Đề kiểm tra 45 chương I môn Đại số 9 - Năm học 2010-2011

Đề kiểm tra 45 chương I môn Đại số 9 - Năm học 2010-2011

I. Trắc nghiệm : ( 3 điểm )

Chọn rồi khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:

Câu 1: ( 0,5 điểm ) có nghĩa khi:

A. x > 3 ; B. x 1,5 ; C. x < 3="" ;="" d.="" x="">

Câu 2: ( 0,5 điểm ) Giá trị của biểu thức bằng:

A. 1 ; B. -1 ; C. ; D.

Câu 3: ( 0,5 điểm ) Kết quả của phép tính là:

A. 14 ; B. 28 ; C. 8 ; D. 16

Câu 4: ( 0,5 điểm ) Nếu thì x bằng:

A. 30 ; B. 15 ; C. - 15 ; D. 20

Câu 5:(0,5 điểm) Nếu thì x bằng

 A. 4 B. 2 C. D. một kết quả khác

Câu 6:(0,5điểm) Biểu thức có giá trị là

 A. B. 1 C. D. -1

 

doc 3 trang Người đăng vanady Ngày đăng 30/05/2016 Lượt xem 591Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra 45 chương I môn Đại số 9 - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hoï vaø teân: ÑEÀ KIEÅM TRA 45/ CHÖÔNG I
Lôùp: MOÂN ÑAÏI 9. (2010-2011)
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
I. Trắc nghiệm : ( 3 điểm )
Chọn rồi khoanh tròn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau:
Câu 1: ( 0,5 điểm ) có nghĩa khi:
A. x > 3	;	B. x 1,5	;	C. x < 3	;	D. x 1,5
Câu 2: ( 0,5 điểm ) Giá trị của biểu thức bằng:
A. 1	;	B. -1	;	C. 	;	D. 
Câu 3: ( 0,5 điểm ) Kết quả của phép tính là:
A. 14	;	B. 28	;	C. 8	;	D. 16
Câu 4: ( 0,5 điểm ) Nếu thì x bằng:
A. 30	;	B. 15	;	C. - 15	;	D. 20
Câu 5:(0,5 điểm) Nếu thì x bằng 
 A. 4	B. 2	C. 	D. một kết quả khác
Câu 6:(0,5điểm) Biểu thức có giá trị là 
	A. 	 B. 1	 C. D. -1
II. Tự luận : (7điểm)
1/Thực hiện phép tính:
a/ b/ 
c/ d.(5-2 +3) : 
 2/ Cho bieåu thöùc:
 P= Vôùi x > 0 vaø x 9
Ruùt goïn bieåu thöùc P.
Tính giaù trò cuûa P khi x = 9
3/ Rút gọn biểu thức 
 BÀI LÀM
 MĐNT
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
Khái niệm căn bậc hai. Điều kiện xác đinh CTBH
1
 0,25
0,5
1
 1,5
1
 0,5
4
 2,75
Căn bậc hai và hằng đẳng thức
3
 0,75
1
4
 5,5
7
 6,25
Các pháp tính và các phép biến đổi đơn giản CBH
2
2
1
Tổng
4
 1.0
4
 3
5
 6.0
13
 10
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 9
KIỂM TRA 1 TIẾT ( ĐẠI SỐ )
I. Trắc nghiệm : ( 3 điểm )
 Mỗi câu đúng 0.5 điểm 
Câu 
1
2
3
4
5
6
Chọn 
D
C
B
A
B
C
Câu 3: ( 1 điểm ) 
 = 
 = 
= 
= 
0.25 điểm
0.25 điểm
ơ
0.25 điểm
0.25 điểm
Tự luận : ( 7 điểm )
Câu 1: ( 3 điểm ) Rút gọn biểu thức sau:
a) = 
	= 
 = 
b) = 
 = 
 = = 
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
0.5 điểm
Câu 2: ( 3 điểm )
điều kiện của x : 
Rút gọn: P = 1 – x
Thay P = - 2007 vào biểu thức đã được rút gọn ta được:
- 2007 = 1 – x 
 x = 2008
0.5 ñieåm
1.5 ñieåm
ô
0.5 ñieåm
0.5 ñieåm
Câu 3: ( 1 điểm ) 
 = 
 = 
= 
= 
0.25 điểm
0.25 điểm
ơ
0.25 điểm
0.25 điểm

Tài liệu đính kèm:

  • docdI kiem tra toan 9 chuong 1.doc