Đề kiểm tra Ngữ văn 6 - Học kỳ I hệ cơ bản (Đề 03HTN) - Trường THCS Chuyên Văn Hòa

Đề kiểm tra Ngữ văn 6 - Học kỳ I hệ cơ bản (Đề 03HTN) - Trường THCS Chuyên Văn Hòa

• Đọc đoạn trích sau rồi trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5: (Sự tích Hồ Gươm, Ngữ văn 6, tập 1)

"Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm, Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo ở bên người tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân !". Vua nâng gươm hướng về phía Rùa Vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh."

Câu 1 Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì ?

A. Miêu tả B. Tự sự C. Biểu cảm D. Nghị luận

Câu 2. Đoạn trích trên kể lại nội dung gì ?

A. Lê Thận nhặt được lưỡi gươm của Long Quân B. Lê Lợi nhặt được chuôi gươm của Long Quân

C. Lê Lợi dùng gươm của Long Quân đánh giặc D. Long Quân đòi gươm và Lê Lợi trả gươm

 

doc 2 trang Người đăng thanhmai123 Ngày đăng 29/07/2019 Lượt xem 111Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Ngữ văn 6 - Học kỳ I hệ cơ bản (Đề 03HTN) - Trường THCS Chuyên Văn Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS CHUYÊN VĂN HÒA
LỚP ĐÀO TẠO HỌC SINH GIỎI
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HỆ CƠ BẢN
Môn: VĂN 6
Thời gian làm bài: 70 phút
Đề thi không cần giải thích thêm!
Đề: 03HTN
 I. Trắc Nghiệm ( 3 điểm )
· Đọc đoạn trích sau rồi trả lời các câu hỏi từ 1 đến 5: (Sự tích Hồ Gươm, Ngữ văn 6, tập 1)
"Một năm sau khi đuổi giặc Minh, một hôm, Lê Lợi - bấy giờ đã làm vua - cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng. Nhân dịp đó, Long Quân sai Rùa Vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi thuyền rồng tiến ra giữa hồ, tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Đứng ở mạn thuyền, vua thấy lưỡi gươm thần đeo ở bên người tự nhiên động đậy. Con Rùa Vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: "Xin bệ hạ hoàn gươm lại cho Long Quân !". Vua nâng gươm hướng về phía Rùa Vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Gươm và rùa đã chìm đáy nước, người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh."
Câu 1 Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì ?
A. Miêu tả	B. Tự sự	C. Biểu cảm	D. Nghị luận
Câu 2. Đoạn trích trên kể lại nội dung gì ?
A. Lê Thận nhặt được lưỡi gươm của Long Quân	B. Lê Lợi nhặt được chuôi gươm của Long Quân
C. Lê Lợi dùng gươm của Long Quân đánh giặc	D. Long Quân đòi gươm và Lê Lợi trả gươm
Câu 3. Trong các từ sau, từ nào là từ láy ?
A. gươm giáo B. mỏi mệt C. che chở D. le lói
Câu 4. Câu "người ta vẫn còn thấy vật gì sáng le lói dưới mặt hồ xanh ", từ "le lói" được dùng vớinghĩa:
A. Ánh sáng mạnh, chói chang	B. Ánh sáng nhỏ nhưng mạnh
C. Ánh sáng nhỏ, yếu	D. Ánh sáng dịu, ưa nhìn
Câu 5. Dòng nào dưới đây là cụm danh từ ?
A. một con rùa lớn	B. đã chìm đáy nước	C. sáng le lói dưới mặt hồ xanh	D. đi chậm lại
Câu 6 Xác định từ láy trong các từ sau đây?
A. Chăn nuôi	B. Trồng trọt	C. Bánh giầy	D. Bánh chưng
Câu 7: “ Là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian”. Từ loại thích hợp điền vào vị trí dấu ở câu trên để được định nghĩa đúng là:
A. Chỉ từ	B. Động từ	C. Số từ	D. Danh từ
Câu 8: Trong các cụm danh từ sau, cụm danh từ nào có đầy đủ cấu trúc ba phần?
A. Túp lều nát trên bờ biển.	B. Tất cả những học sinh chăm ngoan ấy
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
THCS Chuyên Văn Hòa – Văn Hòa – Hữu Bằng – Kiến Thụy – Hải Phòng Trang 01..
C. Một lưỡi búa	D. Thúng gạo nếp.
Câu 9: Nghĩa của từ “lềnh bềnh: ở trạng thái nổi hẳn lên trên bề mặt và trôi nhẹ nhàng theo làn sóng, làn gió”, được giải thích theo cách nào?
A. Đưa ra từ đồng nghĩa với từ cần giải thích B. Đưa ra từ trái nghĩa với từ cần giải thích.
C. Trình bày khái niệm mà từ biểu thị. D. Cả ba trường hợp trên.
Câu 10:Truyện ngụ ngôn thiên về chức năng nào?
A. Phản ánh cuộc sống.	B. Giáo dục con người.
C. Tố cáo xã hội.	D. Cải tạo con người và xã hội.
Câu 11: Cụm từ nào sau đây không phải là cụm tính từ?
A. Đang học bài	B. Nhỏ bằng con kiến	
C. Rất sợ	D. Đỏ như son
Câu 12: Dòng nào dưới đây là cụm danh từ?
A. Đang nổi sóng mù mịt 	B. Không muốn làm nữ hoàng	
C. Một lâu đài lớn	D. Lại nổi cơn thịnh nộ
II. Tự Luận ( 7 điểm )
Câu 1. Chọn phần 1a hoặc 1b. (1 điểm)
 1.a Cho câu văn sau: "Vua cha yêu thương Mị Nương hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng". ( Sơn Tinh, Thuỷ Tinh ) 
a/ Xác định cụm danh từ trong câu văn trên.
b/ Phân tích mô hình cấu tạo của cụm danh từ đó. ( HD: đâu là phần đầu, phần trung tâm và phần sau )
 1.b Em hãy so sánh truyện cổ tích với truyện truy ền thuyết.
Câu 2. Chọn phần 2a hoặc 2b. (6 điểm)
 2a. Em hãy kể lại truyện Sự Tích Hồ Gươm bằng lời văn của em.
 2b. Em hãy miều tả lại một vườn ao nào mà em thích nhất.
III. Điểm Thưởng ( 2 điểm )
Câu 1 : T×m vµ g¹ch ch©n c¸c Èn dô trong ®o¹n t¶ Thuý V©n cña NguyÔn Du:
V©n xem trang träng kh¸c vêi
Khu«n tr¨ng ®Çy ®Æn, nÐt ngµi në nang
Hoa cêi, ngäc thèt, ®oan trang
M©y thua níc tãc, tuyÕt nhêng mµu da.
Câu 2 : Em h·y miªu t¶ c¶nh chiÒu hÌ n¾ng ®Ñp ë mét miÒn quª mµ em yªu thÝch.
( miêu tả ngắn gọn không quá 300 chữ )
________________ Hết________________
Họ tên học sinh:. Số báo danh:.
Giáo viên coi thi:... Ký tên(1).....(2).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
THCS Chuyên Văn Hòa – Văn Hòa – Hữu Bằng – Kiến Thụy – Hải Phòng Trang 02.. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Van HKI 03.doc