HS làm bài 127
- 2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
1. Ví dụ:
Tóm tắt:
 số HS của lớp 6A là 27 bạn
Tìm: Số HS của lớp 6A
Giải:
Gọi x là số HS của lớp 6A
Theo đầu bài ta có:
x. = 27
Vậy số HS của lớp 6A là 45 (Học sinh)
2. Qui tắc (SGK-54)
?1
a) Tìm một số biết của nó là 14
Số đó là: 14 : = 14.=47
b) Tìm một số biết 
Số đó là: 
=
?2. 350 (l) ứng với 1-
Bể đó chứa được lượnlg nước là: 350:
= 100 (lít)
3. Luyện tập 
Bài 126/54
Bài 127/54
Biết 13,23.7=93,24
 93,24:3=31,08
HĐ4. Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn lại tìm giá trị phân số của một số cho trước
	- Tìm một số biết giá trị phân số của nó
	- Làm bài 128; 129; 130; 131; 132; 133 (SGK-55)
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 98. Luyện tập 1
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Củng cố và khắc sâu kiến thức về tìm một số biết giá trị một phân số của nó
	2. Kỹ năng:
	- Tìm được một số biết giá trị phân số của nó
	- Làm được bài tập đơn giản trong SGK
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác khi thực hiện phép tính
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: MTNT + Bảng phụ
	- HS: MTBT
	III/ Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Kiểm tra:
HS1: Phát biểu qui tắc tìm một số biếtcủa nó bằng a 
Chữa bài tập 131(SGK-55)
HS2: 
Chữa bài 128 (SGK-55)
HĐ2. Luyện tập 
- Yêu cầu HS đọc bài 129
? Tìm lượng sữa trong chai làm thế nào 
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- Yêu cầu HS làm bài 132
? Tìm x em làm thế nào 
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- TT: Yêu cầu HS làm phân b
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu câu HS đọc và tóm tắt đầu bài 
- Goi 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt đầu bài 
? Tìm đại lượng cùi dừa thuộc bài toán nào 
? Nêu cách tìm đại lượng cùi dừa
? Tìm đại lượng đường thuộc bài toán nào 
? Nêu cách tìm đại lượng đường 
- GV nhận xét và chốt lại
HS1: bài 131
Mảnh vải dài:
3,75 : 75% = 5 (m)
HS2:
a) 1,5: = 375
b) -58 : = -160
- HS đọc bài 129
Lấy 18 : 4,5%
- 1 HS lên bảng thực hiện
- HS làm bài 132
+ Đổi hỗn số ra phân số
+ Tìm bằng cách lấy tổng trừ đi số hạng đã biết 
+ Tìm x bằng cách lấy tích chia cho thừa số đã biết
- 1 HS lên bảng thực hiện
- HS làm phân b
- 1 HS lên bảng làm
- HS lắng nghe
- HS đọc và tóm tắt đầu bài 
- 1 HS đứng tại chỗ tóm tắt đầu bài 
Tìm một số biết giá trị phân số của nó
0,8 : = 0,8.=1,2 
Tìm một số biết giá trị phân số của nó
1,2 :5% = 
- HS lắng nghe
Bài 129/55
Lượng sữa trong chai là:
18 : 4,5% = 400 (g)
Bài 132/55. Tìm x
Bài 133/55
Tóm tắt:
Món “Thịt kho dừa”
Lượng thịt bằng lượng cùi dừa
Lượng đường bằng 5% lượng cùi. Có 0,8 kg thịt
Tính lượng cùi dừa và lượng đường
Giải:
Lượng cùi dừa cần để kho 0,8 kg thịt là:
0,8 : = 0,8.=1,2 (kg)
Lượng đường cần dùng là:
1,2 :5% = 
HĐ3. Hướng dẫn về nhà:
	- Học bài + Xem lại các bài tập đã chữa
	- BTVN: 132; 133 (SBT-24); 134; 135; 136 (SGK-55-56)
	- Chuẩn bị MTBT giờ sau luyện tập tiết 2

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 97 - 98.doc