Đề kiểm tra số học môn Toán Lớp 6 - Năm học 2011-2012

Đề kiểm tra số học môn Toán Lớp 6 - Năm học 2011-2012

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.

1) Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .

A. 3 và 6 B. 4 và 5 C. 2 và 8 D. 9 và 12

2) Trong các số sau số nào chia hết cho 3.

A. 323 B. 246 C. 7421 D. 7853

3) Kết quả phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố là:

A. 22.3.7 B. 22.5.7 C. 22.3.5.7 D. 22.32.5

4) ƯCLN ( 18 ; 60 ) là :

A. 36 B. 6 C. 12 D. 30

5) BCNN ( 10; 14; 16 ) là :

A. 24 . 5 . 7 B. 2 . 5 . 7 C. 24 D. 5 .7

6) Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:

A = { 0; 1; 2; 3; 5 } B = { 1; 5 } C = { 0; 1; 5 } D = { 5 }

 

doc 3 trang Người đăng lananh572 Ngày đăng 30/12/2020 Lượt xem 4Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra số học môn Toán Lớp 6 - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
MÔN TOÁN . LỚP 6 . Năm học: 2011 – 2012 
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng
Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Thứ tự thực hiện các phép tính.
Thực hiện các phép tính đơn giản, lũy thừa
Biết vận dụng các phép tính về lũy thừa trong thứ tự thực hiện các phép tính.
Số câu hỏi
Số điểm
1
0,5
1
0,5
1
1
3
2
 Tính chất chia hết của một tổng. Các dấu hiệu chia hết cho 2 , 3 , 5 , 9 
Nhận biêt được một tổng , một số chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 
 Nắm được các tính chất chia hết của một tổng. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9
 Vận dụng thành thạo trong bài toán tìm x , điều kiện để một số , một tổng chia hết cho một số .
Số câu hỏi
Số điểm
1
0,5
2
1
1
0,5
1
1
5
3
Ước và bội . Số nguyên tố , hợp số . Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 Nhận biết được số nguyên tố, hợp số, 
 Biết phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
Số câu hỏi
Số điểm
1
0,5
1
0,5
2
1
Ước chung – Bội chung .
ƯCLN và BCNN
 Biết tìm ƯC – BC ; ƯCLN và BCNN
 Vận dụng thành thạo trong việc giải bài toán thực tế
Tìm được a , b khi biết BCNN và ƯCLN của a và b
Số câu hỏi
Số điểm
2
1
1
1,5
1
1,5
4
4
Tổng số câu
Tổng số điểm
%
2
1 
100%
6
3 
100%
5
4,5 
100%
1
1,5 
100%
14
10 100%
KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2011 – 2012
MÔN : TOÁN .	LỚP 6
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )
Họ và tên :
Lớp : 
ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: (4 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng nhất.
1) Các cặp số nào sau đây là nguyên tố cùng nhau .
A. 3 và 6	B. 4 và 5	C. 2 và 8	D. 9 và 12
2) Trong các số sau số nào chia hết cho 3.
A. 323	B. 246	C. 7421	D. 7853
3) Kết quả phân tích số 420 ra thừa số nguyên tố là:
A. 22.3.7	B. 22.5.7	C. 22.3.5.7	D. 22.32.5
4) ƯCLN ( 18 ; 60 ) là :
A. 36	B. 6	C. 12	D. 30
5) BCNN ( 10; 14; 16 ) là :
A. 24 . 5 . 7	B. 2 . 5 . 7	C. 24	D. 5 .7
6) Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:
A = { 0; 1; 2; 3; 5 }	B = { 1; 5 }	C = { 0; 1; 5 }	D = { 5 }
Câu 2: (1 điểm) Hãy điền dấu X vào ô đúng hoặc sai trong các phát biểu sau
Câu
Đúng
Sai
a) Nếu một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3
b) Nếu một tổng chia hết cho một số thì mỗi số hạng của tổng chia hết cho số đó.
c) Nếu a x , b x thì x là ƯCLN (a,b)
d) Nếu hai số tự nhiên a và b có ƯCLN (a,b) = 1 thì a và b nguyên tố cùng nhau
II. TỰ LUẬN :
Bài 1: (1điểm) Tìm xÎN biết: 2.( 3x – 8 ) = 64 : 23	 
Bài 2: (1 điểm)
	BCNN(180,320) gấp mấy lần ƯCLN(180,320) ?
Bài 3: (2 điểm)
Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 130 quyển vở, 50 bút chì và 240 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp tổng kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng ? Mỗi phần thưởng có mấy quyển vở, mấy bút chì, mấy tập giấy ?
Bài 4: (1 điểm) Tìm các số tự nhiên a và b biết: a.b = 360 và BCNN(a,b) = 60
Bài làm
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
ĐÁP ÁN : KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2011 – 2012
	MÔN : TOÁN .	LỚP 6
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
1
2
3
4
5
6
B
B
C
D
A
B
Câu 2: (2 điểm) a) Đ ; b) S ; c) S ; d) Đ
II. TỰ LUẬN : (5 điểm)
Bài 1: (1 điểm)
	+ Kết quả x = 2 	(1 điểm)
Bài 2: (1 điểm)
	ƯCLN(180,320) = 22.5 = 20
	BCNN(180,320) = 26 . 32 . 5 = 2880	(0,5 điểm)
BCNN(180,320) gấp ƯCLN(180,320) : 2880 : 20 = 144 (lần)	(0,5 điểm)
Bài 3: (2 điểm) 
	+ Gọi a là số phần được chia. Khi đó a ƯC ( 130 , 50 , 240 ) và a là nhiều nhất
	 a = ƯCLN (130 , 50 , 240 )	(1 điểm)
	+ a = 2.5 = 10	(0,5 điểm)
	+ Khi đó số vở là : 130 : 10 = 13 (quyển)
	 số bút là : 50 : 10 = 5 (thước)
	 số thước là : 56 : 14 = 4 (vở)	(0,5 điểm)
Bài 4: (1 điểm)
	+ ƯCLN(a,b) = 360:60 = 6
	+ a = 6.x ; b = 6.y Do a.b = 360 x.y = 10
	Nếu x = 1 , 2 , 5 , 10 y = 10 , 5 , 2 , 1
	a = 6.1 = 6 b = 6.10 = 60	, a = 6.2 = 12 b = 6.10 = 30
	a = 6.5 = 30 b = 6.2 = 12	, a = 6.10 = 60 b = 6.1 = 6

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an toan 6 co ma tran cuc hay.doc