Giáo án Đại số 6 - Tiết 24: Ước và bôi

Giáo án Đại số 6 - Tiết 24: Ước và bôi

1. Kiến thức:

 - Biết được định nghĩa ước và bội, kí hiệu tập hợp các ước, các bội của một số.

 - Biết tìm ước và bội của một số cho trước trong các trường hợp đơn giản.

 - Biết kiểm tra một số cho trước có hay không có ước và bội.

 - Biết xác định ước và bội trong các bài toán thực tế.

 2. Kỹ năng:

 - Tìm được ước và bội của một số cho trước.

 - Phân biệt được một số có hay không có ước hoặc là bội.

 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học.

 

doc 2 trang Người đăng levilevi Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 317Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Đại số 6 - Tiết 24: Ước và bôi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Tiết 24. Ước và bôi
	I/ Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
	- Biết được định nghĩa ước và bội, kí hiệu tập hợp các ước, các bội của một số.
	- Biết tìm ước và bội của một số cho trước trong các trường hợp đơn giản.
	- Biết kiểm tra một số cho trước có hay không có ước và bội.
	- Biết xác định ước và bội trong các bài toán thực tế.
	2. Kỹ năng:
	- Tìm được ước và bội của một số cho trước.
	- Phân biệt được một số có hay không có ước hoặc là bội.
	3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, khoa học.
	II/ Chuẩn bị:
	- GV: Bảng phụ bài 113
	- HS: Nghiên cứu trước bài ở nhà.
	III. Các hoạt động:
HĐ - GV
HĐ - HS
Ghi bảng
HĐ1. Tìm hiểu ước và bội
? Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0, lấy ví dụ
- GV giới thiệu ước và bội
- Yêu cầu HS đọc định nghĩa
- Yêu cầu HS làm ?1
HĐ2. Cách tìm ước và bội
- GV giới thiệu kí hiệu TH các ước của a, TH các bội của b
- GV đưa ra ví dụ: Tìm bội nhỏ hơn 30 của 7
? Muốn tìm bội của 7 em làm như thế nào 
? Các bội của 7 nhỏ hơn 30 là những số nào 
? Muốn tìm bội của một số ta làm như thế nào 
- Yêu cầu HS làm ?2
- Gọi 1 HS lên bảng thực hện
- GV đưa ra ví dụ: Tìm tập hợp các ước của 8
? Muốn tìm ước của 8 ta làm thế nào 
? Muốn tìm ước của một số nào đó ta làm thế nào 
- Yêu cầu HS làm ?3
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- Yêu cầu HS làm ?4
HĐ3. Củng cố
- Yêu cầu HS làm bài 111
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện
- Yêu cầu HS làm bài 112
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
- GV nhận xét và chốt lại
- Yêu cầu HS làm bài 113
- Gọi 2 HS lên bảng thực hiện
Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiê b khác 0. Nếu có số tự nhiên x sao cho a = b.k
Ví dụ: 124 vì 3.4=12
- HS lắng nghe
- HS đọc định nghĩa
- HS HĐ cá nhân làm ?1
- HS lắng nghe và ghi vào vở
- HS quan sát ví dụ
Muốn tìm bội của 7 ta nhân 7 với 0;1;2;3;4;.
Các bội của 7 nhỏ hơn 30 là
B(7) = 
Ta lấy số đó nhân với các số 0;1;2;3;4;
- HS làm ?2
- HS quan sát ví dụ
Muốn tìm ước của 8 ta lấy 8 chia cho các số 1;2;3;4;5;
=> 8 chia hết cho số nào thì số đó là ước của 8
Muốn tìm ước của một số ta lấy số đó chia lần lượt cho 1;2;3;4;. Số đó chia hết cho số nào thì số đó là ước
- HS làm ?3
Ư(12) = 
- HS làm ?4
Ư(1) = 1
B(1) = 
- HS làm bài 111
- HS làm bà 112
-2 HS lên bảng làm 
- HS lắng nghe
- HS làm bài 
- 2 HS lên bảng làm 
1. Ước và bội
a) Định nghĩa: 
ab a là bội của b
 b là ước của a
b) Ví dụ:
164 16 là bội của 4
 4 là ước của16
?1
18 là bội của 3 không là bội của 4
4 là ước của 12 không là ước của 15
2. Các cách tìm bội và ước 
a) Kí hiệu:
- Tập hợp các ước a là Ư(a)
- Tập hợp các bội a là B(a)
b) Ví dụ
Ví dụ1:Tìm bội nhỏ hơn 30 của 7
B(7) = 
Kết luận1 (SGK - 44)
?2
Ví dụ2: Tìm tập hợp các ước của 8
Ư(8) = 
Kết luận 2 (SGK- 44)
?3 
Ư(12) = 
?4
Ư(1) = 1
B(1) = 
3. Luyện tập 
Bài 111/44
a) 8; 20
b)
B(4) =
Bài 112/44
Ư(4) = 
Ư(6) = 
Ư(9) = 
Ư(13) = 
Ư(1) = 
Bài 113/44
a) x B(12) ; 20 x 30
x 
b) x 15 và 0 <x <40
x 
HĐ4. Hướng dẫn về nhà:
	- Học thuộc định nghĩa, cách tìm bội và ước của một số
	- Làm bài tập: 113c,d, 142, 144, 145 (SBT)
	- Nghiên cứu trước bài: Số nguyên tố hợp số. Bảng số nguyên tố.

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 24.doc