Đề cương Văn học kì I lớp 6 - Giáo viên Hồ Thị Liên

Đề cương Văn học kì I lớp 6 - Giáo viên Hồ Thị Liên

A.Phần văn bản

I. Lý thuyết

1.Truyện dân gian Việt Nam và nước ngoài

- Nhớ được cốt truyện ,nhân vật,sự việc ,một số chi tiết nhệ thuật và ý nghĩa của từng truyện: giải thích nguồn gốc giống nòi (Con Rồng Cháu Tiên) giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội ( Sơn Tinh ,Thủy Tinh ;Bánh Chưng, Bánh Giầy); khác vọng độc lập và hòa binh ( Thánh Gióng; Sự Tích Hồ Gươm)

-Nhân biết nghệ thuật sử dụng các yếu tố hoang đường với sự thật lịch sử

- Nhớ được cốt truyện nhân ,vật sự kiện,ý nghĩa và những nghệ thuật đặc sắc của từng truyện cổ tích về kiểu nhân vật dũng sỹ tiêu diệt cái ác (Thạch Sanh), nhân vật có tài năng kỳ lạ (Cây Bút Thần), nhân vật thông minh mang trí tuệ nhân dân (Em Bé Thông Minh)

- Nhớ được cốt truyện , nhân vật , sự kiện và những đặc sắc nghệ thuật khi đúc kết các bài học về cách nhìn nhận sự vật một cách khách quan (Ếch Ngồi Đáy Giếng)

 

doc 4 trang Người đăng phuongnga36 Ngày đăng 27/09/2019 Lượt xem 118Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương Văn học kì I lớp 6 - Giáo viên Hồ Thị Liên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề CƯƠNG VĂN HK I LớP 6
 Giáo viên :Hồ Thị Liên 
A.Phần văn bản
I. Lý thuyết 
1.Truyện dân gian Việt Nam và nước ngoài
- Nhớ được cốt truyện ,nhân vật,sự việc ,một số chi tiết nhệ thuật và ý nghĩa của từng truyện: giải thích nguồn gốc giống nòi (Con Rồng Cháu Tiên) giải thích các hiện tượng tự nhiên và xã hội ( Sơn Tinh ,Thủy Tinh ;Bánh Chưng, Bánh Giầy); khác vọng độc lập và hòa binh ( Thánh Gióng; Sự Tích Hồ Gươm)
-Nhân biết nghệ thuật sử dụng các yếu tố hoang đường với sự thật lịch sử
- Nhớ được cốt truyện nhân ,vật sự kiện,ý nghĩa và những nghệ thuật đặc sắc của từng truyện cổ tích về kiểu nhân vật dũng sỹ tiêu diệt cái ác (Thạch Sanh), nhân vật có tài năng kỳ lạ (Cây Bút Thần), nhân vật thông minh mang trí tuệ nhân dân (Em Bé Thông Minh)
- Nhớ được cốt truyện , nhân vật , sự kiện và những đặc sắc nghệ thuật khi đúc kết các bài học về cách nhìn nhận sự vật một cách khách quan (Ếch Ngồi Đáy Giếng)
Bài tập ứng dụng 
I.Trắc nghiệm
Câu 1.:Truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh rõ nhất quan niệm và ước mơ gì của nhân dân?
a.Vũ khí hiện đại để giết giặc 
b.Người anh hùng đánhgiặc cứu nước
c.Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng
d.Tình làng nghĩa xóm
câu 2:Chủ đề của truyện cổ tích Thạch Sanh là 
a.Đấu tranh xã hội 
b.Đấu tranh chống xâm lược 
c.Đấu tranh chinh phục thiên nhiên 
d.Đấu tranh chống cái ác
câu 3:Mã Lương dùng bút thần vào việc gì ?
a.Thỏa mãn khát vọng của cá nhân 
b.Phục vụ người tham lam độc ác
c.Trả thù cá nhân đối vối vua,quan lại,địa chủ
c.Làm điều thiện để thực hiện ước mơ công lý
câu 4:Vì sao Ếch tưởng bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể
a.Nó sống quanh quẩn trong một cái giếng nhỏ
b.Các con vật thế giới nhỏ bé đều sợ hãi
c.Ếch nghênh ngang ,nhâng nháo không thèm để ý đến xung quanh 
d.ếch không chịu quan sát 
câu 5:Tuyện cười “Treo Biển” nêu lên những bài học gì?
a.Phải tự chủ trong cuộc sống 
b.Nên nghe nhiều người đóng góp
c.Chỉ làm theo lời khuyên đầu tiên 
d.Không nên nghe ai 
II.Phần tự luận 
câu 1:Nhân vật Thạch Sanh có những phẩm chất gì đáng quý ?Em học tập được từ nhân vật đó diều gì?
Câu 2:Cảm nhận của em về nhân vật em bé thông minh ?
Câu 3:Truyện “Con Rồng Cháu Tiên ’’có ý nghĩa gì ?
Em có suy nghĩ gì về nguồn gốc ,nòi giống của dân tộc ta?
2. Truyện trung đại Việt nam và nước ngoài 
- truyện trung đại có nội dung đơn giản dễ hiểu ( Me Hiền Dạy Con; Thầy Thuốc Giỏi Cốt Nhất ở Tấm Lòng ; Con Hổ Có Nghĩa)
- Quan điểm đạo đức nhân nghĩa , nghệ thuật hư cấu 
Bài tập ứng dụng 
I.Trắc nghiệm 
Câu 1:Vì sao bà mẹ Mạnh Tử cho con ở gần trường học ?
a.Thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép
b.Muốn con đi học gần trường 
c.Thấy con học nhiều 
d.Thấy nơi ở rộng rải ,sạch sẽ 
câu 2:Thái Y Lệnh Họ Phạm có những phẩm chất nào?
a.Coi trọng y đức 
b.Đặt tính mạng người dân trên tính mạng mình
c.Có trí tuệ trong phép ứng xử
d.Sợ quyền uy bề trên 
II.Tự luận 
câu 1 :Trong truyện “:Mẹ Hiền Dạy Con “ người mẹ đã dạy cho con những gì ?
giáo dục môi trường : Từ đó em thấy môi trường có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển nhân cách của trẻ?
Câu 2:
Vì sao gọi Thái Y Lệnh Họ Phạm là bậc lương y chân chính ?Em học tập được những đức tính gì của ông ?
B. Phần Tiếng Việt
1. Từ vựng
a. Cấu tạo từ 
- Hiểu vai trò của tiếng trong cấu tạo từ 
- Hiểu thế nào là từ đơn ,từ phức ;các loại từ phức
b. Các lớp từ 
-Hiểu thế nào là từ mượn
- Biết cách sử dụng từ mượn trong nói và viết
-Hiểu thế nào là từ Hán Việt
-Nhận biết từ Hán Việt thông dụng trong văn bản
c. Nghĩa của từ 
- Hiểu thế nào là nghĩa của từ 
- Biết tìm hiểu nghĩa của từ trong văn bản và giải thích nghĩa của từ 
- Biết dùng từ đúng nghĩa trong nói và viết ,sửa các lỗi dùng từ 
- Thế nào là hiện tượng nhiều nghĩa , nghĩa gốc và nghĩa chuyển ?
- Biết đặt câu với nghĩa gốc và nghĩa chuyển
2. Ngữ pháp
a. Từ loại 
- Hiểu thế nào là danh từ ,động từ, tính từ, số từ lượng từ, chỉ từ 
- Biết sử dụng các từ loại đúng nghĩa và đúng ngữ pháp
- Nhận biết các tiểu loại danh từ,động từ,tính từ trong văn bản
b. Cụm từ
- Thế nào là cụm danh từ ,cụm động từ,cụm tính từ trong văn bản
- Nắm được đặc điểm,chức năng của các cụm danh từ
-Biết sử dụng các cụm danh từ 
Bài tập ứng dụng 
I.Trắc nghiệm :
C©u 1 : 
Töø phöùc ñöôïc chia caùc loaïi 
A.
Töø phöùc vaø töø gheùp
B.
Töø gheùp vaø töø laùy
C.
Töø phöùc vaø töø ñôn
D.
Töø phöùc vaø töø laùy
C©u 2 : 
Boä phaän töø möôïn quan troïng nhaát trong Tieáng Vieät laø
A.
Tieáng Phaùp
B.
Tieáng Anh
C.
Tieáng Nga
D.Tiếng Hán
C©u 3 : 
Nghóa cuûa töø coù caùch hieåu ñaày ñuû nhaát laø
A.
Söï vaät ,tính chaát ,haønh ñoäng maø töø bieåu thò
B.
Söï vaät maø töø bieåu thò
C.
Noäi dunh maø töø bieåu thò
D.
Söï vaät ,tính chaát maø töø bieåu thò
C©u 4 : 
Töø phöùc goàm coù .tieáng
A.
Moät
B.
Nhieàu hôn hai
C.
Hai hoaëc nhieàu hôn hai
D.Ba tiếng
Câu 5 :điền chỉ từ mấy ,trăm ,ngàn ,vạn .vào những chỗ trống sau ?
a.yêu nhau  núi cũng leo 
bbia đá thì mòn 
c. ở gần chẳng bén duyên cho 
xa xôi cách lần đò cũng đi
câu 6 :Nhóm động từ nào đòi hỏi phải có động từ khác đi kèm phái sau ?
a.Định ,toan ,dám ,đừng.
b.Buồn ,đau ,ghét ,nhớ.
c.Chạy ,đi ,cười ,đọc 
c.Thêu ,may đan ,khâu 
câu 7:Cụm từ “chỉ một lòng chăm chỉ làm lụng “thuộc loại cụm từ gì ?
a. Cụm động từ 
b.Cụm danh từ 
c.Cụm tính từ 
d.Cụm chủ - vị 
II.Phần Tự Luận 
câu 1:Xaùc ñònh danh töø chæ söï vaät vaø danh töø chæ ñôn vò trong ñoaïn vaên sau?
Maõ Löông veõ ngay moät chieác thuyeàn buoàm lôùn.vua,hoaøng haäu ,coâng chuùa,hoaøng töû vaø caùc quan ñaïi thaàn keùo nhau xuoáng thuyeàn.
Caâu 2: Löïa choïn caùc töø ngöõ:moät chaøng trai ,moät traùng só,moät ngöôøi choàng, ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau ?
a.Vua cha yeâu quyù mò nöông heát möïc vaø muoán keùn cho naøng.......thaät xöùng ñaùng.
b. Chuù beù vöôn vai moät caùi boãng bieán thaønhmình cao hôn tröôïng .
c.khoâi ngoâ tuaán tuù, cuøng coâ uùt töø phoøng coâ daâu böôùc ra
C. Phần tập làm văn 
Văn tự sự
- Thế nào là văn bản tụ sự
- Nắm chủ đề ,nhân vật ,sự kiện,ngôi kể
- Biết viết đoạn văn ,bài văn kể chuyện có thật và kể chuyện tưởng tượng sáng tạo.
Đề bài ứng dụng 
Đề 1: Em hãy kể lại một câu chuyện để lại cho em ấn tượng nhất 
Đề 2 :Hãy kể về người thầy giáo ,cô giáo của em 
Đề 3 :Hãy tưởng tượng em là một cánh rừng đang bị tàn phá .kể lại thảm họa đó( đề giáo dục môi trường )

Tài liệu đính kèm:

  • docon tap hoc ki I.doc